Skolesatsingen i Drammen gir positive resultater

Nylig avdøde Hans Rosling, verdenskjent statistiker og lege, er kjent for å ha sagt at «Du kan ikke bruke media om du vil forstå verden». I førstesideoppslaget 20. mars gjør DT en iherdig innsats for å bevise at Roslings påstand er korrekt.

Drammen kan vise til systematisk fremgang i skolesektoren over flere år, og både læringsresultater, læringsmiljø og ansattes kompetanse har blitt styrket. Fornyelse for ytterligere fremgang er mer korrekt enn tegneseriebetegnelsen RIP, og det var faktisk det innholdet i artikkelen kommuniserte.

Bred tilslutning fra bystyret

Det er bra at det rettes oppmerksomhet mot kvalitet i skolen. Mestring, læring og trivsel kan bety forskjellen mellom utenforskap eller ikke. Dette handler om vårt samfunnsoppdrag, noe jeg kan forsikre om at bystyret i Drammen tar på største alvor. Gjennom flere bystyreperioder har vi hatt høye ambisjoner for barn og unges læring og utvikling. Helt siden oppstarten av Norges Beste-satsingen har vi systematisk satset på tilpasset opplæring, tidlig innsats, bedre tilbakemeldinger til elevene og etter- og videreutdanning av lærere og ledere. Dette arbeidet forsterkes gjennom Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet i inneværende bystyreperiode.

Systematisk satsing over år

Ambisjonen «Å løfte elevene til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi» er videreført i Læringsløp Drammen. Bystyret sier i realiteten at skolene skal utjevne og kompensere for elevenes sosioøkonomiske forutsetninger. En nylig publisert SSB-rapport om skolenes og kommunenes kompenserende virkning, gitt elevenes bakgrunn og foreldrenes utdannings- og inntektsnivå, viser at Drammensskolene skiller seg positivt ut. Drammen er den eneste storbyen som har høyere kommunebidrag for nesten alle årganger på alle trinn.

Politiske ambisjoner er viktig, men så må vi sette våre ansatte i stand til å oppfylle forventningene. Vårt Kompetansesenter veileder, støtter og legger til rette for kompetansehevende tiltak i barnehage, skole og oppvekst. Felles forståelse gir jevnere og høyere kvalitet som de ulike sektorområdene ikke ville klart å realisere alene. Norges Beste var starten.

Læringsløp Drammen er fortsettelsen

«Man trenger ikke være dårlig for å bli bedre» er et godt forbedringsordtak. Læringsløp Drammen bygger på de positive erfaringene fra Norges Beste-satsingen og sikrer nødvendig fornyelse. Vi trekker veksler på viktig kunnskap fra forskning og ikke minst viktige erfaringer fra våre ansatte.

Med Læringsløp Drammen legges det enda sterkere vekt på arbeidet mot utenforskap. Våre forsterkningstiltak som sommerskole, aktivitetsskole, muligheten for et 11 skoleår og gratis barnehage for familier med inntekt under 428.000, skal bidra til at barn og unge fullfører videregående opplæring og kvalifiserer seg til videre utdanning, yrkesliv og samfunnsdeltakelse.

Som komitéleder er jeg stolt over framsynte politikere og dedikerte ansatte, og at et samlet bystyre har stilt seg bak Norges Beste-satsingen og Læringsløp Drammen. Journalistiske karikeringer fra DT endrer ikke dette bildet.