Politikk

Drammen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett og et forpliktende internasjonalt samarbeid.

Våre hjertesaker

Regional vekstmotor

Drammen og regionen skal ha en vekst i antall arbeidsplasser som over tid tilsvarer én arbeidsplass per to nye innbyggere.

Vekst med kvalitet og gode nærmiljøer i hele byen

Drammen skal mestre veksten og skape et bedre bymiljø.

Trygge og gode oppvekstvillkår

Alle barn skal ha trygge og gode oppvekstvilkår.

Skole. Flere skal lære mer

Norges beste skole – et tilbud der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Barnehage

Drammen Høyres mål er at barnehagene sørger for at alle barn får oppfylt sitt fulle potensial og blir trygge, aktive og selvstendige mennesker. Barnehage er og skal være, et frivillig tilbud, som er variert og fleksibelt. For å sikre full barnehagedekning er vi avhengig av et godt samarbeid med både de offentlige og private barnehagene. Det som er avgjørende er ikke om barnehagen er offentlig eller privat, men det tilbudet det gir. Vi ser viktigheten av at barn fra lavinntektsfamilier går i barnehage, for å gi alle barn like muligheter når de starter på skolen. Det er derfor viktig at gratis barnehage for lavinntektsfamilier videreføres.

Høyre vil:

 • Stille krav til norskferdigheter til de ansatte i barnehagene.
 • Språkteste alle 5-åringer for å kunne sette inn tiltak tidlig om norsknivået ikke er tilfredsstillende
 • Sikre full barnehagedekning med løpende opptak.
 • Det skal være tett samarbeid og trygge og gode overganger mellom barnehagene og skolene i kommunen.
 • Jobbe for å bedre kjønnsbalansen mellom de ansatte i barnehagen.
 • Bruke digitale verktøy i læringsprosessen der det er hensiktsmessig.
 • Videreutvikle samarbeid med ungdomskolen, med ungdomsskolegutter i barnehagen.
 • Arbeide for bedre tilrettelegging og organisering av tilbudet i barnehage for barn med særskilte behov.
 • Gi private og offentlige barnehager samme rammebetingelser.
 • Legge til rette for tett samarbeid med Universitetet slik at barnehagene i kommunen får praksisplasser for studentene.
 • At familienes inntekt ikke skal være avgjørende for om barn kan gå i barnehage.
 • Arbeide for bedre tilrettelegging og organisering av tilbudet i barnehagen for barn med særskilte behov.

 

Skole

Drammen Høyres mål er å skape en skole som gir muligheter for alle, som utvikler barnas talenter og som sikrer dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i

samfunns- og arbeidsliv. Barn starter på skolen med stor iver og lærelyst. Da er det viktig at vi skaper en skole som tar vare på denne lærelysten og ser den enkeltes behov og muligheter. Frafall i videregående skole er et stort problem. Ungdommer som ikke fullfører kan bli utestengt fra arbeidslivet. Vi må fange opp elever som står i fare for å falle ut av skolen.

 

Høyre vil:

 • Jobbe for at alle avgangselever fra grunnskolen skal være rustet til å starte på videregående skole og fullføre yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsløp.
 • Jobbe for at hver enkelt elev får tilpasset opplæring tidligst mulig i skoleløpet.
 • Sørge for en fremtidsrettet planlegging- og skoleutbygging i hele kommunen.
 • At alle elever skal ha grunnleggende lese- og skriveferdigheter innen utgangen av 2. klasse, og at flere elever oppnår gode leseferdigheter ved utgangen av grunnskolen.
 • På sikt fase ned bruken av spesialundervisning når det er mulig, og inkludere elever med spesielle behov i ordinær undervisning i så stor grad som mulig.
 • Frydenhaug skole skal holde et høyt faglig nivå, og være kompetansesenter for spesialundervisning.
 • At elever kan forsere fag og klassetrinn.
 • Videreføre ordningen med «11. skoleår».
 • Opprettholde og videreutvikle sommerskoletilbudet.
 • Ha åpenhet om skoleresultater og resultater fra trivsels- og brukerundersøkelser.
 • Legge til rette for opprettelser av private skoler og internasjonale skoler.
 • Gi muligheten for at ungdomsskoleelever kan hospitere på omsorgssentre og i barnehager.
 • Bygge ny ungdomsskole på Åskollen.
 • Søke om forsøksordning med valgfritt sidemål i ungdomsskolen.
 • Gjøre det enklere å få utsatt eller fremskutt skolestart.
 • Ikke tillate at elever får innvilget fritak fra aktiviteter som leirskole, svømming, ekskursjoner og gym på bakgrunn av kulturelle eller religiøse årsaker. 
 • Innføre obligatorisk hjemmebesøk til foreldre som gjentatte ganger ikke møter på skolens foreldremøter og utviklingssamtaler
 • Gjennomføre flere forsøksordninger med skolestart senere på dagen.
 • At valgfagene som tilbys på ungdomskolen skal være relevante for yrkesfagslinjer og studiespesialiserende.
 • At elever på ungdomsskolen skal ha rett til anonym undervisningsevaluering i alle fag.
 • At psykisk helse blir et større fokusområde i skolen.
 • Styrke seksualundervisningen i barne-, og ungdomsskolen, med økt fokus på grensesetting, og -forståelse.
 • Styrke skolehelsetjenesten etter modell med tverrfaglige team og helsestasjoner for ungdom, og sørge for at tilpasset tilbud er åpent i skolens ferier.
 • Optiker skal ha en plass i skolehelsetjenesten på barnetrinnet.
 • Sikre at mottaksklasser inkluderes i skolemiljøet, og at mottakselever har friminutt og aktiviteter sammen med de andre elevene.
 • Innføre adgang til politisk fravær på ungdomsskolen.
 • Legge til rette for at skolene skal ha et så godt læringsmiljø som mulig.
 • Innføre fritt skolevalg også i grunnskolen, men beholde retten til å gå på nærskolen.
 • Videreføre oppgradering og rehabilitering av skolebyggene, samt bygge ut skoletilbudet i takt med befolkningsveksten.
 • Ha nulltoleranse mot mobbing.
 • Innføre mulighet for anonym retting av tentamener.
 • Fritidsordninger etter skoletiden videreutvikles og forbedres.
 • Arbeide for bedre tilrettelegging og organisering av tilbudet i SFO, AKS og IFO for barn med særskilte behov.
 • Bedre svømmeundervisningen.
 • Videreføre Drammensmodellen med en time fysisk aktivitet i skolen.
 • At skoler inngår samarbeid med lokale idrettslag om fysisk aktivitet i skolen med utgangspunkt i løsninger som Konnerud IL og Drammens Ballklubb har gjennomført.
 • Benytte E-sport som et tiltak for å forhindre frafall og rehabilitering når det gjelder utenforskap etter Bærumsmodellen.
 • Sikre at elever får kunnskap om og forståelse for digitalisering og IKT i flere fag gjennom hele utdanningsløpet.
 • Ta i bruk VR-teknologi, simuleringsteknologi og lignende løsninger for å styrke undervisningen.
 • Intensivere bruken av digitale verktøy i undervisningen for å styrke individuell opplæring.

 

Lærerne

Drammen Høyres mål er å tiltrekke seg de dyktigste lærerne og rektorene. Lærerne har noen av landets viktigste jobber, og er skolens viktigste ressurs. Vi må kunne tilby utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for etter- og videreutdanning.

Høyre vil:

 • Rekruttere de beste lærerne til skolene våre.
 • Fortsette satsningen med etter- og videreutdanning av lærere etter skolens behov.
 • Gi eldre og pensjonister mulighet til å være ressurspersoner på skolen.
 • Sikre at lærere har nødvendig kompetanse for å anvende ny teknologi i undervisningen.
 • At skolene skal jobbe aktivt med organisasjonsutvikling og utvikling av personalet.

 

Trygge og gode oppvekstvillkår

Drammen Høyres mål er å skape et inkluderende oppvekstmiljø som skal skape bedre og mer aktive områder å vokse opp i. Grunnlaget for god helse i oppveksten og senere i livet legges i barne- og ungdomsårene. En forutsetning for å sikre lek, aktivitet og sosialt samvær mellom barn og unge er å ha trygge og gode møteplasser, og å gi effektiv hjelp til alle barn og unge. For å gi alle gode forutsetninger til å lykkes videre i livet er det viktig at kommunen har et godt tjenestetilbud for barn- og unge.

Høyre vil:

 • Ha økt satsing på tidlig forebygging gjennom styrking av helsestasjonstilbudet.
 • Ha økt satsing på arbeidet med psykisk helse blant ungdom.
 • Jobbe for å sikre rett hjelp til rett barn/familie til rett tid
 • Samlokalisere barne- og ungdomspsykiatrien med fylket.
 • Styrke og etablere rusfrie møteplasser til barn og unge i nærmiljøet.
 • Styrke det forebygge arbeidet mot rus blant unge i aktivt samråd mellom skole, elever og foreldrene.
 • Gi ansatte kompetanse og kunnskap for å avdekke seksuelle overgrep.
 • Følge opp og fortsatt arbeide aktivt mot vold i nære relasjoner.
 • At familiens inntekt ikke skal være avgjørende eller begrensende for barn og ungdoms oppvekstsvilkår.
 • Alle skal ha god oppvekst uavhengig av religion, livssyn, seksualitet, etnisitet, kjønn eller alder.

 

Studentbyen Drammen

Drammen Høyres mål er at Drammen skal bli en av Norges mest attraktive og viktigste studentbyer. Vi ønsker å bli den foretrukne byen å studere i, og at flest mulig velger å bli værende i regionen etter endt utdanning. Dette sikrer vi ved å være ledende på samarbeid mellom næringslivet og det offentlige.

Høyre vil:

 • Sikre tilgang på arealer for oppføring av studentboliger.
 • Innføre studentrabatt på kommunale kulturtilbud.
 • Øke aldersgrensen for lag og aktivitetsmidler fra 18 til 24 år for studenter for å inkludere studentidretten.
 • Styrke samspillet mellom forskningsmiljøer og kommunen.
 • Fremme praksis- og karriererettede tiltak for studentene.
 • Støtte opp om prosjekter for å fremme/videreutvikle Drammen som en ledende studentby.
 • Legge til rette for at studentene skal få et eget samlingssted for- og av studenter.
 • Sette i gang et prøveprosjekt der alle studenter som folkeregistrerer seg i kommunen får 1 år med gratis busskort.
 • Legge til rette for å få flere studieretninger til kommunen.

Drammen Høyres mål er at vi skal være en inkluderende og helsefremmende kommune der den enkelte opplever mestring og kan leve og bo selvstendig. Folkehelsen i kommunen skal være på nivå med eller over sammenlignbare kommuner. Brukerne skal oppleve verdighet, frihet, og trygghet i det kommunale tjenestetilbudet. Vi skal ha høyere ambisjoner til kvalitet i tjenestetilbudet enn hva nasjonale krav legger opp til, spesielt innenfor eldreomsorg. Boliger og infrastruktur skal legge til rette for at flest mulig kan klare seg selv, og ha aktive og meningsfylte dager. Drammen skal være en foregangskommune innen bruk av velferdsteknologi.

Kvalitet i tjenestene

Drammen Høyres mål er å skape en kommune med et godt tjenestetilbud til alle som trenger det. Drammen skal være en kommune det er godt å leve og bli gammel i, hvor det oppleves trygt å motta hjelp og tjenester. Kommunen skal være ledende på utvikling av ansattes fagkompetanse og ledelse innenfor helse- og omsorgssektoren.

Høyre vil:

 • Kommunen skal være ledende på lederutvikling innenfor helse og omsorgssektoren.
 • Fortsette arbeidet med kompetanseløft for ansatte i omsorgssektoren for å sikre høyere kompetanse og færre ufaglærte.
 • Prøve ut nye kunnskapsbaserte metoder innen tjenesteproduksjon som inkluderer forebygging, behandling og rehabilitering.
 • Sikre tjenester med en kvalitet som gjør at brukerne opplever trygghet og mestring i hverdagen, slik at man kan bo og leve selvstendig.
 • Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som gir økt trygghet for den enkelte bruker og bedre effektivitet for de ansatte.
 • Jobbe aktivt for arbeidstidsordninger som sikrer kontinuitet i pleien, et godt arbeidsmiljø og bidrar til økt heltidskultur.
 • Sikre gode rutiner for systematiske og kontinuerlige kvalitetsmålinger og oppfølging av disse
 • Ha god fysioterapitjeneste i privat og kommunal regi
 • Vurdere bygging av Omsorg Pluss-boliger med døgnbemanning som fremmer sosiale relasjoner, trygghet og god helse.

 

Leve hele livet

Drammen Høyres mål er å skape en kommune hvor vi kan leve godt hele livet. Tilbudet til de som trenger hjelp, enten det er privat eller offentlig tjenesteyting, skal være forankret i oppdatert forskning og sikre trygghet. De eldre har kompetanse og livserfaring som gjør dem til verdifulle samfunnsressurser. Det er vårt mål at de eldre skal være en aktiv del av samfunnslivet.

Høyre vil:

 • Sikre gode helsetjenester hvor brukerne skal være i sentrum.
 • Det skal legges til rette for et fortsatt aktivt og sosialt liv for eldre.
 • Det skal være tilgang til aktivitetssentre med aktivitetstilbud i alle deler av kommunen, drevet i samarbeid med frivillige.
 • Etablere transporttjenester til og fra aktivitetssentrene.
 • Bevisstgjøre betydningen av fysisk aktivitet og stimulere til deltagelse i tilrettelagte aktivitets- og treningsopplegg.
 • At kommunen i samarbeid med frivillige gjør det enklere for eldre å delta i sosiale og aktiviserende tilbud.
 • Sørge for tilstrekkelig dekning av heldøgnsplasser.
 • Videreutvikle botilbudet i sentrale områder og ved institusjonene i kommunen.
 • Ha en frivillig ordning der kommunen besøker innbyggere over 75 år for å kartlegge den enkeltes tjenestebehov og fortelle om kommunens tjenestetilbud.
 • Bruke 75-årsmøtene til å informere om frivillige tilbud i kommunen
 • Utvide muligheten for rullerende avlastning for eldre som har omsorgsansvar for hjemmeboende pleietrengende.
 • Ha fritt brukervalg i pleie- og omsorgstjenesten, slik at den enkelte selv kan velge mellom kommunal, privat eller ideell tjenestetilbyder.
 • Åpne for at de eldre som vil det kan være ressurspersoner, blant annet i skolen.

 

En god kommune – uansett livssituasjon

Drammen Høyres mål er å skape en kommune som skal være en trygg og helsefremmende der den enkelte kan klare seg selv. Vi skal være en raus kommune, med størst innsats for de som trenger det mest. Uavhengig av ens livssituasjon er det vårt mål at kommunen oppleves som en god kommune å leve i, med trygge rammer og hjelpetilbud. Samtidig skal vi legge til rette for de gode frivillige tilbudene. For å sikre god folkehelse må vi legge til rette for gode, aktive arenaer i hele kommunen.

Høyre vil:

 • Arbeide for systematisk og forpliktende samarbeid med frivillige i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
 • Legge vekt på sosiale og aktiviserende tilbud i det forebyggende helsearbeidet blant annet gjennom etablering av møteplasser.
 • Øke bruken av velferdsteknologi, slik at flere gis mulighet til å mestre eget liv og helse, og kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne.
 • Sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne selv får mulighet til å velge og ansette egne personlige assistenter.
 • Legge til rette for et mangfold av behandlingstilbud.
 • Prøve ut nye kunnskapsbaserte metoder innen tjenesteproduksjon som inkluderer forebygging, behandling og rehabilitering.
 • Sikre brukermedvirkning, god dialog med pårørende og valgfrihet for å bevare brukers verdighet.
 • Fortsette satsing på rehabilitering slik at flere kan håndtere hverdagslige gjøremål selv.
 • Arbeide for gode aktivitetstilbud i omsorgsinstitusjonene.
 • Motivere og organisere frivillige, spesielt eldre som selv ikke er pleietrengende til å aktivisere og være støttekontakter for eldre i egen bolig, omsorgs- boliger og sykehjem.
 • Støtte frivillighetssentralene og frivillige initiativ.
 • Videreutvikle Helsehuset som mellomstasjon mellom Sykehus og hjem, med rehabiliteringsplasser, lindrende enhetsplasser og legevakt.
 • Helsehuset skal være etablert på Brakerøya i tilknytning nytt sykehus når det åpnes.
 • Utvikle helseknutepunkter i alle deler av kommunen, som består av arenaer for sosiale aktiviteter, base for hjemmebaserte tjenester, forbyggende helseteam for eldre, livsløpsboliger og livsgledesykehjem med mer.
 • Arbeide for å rekruttere flere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn.
 • Heve kompetansen om negativ sosial kontroll hos personell på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.
 • Styrke den kommunale jordmortjenesten.
 • Beholde Migra helsestasjon.
 • Ha en frivillighetskoordinator på alle sykehjem.
 • Arbeide for gjennomføring av universell utforming av alle bygg og anlegg slik at hverdagen for personer med nedsatt funksjonsevne gjøres enklere.

 

Selvforsørget i egen bolig

Drammen Høyres mål er å styrke den enkeltes mulighet til å komme i arbeid og bli selvforsørget. Vi skal føre en sosial boligpolitikk som gir flere mulighet til å komme seg inn i arbeidsmarkedet.

Høyre vil:

 • Ha obligatorisk aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
 • Opprette jobbsenter som gir unge sosialhjelpsmottakere anviste oppgaver helt til de kommer i ordinært arbeid.
 • Samarbeide med bl.a. sosiale entreprenører, det private næringslivet og frivillig sektor for å få flere ut i arbeid.
 • Etablere flere praksisplasser.
 • Sikre at kommunen gir et differensiert sosialt boligtilbud med god oppfølging for de som trenger det.
 • Videreføre prosjekt «fra leie til eie» i kommunens boligsosiale arbeid.

 

Rusavhengighet

Drammen Høyres mål er å prioritere forebyggende arbeid for å forhindre at unge blir rusavhengige. De som de som lever med rusmisbruk og deres pårørende skal sikres gode tjenester og muligheter. Livet som rusavhengig er krevende både for den avhengige og de pårørende. Dette krever en fellesinnsats hvor alle er med å dra lasset.

Høyre vil:

 • Prioritere rusforebyggende arbeid blant ungdom.
 • Arbeide for et godt tilbud til rusavhengige og deres pårørende i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Sørge for at støttetiltak til rusavhengiges pårørende styrkes.
 • Ha et tett samarbeid mellom skole, foreldre, politi og helsevesen i bekjempelsen av rusmisbruk blant unge.
 • Bedre samarbeidet mellom kommunen og spesialhelsetjenesten for å skape et godt og differensiert tilbud til brukerne før, under og etter behandlingsopphold.

 

Psykisk helse

Drammen Høyres mål er å skape pasientenes helsetjeneste, slik at pasientens behov blir satt i sentrum for å sikre alle et godt tilbud. Psykisk helse er noe som angår oss alle, enten personlig eller gjennom familie og venner. Andelen av befolkningen som får en eller annen form for psykisk lidelse i løpet av livet har økt betraktelig de senere årene, og er en stor andel av sykefraværet i Norge. En tydelig satsning på psykisk helse gjennom aktivisering og deltagelse i samfunnet er en viktig investering i folkehelsen.

Høyre vil:

 • At den enkelte innbygger skal få bistand etter behov innenfor psykisk helsevern eller somatiske tjenester.
 • Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge gjennom helsestasjonen, skolehelsetjenesten, psykologtilbud og lavterskeltilbud.
 • Ha et tett samarbeid mellom NAV, Introduksjonssenteret, rusomsorgen og psykisk helse hvor målet er økt aktivitet for brukerne.
 • Ha en nullvisjon for selvmord blant barn og unge.
 • Videreutvikle lavterskeltilbud innen psykiatrien, og være åpne for samarbeid med frivillige.
 • Styrke alderspsykiatrien, blant annet ved å tilby kompetanseheving til helsepersonell.
 • Forebygge ensomhet ved satsning på støttekontakter og samarbeid med frivillige.

Frivillighet

Drammen Høyres mål er å sikre forutsigbare og langsiktige rammevilkår for frivilligheten. Høyre respekterer frivillige organisasjoners uavhengighet, og anerkjenner det verdifulle arbeidet som de uavhengige organisasjonene tilfører fellesskapet. Frivilligheten betyr mye for velferden vår og for å skape gode og aktive lokalsamfunn for alle. Det skal være lett å være frivillig i kommunen, både i organisert og uorganisert aktivitet. Drammen Høyre vil være en pådriver, tilrettelegger, støttespiller og partner for frivilligheten.

Høyre vil:

 • At kommunen stiller skolelokaler gratis til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet.
 • Sørge for enkel behandling av søknader om økonomiske tilskudd og leie av lokaler.
 • Styrke det frivillige arbeidet som bidrar til inkludering og integrering.
 • Videreutvikle og satse på frivilligbørser.
 • Bruke partnerskapsavtaler for å bidra til offentlig-frivillig-privat samarbeid.
 • Videreutvikle frivilligsentralene som motor for den lokale frivilligheten i alle deler av kommunen.
 • Legge til rette for at frivillige som ønsker det, kan bidra med frivillig arbeid i kommunens virksomheter.
 • Bidra til god dialog mellom kommunen og frivillige organisasjoner.
 • Hedre frivillig arbeid med årlig utdeling av en frivillighetspris med et prisbeløp på 50.000 kr, som vinneren må donere til frivillig arbeid.

Idrett

Drammen Høyres mål er å sikre gode rammevilkår for idretten slik at alle skal får et godt og variert tilbud for å kunne delta i idrett, uavhengig av bosted, alder eller funksjonsevne. Gjennom deltagelse i idrett skapes engasjement, integrering og styrking av det lokale demokratiet. Idrett, friluftsliv og annen frivillighet gir positive opplevelser og bidrar til å forbedre folkehelsen. Aktive Lokalsamfunn er en grunnpilar i kommunen.

Kommunens lag og foreninger sikres økonomiske ressurser og praktisk tilrettelegging slik at lokal aktivitet forsterkes, og det skal sikres god tilgang på anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen.

 

 

Høyre vil:

 • Prioritere å bygge flere flerbrukshaller som helst skal samlokaliseres med skolebygg.
 • Likebehandle hall-leieavtaler for barn og ungdom t.o.m. 19 år i hele den nye kommunen.
 • Ivareta initiativ fra private og frivillige aktører, f.eks. gjennom Offentlig/Privat-samarbeid ved bygging av anlegg, og Offentlig/Frivillig-samarbeid på drift av anlegg.
 • Ha et godt samarbeid med Drammen idrettsråd og Olympiatoppen for å sikre hensiktsmessige rammebetingelser for både breddeidrett og toppidrett.
 • At skoler inngår samarbeid med lokale idrettslag om fysisk aktivitet i skolen, med utgangspunkt i Konnerudmodellen.
 • At kommunen forskutterer tippemidler til idrettslag.
 • At lagseide idrettsanlegg skal behandles likt med kommunale anlegg, hvor kommunen har ansvar for drift i samarbeid med lagene.
 • Bygge ny turnhall i samarbeid med skoleverket, kommunen og/eller fylkeskommunen.
 • Legge forholdene til rette for at lokale idrettslag kan hevde seg i toppen av norsk idrett.
 • Tilrettelegge for bygging av spesialanlegg til idrett.
 • Utvikle Marienlyst-området som en kombinert idretts-/aktivitets- og folkepark, og anlegge Tufte-park og tilrettelegge for andre aktivitetsformer.
 • Bygge en ishall, og søke samarbeid med private aktører som et offentlig/privat samarbeid.
 • Alle barn og unge skal kunne delta i minst 1 ukentlig idrettsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.
 • Prioritere og bygge anlegg i alle deler av kommunen som kan brukes av skole på dagtid, og av frivilligheten på ettermiddag og kveldstid.
 • At idretten må få frihet til å forme gode og inkluderende tilbud på egne premisser.
 • At det sikres gode rammebetingelser både for organisert- og uorganisert idrett.
 • Søke interkommunalt samarbeid ved bygging av nye anlegg.
 • Videreføre Åpen Hall-prosjektet for uorganisert idrett i samarbeid med idrettsrådet.
 • Styrke og videreutvikle nærmiljøanlegg.

Friluftsliv

Drammen Høyres mål er å sikre fri ferdsel langs fjorden, elva og i utmark, og tilrettelegge for at innbyggerne har adgang til naturområdene. I store deler av kommunen har vi nærhet til naturen, med gode rekreasjons og turmuligheter. Friluftsliv er en sentral del av norsk kultur, med stor betydning for trivsel og helse, stedstilhørighet, bosetting og næringsutvikling.

Høyre vil:

 • Sikre og utvikle gode forhold for friluftslivet i alle deler av kommunen
 • Bedre tilgjengelighet og universell utforming i turområder
 • At vi skal overlate naturen i minst like god stand som i dag til neste generasjon
 • Samarbeide med Friluftsrådet og frivilligheten for å optimalisere tiltak for brukerne
 • Ha et sammenhengende skiløypenett i hele kommunen
 • Tilrettelegge for flere tur- og rekreasjonsområder langs fjorden og elva
 • Gjøre friluftslivet muligheter i kommunen bedre kjent for nye innbyggere
 • Utvikle flere badeplasser langs elva og fjorden
 • Samarbeide med frivillige grupper og foreninger om merking og vedlikehold av turløyper og -stier.

 

Kultur

Drammen Høyres mål er at mennesker gis mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv. Kulturlivet bidrar til å utfordre oss og til å åpne oss for det ukjente. Kultur har en egenverdi, og skal ikke først og fremst brukes som et verktøy for å nå andre mål.

Høyre ønsker et stadig bredere mangfold av kulturtilbud og aktiviteter. Drammen Høyre ønsker at kultur skal inngå som et perspektiv i kommunens prosjekter og tjenesteområder. Det kan gjøre oss til en kommune der kultur preger fremtidens byutvikling.

 

Høyre vil:

 • At alle barn og unge som ønsker det skal sikres et godt kulturskoletilbud.
 • Videreføre ordninger med friplass for barn fra lavinntektsfamilier, samt søskenmoderasjon.
 • At kulturskolen både skal tilby et desentralisert tilbud i hele kommunen og videreutvikling og fordypning ved kulturskolens hovedsete.
 • At kommunen skal ha kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i nasjonal sammenheng.
 • At kommunen har kulturopplevelser og aktivitet for alle grupper av befolkningen.
 • Bygge om Harmonien til en akustisk scene med øvningsfasiliteter for hele kulturlivet.
 • Lage en kulturkalender, og samordne og markedsføre alle kulturelle arrangement i kommunen.
 • Tilrettelegge for at alle skoler kan benyttes som arenaer til kulturaktiviteter på kveldstid og i helger.
 • Alle skoler i kommunen skal tilby gratis bruk for frivillige lag og organisasjoner.
 • Bidra til en positiv videreutvikling av museer og eksisterende kulturarenaer.
 • Ha et godt samarbeid med kirkelig fellesråd og andre tros- og livssynsorganisasjoner.
 • Bevare våre kirkebygg som kulturminner.
 • At kulturutvikling og opplevelser skal være bærebjelker i byutviklingen.
 • Arbeide for å øke antallet besøkende ved kulturinstitusjoner og arrangementer i kommunen.
 • At nye formålsbygg skal tilpasses kulturaktiviteter.
 • At alle nåværende bibliotek skal videreutvikles både som kulturarenaer og møteplasser for innbyggerne.

Aktive lokalsamfunn

Drammen Høyres mål er å skape en levende kommune med aktivitet i alle deler av den nye kommunen. Vi ønsker å skape aktive lokalsamfunn som er attraktive for handel, kulturliv og som fungerer som møteplasser mellom mennesker. Lokalområdene skal være trygge og hyggelige å være i, og det skal være høy kvalitet når kommunen investerer i det offentlige rom. Vi ønsker å ha et styrket sentrumsmiljø ved lokalisering av offentlige servicefunksjoner og aktivitetsskapende virksomhet.

Høyre vil:

 • Bedre innbyggernes tilgjengelighet til nærhandel og servicetilbud.
 • Legge til rette for at flere skal kunne bo med gangavstand til kommunens by- og tettsteds-områder.
 • Skape forutsigbarhet for de næringsdrivende i sentrum, gjennom stabile rammevilkår innenfor offentlig transport, parkering og tilgjengelighet med bil.
 • Sentrumsområdene skal ha trygge og oversiktlige offentlige rom med god belysning.
 • Vektlegge høye kvaliteter i offentlige byrom og grøntområder.
 • Transport skal forenkles gjennom bedre kollektivtilbud og en klok forvaltning av kapasitet på vei og til parkering.
 • Bevare og ivareta historiske bygg og bygningsmiljøer.
 • Etablere aktive lokalsamfunn med møteplasser for handel og service i lokalmiljøet.

Drammen Høyres mål er å lykkes med integreringen i kommunen ved å stille krav og gi innvandrere muligheten til å lykkes. Drammen er en flerkulturell kommune med innvandrere som beriker samfunnet og arbeidslivet gjennom den erfaring, kunnskap og arbeidsvilje de har. Samtidig som innvandring gjør kommunen rikere, ser vi utfordringer knyttet til integrering. Deltakelse i arbeidsliv og gode norskkunnskaper er nøkkelen til inkludering i arbeidslivet og det norske samfunn.

Høyre vil:

 • Gi enslige mindreårige asylsøkere prioritert bosetting i kommunen.
 • At kommunen, lokalt næringsliv og NAV skal samarbeide med mottak og introduksjonssenteret slik at asylsøkere kan komme raskere ut i arbeid.
 • Legge til rette for at idretten og frivillige organisasjoner kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor.
 • Motarbeide diskriminering og alle former for utilbørlig sosial kontroll.
 • Bekjempe hatytringer og rasisme ovenfor minoriteter.
 • At det skal være mulig å ta grunnskoleutdanning som en del av introduksjonsprogrammet.
 • Ha økt opplæring i demokratiforståelse, menneskerettigheter og det norske samfunnet som en del av introduksjonsprogrammet.
 • Jobbe for at undervisningstilbudet til innvandrere og flyktninger gjøres mer arbeidsrettet.
 • At kommunen benytter økt mulighet for midlertidige ansettelser slik at personer uten erfaring og referanser fra norsk arbeidsliv enklere kan komme inn i arbeidslivet.
 • Gjøre undervisningstilbudet til innvandrere og flyktninger mer arbeidsrettet.
 • Rekruttere til norskopplæring, kvalifisering og arbeid.
 • Stimulere næringslivet til å tilby språkplasser.
 • Bedre det psykiske helsetilbudet til innvandrere som kommer fra krigsherjede land.
 • Fortsette satsingen på voksenopplæring i tett samarbeid med fylkeskommunen

Drammen Høyres mål er å skape en kommune med trygge lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne, og et sterkt lokaldemokrati. Vi vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig kommune som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov. For å sikre et systematisk utviklingsarbeid i hele den nye kommunen er det viktig at utviklingsarbeidet bidrar til økt tilhørighet til stedet og kommunen, bedre livskvalitet og folkehelse.

Høyre vil:

 • Videreutvikle og styrke møteplasser for bruker- og innbyggermedvirkning.
 • Etablere en nærdemokratiordning som sikrer at kommunen kontinuerlig gir innbyggerne mulighet til å forme utviklingen i den nye kommunen.
 • Videreutvikle dialogmøtene mellom innbyggerne og kommunen.
 • At stedsutvikling skal skje i nært samarbeid med lokalbefolkningen på stedet, gjerne organisert i nærutvalg eller lignende.

Arealutvikling

Drammen Høyres mål er å skape en helhetlig utvikling innenfor arealplanlegging ved å sikre et bredere og bedre tilbud innenfor alle kategorier av boliger, arealer for næringsutvikling og løsninger for transport. Kommunen skal utvikles gjennom vekst og attraktive løsninger til det beste for innbyggerne. Høyre vil etablere gode arealplaner i samarbeid med byggenæringen og eiendomsbesittere. Utbyggere og tomteeiere vil få økt forutsigbarhet, og markedsmekanismene vil fungere. For å sikre fremtidig bærekraft må kommunens matproduksjonsarealer hensyntas i arealplanlegging og næringsutvikling. Høyre er opptatt av at all utvikling og endring skal bedre forutsetningene for miljøriktige valg.

Høyre vil:

 

 • At arealplanleggingen skal skje med utgangspunkt i de kvaliteter kommunen har, naturgitte forhold og kulturbærere i bygg og bygningsmiljøer.
 • Redusere transportbehovet gjennom tilrettelegging av bedre tilbud nærmere der folk bor og arbeider.
 • Utnytte arealer nært transportknutepunkt bedre gjennom fortetting og transformasjon, slik at de blir gode urbane sentra.
 • Tilretteleggingen skal være bevisst hvilke virksomheter, nye beboergrupper og aktiviteter som styrker kommunen.
 • Sikre et differensiert boligtilbud med tilbud som gjør kommunen attraktiv i en regional sammenheng.
 • Konkurrere med Asker, Oslo og Bærum og tiltrekke oss virksomheter og beboere med en bredde av kompetanse som vil bidra til lokalsamfunnet.
 • Bygge ut offentlige institusjoner slik at de støtter opp under ønsket utvikling.
 • Ivareta landbruksarealer til matproduksjon som ledd i arealplanlegging og næringsutvikling for å sikre fremtidig bærekraft.
 • Legge til rette for bevaring og utvikling av et produktivt landbruk i kommunen.

 

Boligutbygging

Drammen Høyres mål er at kommunen skal utvikles videre med et bredt boligtilbud der kommunens beboere og tilflyttere finner seg til rette uavhengig av livssituasjon. Vi ønsker å bygge boliger som vinner konkurransen om de som skal etablere seg vest for Oslo. Da må vi sikre et balansert tilbud som kan passe alle, både ved å bygge urbane boliger, og boliger i bydelene som er varierende i størrelse og plassering. Vi ønsker å føre en boligpolitikk som gir innbyggerne muligheter for egne, personlige valg.

Høyre vil:

 • Si nei til eiendomsskatt.
 • Være en trygg og forutsigbar medspiller for etablering av private reguleringsplaner.
 • Gjennom planene vektlegge boliger tilpasset de som har behov for nærhet til gode offentlige kommunikasjoner.
 • Legge til rette for boliger for barnefamilier, med en erkjennelse av at barnefamiliens behov er både mangeartet og i endring.
 • Tilrettelegge for aktive lokalsamfunn hvor gode tilbud finnes innen korte avstander.
 • Legge til rette for å bygge leiligheter i alle deler av kommunen, slik at de som ønsker å bli boende i sitt nærområde kan gjøre dette når familieboligen er blitt for stor.
 • Skape forutsigbarhet for hva som kan gjøres med egen tomt og eget hus, med tanke på vern, utvidelser, modernisering etc.
 • Bidra til at innbyggerne møter en byggesaksavdeling med forutsigbar saksbehandling, gode tjenester og service.
 • Legge til rette for en riktig fortetting gjennom transformasjon av områder og bygging på mindre tomter.  Fortettingen skal ikke gå på bekostning av ønskede kvaliteter.
 • Legge til rette for boliger også utenfor sentrumskjernene, der infrastruktur og kommunikasjon legger til rette for dette.
 • Tilrettelegge for en sosial boligpolitikk som bidrar til at flere som ønsker det kan eie egen bolig.

Næringsliv

Drammen Høyres mål er å styrke næringslivet i kommunen ved å samarbeide med det lokale næringslivet, og ved å utarbeide helhetlige og forutsigbare planer for kommunen.

Vi vil tilrettelegge arealmessig for et differensiert næringsliv hvor det er plass til alle typer næringsvirksomhet fra produksjon og logistikk til kontorarbeidsplasser, handel- og service-virksomheter. Høyre vil satse på gründervirksomhet, etableringsbistand og, i samarbeid med private og interesseorganisasjoner, tilby assistanse som danner grunnlag for nyetableringer og vekst. I tillegg må vi ivareta eksisterende næringsliv med ubyråkratiske og positive virkemidler som medfører at bedriftene vokser og blir værende i kommunen.

 

Høyre vil:

 • Ha en vekst i antall arbeidsplasser som, over tid, tilsvarer en arbeidsplass per to nye innbyggere.
 • Utarbeide en strategisk næringsplan som beskriver kommunens ansvar og oppgaver tilknyttet eksisterende næringsliv og hvordan det skal tilrettelegge for nyetableringer.
 • Prioritere dedikerte ressurser til oppfølging og gjennomføring av næringsplanen.
 • Bruke private tilbydere for å sikre bedre tjenester til innbyggerne og mer effektiv bruk av samfunnets ressurser.
 • Forenkle og redusere byråkrati for bedriftene.
 • Legge til rette for sterke, innovative miljøer gjennom samlokalisering mellom offentlige kunnskapsinstitusjoner, oppstarts miljøer og bedrifter, blant annet i forbindelse med planleggingen og byggingen av nytt sykehus på Brakerøya.
 • Videreføre og forsterke arenaer for samspill og dialog mellom næringsliv og forvaltning.
 • Satse på innovasjon og gründervirksomhet i samarbeid med interesseorganisasjoner, innovasjonsselskaper og næringslivet selv.
 • Bruke plan- og arealregulering for å legge til rette for digital infrastruktur som åpner for utvikling av en «smart» kommune.
 • I utarbeidelsen av ny arealplan sikre nødvendig næringsareal tilpasset et mangfoldig næringsliv.
 • Arbeide aktivt for ivaretakelse av eksisterende næringsliv og utvikling av nye næringsveier, bransjer og virksomheter i hele kommunen.
 • Motarbeide arbeidslivskriminalitet og støtte opp om tiltak som sikrer et seriøst og organisert arbeidsliv.
 • Sørge for gode rammebetingelser for utelivsbransjen i alle deler av kommunen.
 • Videreutvikle Drammen som en konferanse by og et alternativ til Gardermoen/Oslo

Miljø

Drammen Høyres mål er å jobbe for en bærekraftig utvikling av kommunen. Klimaendringene er reelle og representerer en grunnleggende utfordring for vårt samfunnssystem og vår økonomi. Høyres klimaløsninger skal være fremtidsrettede, markedsbaserte og teknologidrevne. Høyre skal ha ambisiøse, men realistiske mål, hvor det viktigste er at tiltak bidrar til reelle utslippskutt.

Høyre vil:

 • At alle kommunale virksomhetene og eierskap skal driftes på en bærekraftig måte.
 • Stille krav om at kommunen må utarbeide egen klimastrategi, og på sikt innføre klimabudsjetter og klimaregnskap.
 • Prioritere tiltak med størst mulig reduksjon i klimagassutslipp per brukte krone, både på kort og lang sikt.
 • Stille miljøkrav i alle kommunens anbud og innkjøp, og sikre at nye offentlige bygg holder nær nullenerginivå.
 • Raskere innfasing av kommunale kjøretøy med lav- og nullutslippsfrie løsninger der det er hensiktsmessig.
 • Sikre at naturområder forvaltes på en bærekraftig måte som ivaretar hensynet til friluftsliv, turisme og næringsinteresser.
 • Verne om kommunens grønne lunger.
 • Redusere bruken av plast i kommunens virksomhet.
 • Fase ut bruken av gummigranulat på kunstgressbaner.
 • Ha gode og avgiftsfrie innleveringsordninger for hav- og strandrydding.
 • Styrke beredskapen for å minimere og håndtere overflatevann.
 • Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tjenester som eldrehjem og skoler, i tråd med målet om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030.
 • Legge til rette for at dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien kan donere overskuddsmat.
 • Legge til rette for at avfall fra husholdninger kan gjenbrukes eller resirkuleres.
 • Samhandling med det lokale næringslivet for å nå bærekraftsmålene.
 • Sikre nok snødeponier for dumping av forurenset snø, med strenge krav til avrenning.
 • Legge til rette for bier og humler i kommunen gjennom riktig beplanting og avsatte områder.
 • Være en langsiktig eier av Glitre, for å sikre satsing på ren energi gjennom vannkraft.

Samferdsel

Drammen Høyres mål er å sikre effektiv og miljøvennlig samferdsel ved å sikre raskere veiutbygging og tryggere veier som får folk og varer trygt og raskt frem. Ny Svelvikvei vil knytte Svelvik tettere til resten av kommunen. Ny Svelvikvei vil bedre sikkerheten, og sikre livskraftige lokalsamfunn i denne delen av kommunen. I bysentrum og tettbebygde strøk er et fleksibelt, klimavennlig kollektivtilbud, kombinert med gode gang- og sykkelveier nødvendig for å håndtere en fremtidig befolkningsvekst og for å nå vedtatte, nasjonale klimamål. Likevel er bil også viktig for effektiv transport av personer og varer i hele kommunen. Kommunen skal være det regionale tyngdepunktet vest for Oslo og et foretrukket sted å leve, bo og arbeide.

 

Høyre vil:

 • Legge til rette for raskere veiutbygging og tryggere veier.
 • Bedre tilbudet, senke prisene og legge til rette for økt fremkommelighet for kollektivtransport. 
 • Arbeide for bedre samordning av kollektivruter mellom Drammen og omkringliggende kommuner.
 • Sørge for lett tilgjengelig parkering for handlende og brukere av sentrumsområdene.
 • Bygge sykkel- og gangveier slik at flere velger å sykle eller gå i det daglige.
 • Inngå byvekstavtaler eller tilsvarende ordninger for å bidra til stortingets nullvekstmål, forutsatt en høy andel statlig finansiering. 
 • Legge til rette for bruk av elven- og fjorden som kollektivtransportåre.
 • Prioritere trafikksikkerhetstiltak for å gjøre det tryggere å ferdes i trafikken for både gående, syklende og bilister.
 • Bidra til etablering av ekspressbuss mellom Svelvik og Oslo for pendlere, og nattbuss mellom Svelvik – Drammen – Oslo.
 • Etablere flere parkeringsplasser for pendlere i tilknytning til bussholdeplasser og togstasjoner.
 • Etablerere flere ladestasjoner for el-biler.
 • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler i kommunes virksomheter, med mindre teknologien ikke er tilgjengelig for formålet.
 • Bygge ut manglende lenker i gang- og sykkelveinettet i kommunen slik at barn kan sykle eller gå fremfor å bli kjørt med bil til barnehage, SFO/AKS, skole og fritidsaktiviteter.
 • Prioritere etterslep på vedlikehold av kommunale veier.
 • Arbeide for full statlig finansiering av riksvei-strekninger innenfor kommunens grenser.
 • Sørge for etablering av ny Svelvikvei (FV319) på strekningen mellom Tørkop og E18 ved Eik, samt bygge ny adkomstvei til Konnerud. Om nødvendig støtte brukerfinansiering for å realisere disse vegprosjektene.
 • Bedre renholdet av vegnettet for å redusere mengden av svevestøv og forurensing.
 • Brøyte og vedlikeholde gang- og sykkelveinettet like godt som bilveiene.
 • At nyetablering av boliger og arbeidsplasser i stor grad skjer i tilknytning til knutepunktene og langs etablerte kollektivtraseer for å redusere transportbehovet med bil.
 • Sikre trygge skoleveier.
 • Stille krav om bildelingsplasser ved større byggeprosjekter.
 • Opprette trygge og sikre sykkelparkeringsplasser.

Drammen Høyres mål er at kommunen skal være ledende på digitalisering. Teknologiutviklingen gir fantastiske muligheter. Samtidig stilles vi som samfunn overfor vanskelige valg, og store potensielle utfordringer. Det er viktig for Høyre å ta hensyn til personvernutfordringene digitaliseringen medfører. Hvis vi ikke makter å omstille oss i takt med teknologiske og økonomiske endringer, risikerer vi arbeidsledighet, utenforskap og sviktende finansiering av velferden. Hvis vi lykkes kan vi øke verdiskaping og velferd med mindre klimautslipp. Det handler om å utnytte mulighetene og løse utfordringene teknologiutviklingen skaper, samtidig som vi tar vare på styrkene i det norske samfunnet.

Høyre vil:

 • Aktivt oppfordre og veilede næringslivet til å ta i bruk de statlige forsknings- og innovasjonsvirkemidlene som stimulerer teknologiutviklingen.
 • Opprette en kommunal innovasjonspris for næringslivet.
 • Være varsom med innføring og videreføring av bemanningsnormer som ikke er i samsvar med det nivået som kreves hvis oppgavene kan digitaliseres eller løses med ny teknologi.
 • Styrke den digitale kompetansen i grupper som har lav digital deltakelse ved å bruke bibliotekene som læringsarenaer samt frivillige organisasjoner og næringsliv.
 • Sørge for at alle digitale løsninger i de gamle kommunene harmoniseres, og fornye gamle digitale løsninger i takt med utviklingen.
 • Basere offentlig innhenting av informasjon på «bare en gang»-prinsippet, slik at innbyggere og bedrifter slipper å bruke tid på å opplyse om data som kommunen allerede har.
 • At all skriftlig kommunikasjon med kommunen skal være digital innen 2025, men at målrettet opplæring settes inn for de som vil kunne falle utenfor det digitale samfunnet.
 • At saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse skal automatiseres i størst mulig grad.
 • Legge til rette for å styrke den digitale kompetansen til ansatte i kommunen.
 • Vurdere nye digitale løsninger som kan styrke innbyggernes mulighet til medvirkning i saker som angår dem.
 • Øke bruken av ulike teknologiske løsninger som snakker sammen i kommunen.
 • Ta i bruk smarthusteknologi ved bygging av spesialtilpassede omsorgsboliger.
 • Søke om å få være forsøkskommune for autonome fremkomstmidler.
 • Satse på intelligente transportsystemer (ITS).
 • Øke bruken av teknologiske løsninger som bidrar til en klimavennlig transportsystemer.
 • Jobbe aktivt for at alle de digitale løsningene Drammen kommune tilbyr skal behandle personopplysninger med varsomhet

For alle innbyggere er ønsket om trygg hverdag og trygge omgivelser noe av det aller viktigste. Høyre er opptatt av å skape sikkerhet for den enkeltes liv, helse og eiendom.

Dette gjelder både sikkerhet mot å bli utsatt for kriminalitet og generell samfunnssikkerhet.

I utgangspunktet er politi, ordens- og strafferettspleie et nasjonalt ansvar.

Men Drammen Høyre vil i tillegg at kommunen, innenfor de grensene som lovverket setter for lokal rettshåndheving, skal bidra med de ressursene den har tilgang til.

Innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, ulykker, akutt forurensning og andre kriser skal ivaretas gjennom et effektivt samarbeid med brannvesen og andre nødetater.

 

Høyre vil:

 • Ha et nært samarbeid med politiet på arenaer som kommunens Politiråd og SLT-arbeidet (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak – med skole, politi og kommunale tjenester)
 • Samarbeide videre med restaurantnæringen om ansvarlig skjenking.
 • Ha nulltoleranse overfor tagging, hærverk og forsøpling i bymiljøet. Så langt det er mulig må skadevolderne holdes erstatningsansvarlig for sine ødeleggelser.
 • Arbeide for god belysning av gater og plasser.
 • Støtte barnevernet og konfliktrådets arbeid med barn og ungdom som har begått kriminelle handlinger.
 • Støtte opp om idrett og frivillige organisasjoner, som alternativ til kriminalitet og uønsket adferd
 • Følge opp og fortsatt ha fokus på arbeidet mot vold i nære relasjoner.
 • Sørge for å ha en fullt utstyrt og operativ legevakt
 • Sørge for å ha et fullt utstyrt og operativt brannvesen
 • Ha en effektiv smittevernberedskap mot epidemifare i samarbeid med sykehuset
 • Ha en forberedt informasjonsberedskap som kan holde innbyggerne orientert og gi råd under krise.
 • Sørge for fortløpende oppdatering av kommunens beredskapsplaner og fremfor alt jevnlige beredskapsøvelser
 • Ha nødvendig beredskap for situasjoner med strømbrudd.
 • Ha særlig oppmerksomhet på forebygging og håndtering når det gjelder naturkatastrofer som flom, ras/leirras og ekstremvær.
 • Sikre tilgang på nok drikkevann med høy kvalitet.
Eller last ned vårt program i pdf-versjon her