Politikk

Åpne Høyre kjemper for retten til å være annerledes, og mener et liberalkonservativt syn best sikrer enkeltmennesket retten til å være det.

Saker vi jobber for

 • Retten til å være annerledes

  Vi kjemper for retten til å være annerledes, og mener et liberalkonservativt syn best sikrer enkeltmennesket retten til å være det.

 • Mot diskriminering og vold

  Vi jobber mot diskriminering og vold i familier og på gater, hatefulle ytringer, hatkriminalitet, hets i skolegårder og på andre arenaer må bekjempes slik at LHBTIQ-personers levekår bedres.

 • Skeiv blå lokalpolitikk

  Vi tar opp LHBTIQ-saker sammen med Høyres lokalforeninger og bidrar med skeiv blå lokalpolitikk: Fordi LHBTIQ-ere skal møtes ryddig og ordentlig i hele landet, uansett bosted.

 • LHBTIQ-saker på europeisk nivå

  VI jobber sammen med søsterorganisasjoner i Europa for å fremme LHBTIQ-saker på europeisk nivå og motarbeide diskriminering og trakassering i Europa.

Vårt mandat

Åpne Høyre er utviklingsarena og talerør for skeiv blå politikk. Åpne Høyre er et fast utvalg nedsatt av Høyres sentralstyre for å gi politiske innspill og forslag, samt å synliggjøre partiets historie på området. Vi har tett samarbeid med Høyres folkevalgte og tillitsvalgte, og bidrar til å markere Høyre på relevante arenaer og pride-festivaler.

Åpne Høyre kjemper for retten til å være annerledes, og mener et liberalkonservativt syn best sikrer enkeltmennesket retten til å være det. Vi jobber mot diskriminering og vold i familier og på gater. Hatefulle ytringer, hatkriminalitet, hets i skolegårder og på andre arenaer må bekjempes slik at LHBT+-personers levekår bedres.

Åpne Høyre tar opp LHBT+-saker gjennom våre regionale utvalg i Agder, Oslo, Vestland og Viken og sammen med Høyres lokalforeninger i hele landet. Vi bidrar til skeiv blå lokalpolitikk fordi LHBT+-personer og mennesker som bryter med normer for mann og kvinne skal møtes ryddig og ordentlig i hele landet, uansett bosted.

Gjennom European Centre-Right LGBT+ Alliance jobber Åpne Høyre sammen med søsterorganisasjoner i åtte europeiske land for å fremme likestilling og likeverd for LHBT+-personer i Europa.

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med

Lokale LHBTIQ-planer

En rekke norske kommuner og fylker har utarbeidet lokale LHBTIQ-planer med sikte på en bevisst inkludering og for å synliggjøre mangfoldet i kommunen. Det første ble utarbeidet av Høyre-byrådet i Oslo i 2005, og senere har en rekke byer, kommuner og fylker vedtatt lokale handlingsplaner.

Høyre bør være en aktiv pådriver for å initiere lokale LHBTIQ-planer, samt å sørge for oppfølgning/evaluering og rullering av planene med jevne mellomrom. Initiering av lokale LHBTIQ-planer egner seg meget godt som en interpellasjon dersom kommunen ikke har en slik plan fra før.

Lokale LHBTIQ-planer bør være en sammenstilling av kommunens arbeid innen alle sektorer knyttet til LHBTIQ-spørsmål. Planene bør vise tiltak og arbeid som gjøres i kommunen. Det er viktig å bruke planen til å trekke frem de gode eksemplene på løsning av LHBTIQ-relaterte saker.

Planen bør også inneholde tiltak på områder som kommunen skal jobbe med innen de ulike sektorene frem til neste rullering av LHBTIQ-planen. Her er det viktig med ansvarsplassering, slik at det blir mulig å måle oppfølgning og implementering.

Derfor:

 • alle høyrestyrte kommuner og fylkeskommuner bør ha en handlingsplan mot diskriminering av LHBTIQ-personer, enkeltstående eller som del av en mangfolds- og integreringsplanplan (LIM-plan)

Holdningsarbeid tar aldri slutt

Norge har kommet svært langt, både på holdninger og rettigheter for LHBTIQ og mange andre minoriteter. Vi skal være stolte av at Norge under en Høyre-ledet regjering har kommet på 2. plass i Europa når det gjelder situasjonen for LHBTIQ-personer.

Samtidig vet vi at holdningsarbeid må jobbes med fortløpende. Bevissthet hos hver og en er avgjørende for at fordommer, hat og intoleranse ikke får grobunn. Derfor er arbeid i hvert nærmiljø, skole, idrettslag, lokalsamfunn og i hver kommune viktig.

Det er viktig at Høyres lokalpolitikere:

 • aktivt støtter antimobbearbeid og krever nulltoleranse for diskriminering i skole og oppvekstarenaer
 • følger opp arbeid mot hatytringer og hatkriminalitet i lokalsamfunnet
 • aktivt søker opp og gjør seg kjent med ulike minoritetsmiljøer, og formidler våre verdier og syn på likeverd, mangfold og retten til å være seg selv i dialogen
 • initierer lokalt holdningsarbeid, gjerne etter mønster fra OXLO – Oslo Extra Large eller tilsvarende

Holdninger smitter – samarbeid med frivillige organisasjoner:

Høyres ønske om mangfoldige og inkluderende kommuner, bør gjenspeiles hos kommunens ulike samarbeidspartnere. Kommunene må sikre at samarbeidspartnere ikke diskriminerer knyttet til kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjon av disse grunnlagene.

Høyre bør derfor stille krav om:

 • en aktiv holdning mot diskriminering fra samarbeidspartnere
 • nulltoleranse for mobbing og trakassering hos samarbeidspartnere
 • revurdering av avtale med eller støtte til samarbeidspartnere som ikke følger opp dette

Oppvekst: Barn og unges oppvekst og psykososiale miljøer

Nasjonale undersøkelser viser større usikkerhet, øket frekvens til rus, samt en høyere andel som har forsøkt å ta sitt eget liv blant LHBTIQ-personer. Det vil være viktig for ungdomsarbeidet å vite i hvilken grad unge LHBTIQ-personer i kommunen opplever mobbing, usikkerhet og dårlig psykisk helse. Et viktig verktøy her er kommunenes ungdomsundersøkelser.

Vi vet at idrett og sport viktige arenaer for en god barndom og ungdomstid. Det er viktig at lokale idrettslag arbeider aktivt mot diskriminering og trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen idrettslag har tatt tak i dette, men det er fortsatt et tema som i altfor liten grad blir tatt på alvor i idretten lokalt. 

Kroppsøvingsfaget er særlig utsatt for negative og kjønnsstereotype holdninger, og studier indikerer at erfaring med homo-/transnegative holdninger fra kroppsøvingsfaget i skolen er sterkt medvirkende til at LHBTIQ-personer kjenner seg utrygge i eller unngår å delta i organisert idrett. Kommunen bør særlig sikre LHBTIQ-kompetanse blant kroppsøvingslærerne i skolen.

Tiltak Høyre bør foreslå i denne sammenhengen:

 • sikre god og oppdatert kompetanse innen LHBTIQ-relaterte tema og utfordringer gjennom jevnlig tilbud om kurs for ansatte i barnehage, grunnskole, skolehelsetjenesten, og andre førstelinjetjenester som møter unge
 • styrke skolehelsetjeneste og seksualundervisning i barne- og ungdomsskolen, gjerne gjennom samarbeid på tvers av kommunegrenser og via nasjonale kompetanseorganer 
 • sikre LHBTIQ-kompetanse i familievernet slik at foreldre som ønsker det kan få veiledning, og at LHBTIQ-barn får bistand når omsorgspersoner svikter
 • sørge for at godt opplysningsmateriell og brosjyrer er tilgjengelig på alle skoler
 • invitere LHBTIQ-organisasjoner til å innlede på skoler knyttet til kjønn og seksualitet, normer, fordommer og mobbing.
 • inkludere spørsmål om attraksjon mot eget kjønn eller motsatt kjønn i ungdomsundersøkelser
 • særlig sikre LHBTIQ-kompetanse blant kroppsøvingslærerne i skolen
 • sikre LHBTIQ-kompetanse, og særlig kunnskap om sosial kontroll, blant de som arbeider med introduksjonsprogrammer og andre integreringsarenaer i kommunen
 • sette krav til idrettslag som får kommunal støtte eller bruker kommunale haller eller idrettsanlegg om at de aktivt motarbeider diskriminering og trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • invitere idretten og andre barne- og ungdomsorganisasjoner i kommunen til LHBTIQ-kompetansepåfyll i regi av kommunen

Helse, sosial og omsorg

Eldreomsorg – Inn i skapet igjen?

Innen eldreomsorgen får vi jevnlig historier om eldre LHBTIQ-personer som kryper inn i skapet igjen. En undersøkelse fra Sverige viser at et mindretall av store kommuner, og nesten ingen av de små, har tatt opp eldre LHBTIQ-personers situasjon i eldreomsorgen. Så vidt vites fins ikke engang en slik undersøkelse for Norge. Utfordringer som «jeg føler jeg må komme ut for hver ny hjemmehjelper» og «i fellesrommene dreier alle samtaler seg om barn og barnebarn, jeg har ikke noen av delene» er av gjengangerne.

Å bevisstgjøre ansatte om spørsmålsformuleringer når man er på hjemmebesøk, formidling av kontakt mellom personer i samme situasjon og aktiv inkludering i fellesarealer på institusjoner er enkle og lite kostnadskrevende tiltak.

Høyrepolitikere kan bidra til inkludering av eldre LHBTIQere gjennom å:

 • sikre kunnskap om LHBTIQ-personers utfordringer i eldreomsorgens førstelinje
 • sikre at personell benytter et kjønnsnøytralt språk knyttet til familie og pårørende frem til forhold rundt pasienten er kjent
 • sikre inkluderende tilbud i omsorgssentrenes fellesområder
 • undersøke behovet for et nettverk/tilbud til eldre LHBTIQ-personer

Kommunal forvaltning

Offentlig forvaltning har fortsatt et stykke å gå for å inkludere alle familie- og samlivsformer. Altfor ofte heter det «til mor og far…»

Høyre har selv gått foran, og har nå et program fritt for denne definisjonen av familien. Det er viktig at Høyre lokalt følger opp i sine programmer, og ikke minst at man sørger for at egen offentlig forvaltning tar høyde for samkjønnede familier i all sin virksomhet, og at også andre seksuelle orienteringer inkluderes.

Tilsvarende er det viktig at offentlig forvaltning og myndighetsutøvelse speiler samfunnet, både knyttet til seksuell orientering så vel som kulturelt mangfold.

Høyres lokalpolitikere kan bidra ved å:

 • stille krav om at all kommunal administrasjon skal ta høyde for ulike kjønnsidentiteter og familie- og samlivsformer
 • gjennom kommunens digitaliseringsarbeid implementere valgmuligheter og betegnelser som inkluderer kjønns- og familiemangfoldet
 • sikre at LHBTIQ-perspektivet er innarbeidet i rutiner for rutiner for varsling og er en integrert del av HR-systemet
 • ved utpeking av vigselspersonell stille krav om at summen av vigselspersonell skal gjenspeile samfunnet også knyttet til seksuell orientering og mangfold

Kommunenes kommunikasjonsstrategi har som ett av sine eksterne kommunikasjonsmål å bidra til å underbygge kommunen og lokalmiljøene som et godt sted å bo, studere og jobbe i, og bidra til at kommunen oppleves som en attraktiv arbeidsplass. Det er viktig at kommunene er bevisste både på språk og billedbruk i trykte og digitale kanaler så vel som i planverk og andre dokumenter. Disse må gjenspeile mangfoldet i samfunnet, inklusive LHBTIQ-motiver.

Aktuelle tiltak: 

 • egen LHBTIQ-side på kommunens nettsider som kan informere om lokale og nasjonale LHBTIQ-organisasjoner, relevante kompetansesentre og forskning samt linke til LHBTIQ-nyheter
 • aktivt å understøtte LHBTIQ-arrangementer med informasjon i kommunale kanaler og tilstedeværelse
 • markere LHBTIQ-merkedager for eksempel med regnbueflagg og bannere på offentlige bygninger, plasser med mer

Kultur- og aktivitetstilbud

Kultur- og aktivitetstilbud har vært avgjørende for LHBTIQ-personer i alle faser av utviklingen. Svært mange grupper og anerkjennelser har kommet som følge av ulike kultur og aktivitetstilbud. Disse har også vært avgjørende for svært mange individers «komme ut»-fase. Derfor kan det være viktig for kommuner/regioner å stimulere til aktivitets- og kulturtilbud.

For eksempel gjennom å:

 • se positivt på etablering av kulturelle tilbud til LHBTIQ-personer, og vise særlig aktsomhet for å sikre drift og videreføring av tilbud som ellers vil falle helt bort.
 • sikre rammebetingelser for at frivillige lag og foreninger kan tilby kulturelle tilbud basert på frivillig engasjement
 • sikre lokaler som er tilgjengelig for LHBTIQ-organisasjoner i startfasen

For noen deler av LHBTIQ-befolkningen er det ekstra vanskelig å være åpen om sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Dette kan gjelde LHBTIQ-personer med minoritets- eller innvandrerbakgrunn, eller fra religiøse trosretninger som er negative til LHBTIQ-personer. For disse personene vil deltagelse på møteplasser sammen med andre i samme situasjon være svært viktig og nyttig. Kommuner bør benytte nasjonale kompetansemiljøer, for eksempel Skeiv Verden, og gjerne samarbeid på tvers av kommunegrenser for å bidra.

Åpenhet og toleranse fremmer kreativitet og innovasjon

Internasjonal forskning peker på at byer og regioner som fremstår som åpne og tolerante, i større grad tiltrekker seg kreative og innovative individer. Erfaringer viser at dette bidrar til økonomisk vekst, nytt næringsliv og nye arbeidsplasser.

LHBTIQ-befolkningen utgjør internasjonalt en betydelig del av det samlede reiseliv. En rekke byer og regioner satser aktivt på å tiltrekke seg LHBTIQ-personer gjennom bevisst markedsføring og tilbud fordi dette er et segment som kan styrke reiselivet ekstra.

I Norge har den bevisste satsningen på LHBTIQ-markedet i liten grad vært utnyttet. Oslo Pride har utviklet seg til en folkefest med mange tusen tilreisende. Også Bergen har de siste årene opplevd en sterk vekst i besøkende under Regnbuedagene.

LHBTIQ-segmentet øker mer enn storbyene og pridefeiringer. I Norge er det først og fremst Hemsedal som aktivt har utnyttet dette gjennom Skeive Ski som har utviklet seg til en årlig tradisjon med mange tilreisende.

Det ligger et stort potensiale i å etablere lokale LHBTIQ-feiringer, innsalg av allerede eksisterende festivaler/feiringer med skeiv vri eller å vurdere målrettede tilbud til LHBTIQ-segmentet fra eksisterende tilbud. Dette er primært ansvar som ligger hos lokale destinasjonsselskaper, næringsforeninger, festivaler og handelstandsforeninger. Samtidig kan politikere være både døråpnere, pådrivere og bidra til tilrettelegging.

Høyres lokalpolitikere kan bidra gjennom å:

 • aktivt ta opp LHBTIQ-segmentets muligheter knyttet til diskusjoner om turisme, reiseliv, arrangementsturisme og festivaler
 • etterspørre LHBTIQ-initiativ fra aktører i regionen
 • initiere feiringer eller markeringer gjennom spørsmål til ordføreren
 • bidra til kommunal tilrettelegging, for eksempel gjennom 
  -flagging og bannere i sentrumsgater
  -tilrettelegging for bruk av offentlige rom og gater
 • deltagelse i lokale feiringer – og der vi har ordføreren invitere til mottagelse eller frokost slik vår ordfører i Kristiansand har gjort