Høyre vil skape muligheter for alle!

Høyres politikk bygger på at den enkelte skal ha mest mulig frihet til å forme sine egne liv og sin egen fremtid.  Vi tror at et godt samfunn bygges nedenfra og at staten ikke skal styre mer enn nødvendig, i motsetning til Arbeiderpartiet som mener at staten skal styre det meste i livene våre.

Kai Steffen Østensen kommer med en hel tirade av kritikk og fremstiller Høyres politikk som usosial og at vi bare er opptatt av «de rike»  Jeg kjenner meg ikke igjen i noen av beskrivelsene.  Faktum er at det er skapt rekordmange arbeidsplasser, helsekøene gikk ned (før pandemien) og skoleresultatene er bedre.  Kort sagt, de fleste piler peker rett vei.

Vi er opptatt av å skape gode samfunn med arbeidsplasser nok til folk og vi skal være glade for at vi har mennesker som vil satse både tid og penger på å skape private arbeidsplasser.  Det er helt avgjørende for velferden vår.  Pengene må komme fra et sted! Verdier må skapes før de kan fordeles.  Faktisk er det også sånn at de 10 % rikeste blant oss bidrar med over 40% av statens totale skatteinntekter. 

Høyre er et parti som vil at velferdsstaten skal være solid og være mest for de som trenger det mest. 

For å bygge en solid velferdsstat trenger vi en skattepolitikk som medvirker til at næringslivet får rammebetingelser slik at de kan investere, skape og sikre arbeidsplasser.   Høyre vil fjerne formueskatten på arbeidende kapital.  En skatt som kun betales av norske eiere og derfor er konkurransevridende.  Den må også betales selv om bedriten går med underskudd. Da må verdier tas ut av selskapet og det sier seg selv at bedriften da blir mindre solid.  Her er det mange småbedrifter i Agder som rammes. Mange sliter, og det siste de trenger nå er en ekstra skatteregning fra Ap.

Østensen kritiserer blant mye annet endringene i brillestøtte til barn og fysioterapi og jeg lurer virkelig på om han har satt seg inn i hva endringene faktisk gikk ut på?

Brillestøtten til barn under 18 år ble endret etter en gjennomgang av NAV hvor det viste seg at det ble gitt stønad til uforholdsmessig dyre briller sammenlignet med kravet om at Folketrygden kun skal gi støtte til rimeligste, hensiktsmessige brille. Fra 2008 til 2018 hadde denne posten på statsbudsjettet økt fra 70 til 215 millioner. Mener Ap at det ikke skal være noen grense på støtten?

Støtte til fysioterapi ble tidligere gitt på bakgrunn av en diagnoseliste.  Diagnoselisten ga rett til gratis fysioterapi for de med en bestemt diagnose.  De som ikke sto på listen måtte betale selv.  

Vi mener at hver enkelt skal få et helsetilbud basert på deres situasjon og behov og ikke et tilbud basert på en liste over diagnoser. Mener Ap at den gamle ordningen var rettferdig?

Østensen skriver også i sitt innlegg at det er urettferdig at størrelsen på lommeboka skal avgjøre kvaliteten på utdanning og helsetilbud.  Det er jeg helt enig i og med Høyres politikk unngår vi nettopp dette.  Nå utnytter vi f.eks. privat kapasitet i helsesektoren slik at køene går ned, uten at du trenger å betale selv eller at du må ha egen forsikring. 

Ap vil fjerne både fritt sykehusvalg og private tilbud finansiert av staten. Da vil køene vokse igjen og noen vil kjøpe seg ut av køen med egne penger eller forsikringer.   Vi tror at konkurranse og valgfrihet skaper bedre tjenester innen både helse og skole.

Ap påstår at Høyres politikk fører til større ulikhet.  Det er feil! 

Det som skaper størst ulikhet og utenforskap er skillet mellom de som har en jobb og de som står utenfor arbeidslivet.  Derfor gjør vi alt vi kan for at alle som kan jobbe skal få en jobb å gå til.  

Ap vil øke skattene, noe som vil gjøre det vanskeligere å skape arbeidsplasser.

Da Ap satt i regjeringen skulle de også «utrydde fattigdom med et pennestrøk» Til tross for økte skatter ble resultatet 15.000 flere fattige barn.

Fattigdom er en utfordring denne regjeringen har høyt fokus på.  Det er lagt frem en egen strategi med 40 tiltak.  Tiltakene i strategien skal hjelpe barn slik at alle skal ha lik mulighet til deltakelse og utvikling.  Vi har også økt barnetrygden, doblet engangsstønaden til nybakte foreldre, redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO og innført fritidskort for barn.

Dette kan umulig sies å være usosialt !

Nei, Kai Steffen Østensen, vi trenger ingen retningsendring.  Vi trenger trygg styring ut av pandemien for å få fart på Norge igjen. Vi trenger arbeidsplasser, et helsevesen som setter pasienten i sentrum, gir valgfrihet og korte ventelister.  

En skole som gir elevene kunnskaper og ferdigheter nok til å få seg arbeid og klare seg selv i livet og et samfunn med mest mulig frihet og muligheter for alle!

Heller det enn et rødgrønt alternativ som ingen vet retningen på!