Agder Høyres nominasjonsprosess for Fylkestingsvalget 2023

Arbeidet med å finne 55 kandidater til Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2023 – 2027 er i full gang. Agder Høyres nominasjonskomite ble nedsatt av fylkesstyret 15.01.22 og avholdt konstituerende møte 03.02.22. Her kan du lese mer om vår prosess og arbeidet fremover.

Amalie Gunnufsen er leder for nominasjonskomiteen. (Foto: Mona Hauglid)

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes 19. november 2022 kl. 14.30 -18.30 på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. innkalling sendes ut til foreningenes valgte delegater senest 4 uker før møtet. Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut og offentliggjøres senest 4. november, 14 dager før Nominasjonsmøtet.

Agder Høyres fylkesstyre ønsker ikke at nominasjonskomiteen avholder tidlignominasjon av fylkesordførerkandidat.

Nominasjonskomiteen oppfordrer foreningene til å overholde alle frister og formaliteter for at prosessen skal gå riktig for seg og at komiteen kan levere en god liste til rett tid. Et nominasjonshefte til hjelp i prosessen på fylkesnivå vil bli sendt ut til våre foreninger. Komiteen innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Alle innstilte kandidater skal signere forpliktende kandidatavtale.

Les mer om hvordan du som medlem kan påvirke hvem som skal sitte på fylkestinget for Høyre.

Resultatene fra rådgivende urnominasjon og rådgivende prøvenominasjon er offentliggjort på egne sider.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

Agder Høyres nominasjonskomitéRegion
Amalie GunnufsenNominasjonskomiteleder/Region Kristiansand
Geir Fredrik Sissener Nestleder/Region Østre Agder
Janne F. KristoffersenRegion Kristiansand
Nina LedangRegion Kristiansand
Anne S. Eriksen Region Lister
Mona S. RamboRegion Østre Agder
Beate SkrettingRegion Østre Agder
Mette F. RothAgder Høyres Kvinneforum
Kristin TallaksenAgder Unge Høyre
Halvor RismyhrAgder Senior Høyre
Jannecke Beyer GuttormsenAgder Høyres fylkessekretær
  
Grete BachmannVaramedlem, Region Setesdal

Datoplan for nominasjonsprosessen på fylkesnivå

Dato 2022SakFrist
15. januar

Nedsettelse av nominasjonskomite:
Fylkesstyret oppnevner nominasjonskomité og nominasjonskomiteleder og vedtar en overordnet datoplan for hele nominasjonsprosessen. Agder Høyres fylkesstyre ønsker ikke at nominasjonskomiteen avholder tidlignominasjon av fylkesordførerkandidat.
Nedsettes senest innen 1. mars
15. januar

Fylkesstyret fastsetter dato for Agder Høyres Nominasjonsmøte: 19. november kl. 14.30 – 18.30. Sted ikke avklart.Fastsettes senest innen 1. mars
3. februar
Konstituerende møte for nominasjonskomiteen: Konstituering og valg av nestleder. Nominasjonskomitemedlemmene signerer erklæring om taushetsplikt. Medlemmer av nominasjonskomiteen kan ikke selv være kandidater til valglisten. For øvrig følger Høyre forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om inhabilitet. Komiteen utarbeider en fullstendig datoplan for nominasjonsprosessen som gjøres alminnelig kjent ute i organisasjonen. 
Uke 5/6

Rett etter konstituerende møte tilskrives sittende representanter og vararepresentanter med spørsmål om de ønsker gjenvalg.Svarfrist innen 1. mai
Uke 6

Fylkessekretær utarbeider nominasjonshefte til hjelp i prosessen på fylkesnivå for foreningsledere som inneholder retningslinjer, datoplan, frister, sjekkliste, nødvendige skjemaer til hjelp for å overholde alle frister og formaliteter, slik at prosessen skal gå riktig for seg og at komiteen kan levere en god liste til rett tid. 
Uke 6/7
Sende ut anmodning til foreningene og sideorganisasjonene om å avholde medlemsmøte for å utarbeide navneforslag til valglisten. Navneforslag skal være i alfabetisk rekkefølge, uprioritert og ikke inneholde mer enn halvparten av navn fra egen kommune.Svarfrist innen 1. maiUke 6/7

Sende ut elektronisk brev til alle medlemmer med oppfordring til å komme med navneforslag til valglisten.Svarfrist innen 1. mai
Uke 6/7

Offentlig oppfordring om å komme med navneforslag til valglisten via media, nettside, sosiale medier m.m.Svarfrist innen 1. mai
Uke 18

Sittende representanter og vararepresentanters svar gjøres kjent for medlemmer og på Agder Høyres nettside m.m.Etter 1. mai

10. mai
Nominasjonskomitemøte:
Gjennomgang av innkommende navneforslag og svar fra sittende representanter. Nominasjonskomiteen arbeider selv frem forslag på aktuelle kandidater. Alfabetisk navneliste over foreslåtte kandidater utarbeides.
 
Uke 22/23

Alfabetisk navneliste over foreslåtte og standard kandidatavtale sendes ut til foreslåtte med spørsmål om de ønsker å stå som listekandidat eller ikke. Nominasjonskomiteen står fritt i sitt arbeid med det endelige listeforslaget og at et ja til valgvillighet gir ikke nødvendigvis en plass på listen.Svarfrist innen 1. august
23. august


Nominasjonskomitemøte:
Gjennomgang av svar fra kandidater. Alfabetisk navneliste over valgvillige kandidater utarbeides.
Lage en plan for gjennomføring av kandidatintervju.
 
Uke 35
Alfabetisk liste over valgvillige kandidater sendes ut til foreningene. 
Fra 1. – 13. september
Prøvenominasjon:
Agder Høyres sideorganisasjoner og lokalforeninger avholder partimøter med rådgivende prøvenominasjon og sender prioritert liste over valgvillige kandidater til nominasjonskomitéen. På samme møte velger lokalforeningene delegater m/vara til Agder Høyres Nominasjonsmøte.
Svarfrist innen 13. september
5. september
Elektronisk rådgivende urnominasjon:
Alle betalende Høyremedlemmer i Agder, samt betalende Unge Høyre medlemmer som har stemmerett ved valget, får anledning til å prioritere de valgvillige kandidatene i en elektronisk rådgivende urnominasjon.
Svarfrist innen 13. septemberUke 38

Resultatet fra rådgivende prøvenominasjon og urnominasjon gjøres kjent for medlemmer på Agder Høyres nettside.Etter 13. september
September/ oktober


Intervju av aktuelle kandidater:
Nominasjonskomiteen innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite.
 
11. oktober

(og 18. oktober hvis nødvendig)
Nominasjonskomitemøte:
Endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling, utarbeides på bakgrunn av egne vurderinger og resultatene fra rådgivende prøvenominasjon og urnominasjon.
 
Uke 42

Innkalling til Nominasjonsmøtet med dagsorden, tid og sted sendes ut til lokalforeningenes valgte delegater. Det er ingen selvskrevne delegater til Nominasjonsmøter. For å ha stemmerett må en ha vært medlem i minst 4 uker og ha betalt kontingent før møtet begynner, samt ha stemmerett ved det valget det nomineres til.Innen 21. oktober, senest fire uker før nominasjonsmøtet Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og legges ut på Agder Høyres nettside og SoMe, sendes til listekandidatene, foreningene og sideorganisasjonene.Senest 4. november, 14 dager før Nominasjonsmøtet
19.11.22
kl. 14.30 – 18.30 på
Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand
Agder Høyres Nominasjonsmøte:
Fylkesleder åpner møtet, fylkesstyret innstiller på møteleder. Nominasjonsmøtet kan gi kandidater som ikke er valgt som delegater observatørstatus med talerett.  

Dagsorden:
1. Åpning av nominasjonsmøtet.
2. Fastsetting av antall stemmeberettigede delegater til stede.
3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og voteringsreglement.
4. Valg av møteleder, referent og bisitter.
5. Spørsmål om åpent/lukket møte.
6. Valg av 3 delegater til tellekorps.
7. Valg av to delegater til å underskrive protokollen.
8. Nominasjonskomiteens redegjørelse og presentasjon av kandidatene.
9. Nominasjon av kandidater til Agder Høyres Fylkestingsvalgliste 2023 – 2027
10. Valg av to tillitsmenn for valglisten som må være styremedlemmer for Agder Høyre (AU) og ha stemmerett i valgdistriktet.
11. Nominasjonsmøtets godkjenning av at fylkesstyret gis fullmakt til å supplere listene ved ev. frafall.
Avholdes innen 1. desember i mellomvalgår


19.11.22 – 31.03.23
kl. 12.00
Tillitsvalgte for listen er kontaktpersoner overfor myndighetene og sørger for at valglisten blir innlevert, stemplet og godkjent av valgstyret for Agder fylkeskommune innen fristen.Innen 31. mars 2023 kl. 12.00