Hva betyr statsbudsjett 2019 for Vest-Agder?

Her er en oppsummering av statsbudsjett 2019 for Vest-Agder fylke.n n

nn Vi bruker de gode tidene til å få flere i jobb, bygge etnbærekraftig velferdssamfunn og skape et tryggere Norge.

nnn

Det går godt i Norge. Den økonomiske veksten er solid samtidig som klimagassutslippene går ned. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi må bruke de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Dette er et ansvarlig budsjett som sikrer fortsatt vekstkraft i norsk økonomi.

n

INFO:n
Dette er kun et utdrag av viktige satsinger i Vest-Agder, i tillegg til forslag om nasjonal satsing på både helse— og omsorg, oppvekst og utdanning, klima og miljø, maritim næring og andre sektorer.n
n

n

n
n

nn

Kunnskap

n
  n
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.
 • n
nnnnnn

Samferdsel

nn
  n
 • E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune
  n
  Varoddbrua på E18 i Kristiansand i Vest-Agder videreføres. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Det settes av 170 millioner kroner i statlige midler i 2019. n
 • n
 • E18 Grimstad – Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansandnkommuner
  n
  Det settes av midler til OPS-selskapet for E18 Grimstad – Kristiansand i henhold til kontrakt. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper frem til 2034. Vederlaget for 2019 er 348,4 millioner kroner. n
 • n
 • E18 Banehei og Oddernestunnelene, Kristiansand kommune
  n
  Det settes av midler til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Banehei- og Oddernestunnelene.n
 • n
 • E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjordnkommuner
  n
  Det settes av midler til OPS-selskapet for prosjektet E39 Lyngdal – Flekkefjord i henhold til kontrakt. Kontrakten varer til 2031, og vederlag for 2019 utgjør 214,8 millioner kroner. I tillegg er det blant annet prioritert å videreføre arbeidene med å utbedre enkelte tunneler på strekningen E39 Lyngdal – Flekkefjord i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.
 • n
nn

Kollektivtransport,nsykkel og gange i byområdene

n
  n
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene,nKristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune
  n
  Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har belønningsavtale for perioden 2017–2019 på 300 millioner kroner. For 2019 er det satt av 90 millioner kroner. n
  n
  Det tas sikte på at belønningsmidlene skal gå inn i en kommende byvekstavtale for Kristiansandsregionen. Samferdselsdepartementet avventer nå pågående lokale prosesser. n
 • n
n

Jernbane

n
  n
 • n Sira – Krossen, Kristiansand, Songdalen,nMarnardal, Audnedal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommunern
  n
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet «Kapasitetsøkende tiltak». Dette til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet. I Aust-Agder prioriteres bygging av nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Sira-Krossen. nnnn
  n
 • n
n
n

Telesikkerhet ognteleberedskap
n

n
  n
 • nRegjeringen foreslår å bevilge over 180 millioner kroner til telesikkerhet og teleberedskap, som blant annet går til forsterket ekom i utvalgte kommuner. De siste fem årene har til sammen over 30 kommuner fått midler til forsterket ekom, som sikrer kommunikasjon ved hendelser, for eksempel langvarig strømbortfall som følge av ekstremvær. Nye kommuner vil få forsterket ekom i 2019. I tillegg til dette bevilges det penger til blant annet pilot for alternativt kjernenett, for å bidra til flere nett som knytter forbindelser over lange avstander regionalt eller nasjonalt i Norge, og tilrettelegging for fiberkabler til utlandet.
 • n
nnnnn

n

Tilskudd til kommunalenfiskerihavneanleggn
n

n
  n
 • nRegjeringen foreslår å bevilge 42 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Midlene på 10 millioner kroner er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018-2029. n
  n
  Det er satt av tilskuddsmidler til følgende kommunale anlegg i Vest-Agder:n
  – Gismerøya fiskerihavn – kai (Mandal kommune).
 • n
nnnn

nn

Helse

nnnn

nn

n
  n
 • For at barn i barnevernet skal få bedre helsehjelp, har regjeringen satt i gang et arbeid for å styrke samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenestene. Barn som har behov for hjelp fra begge tjenestene skal få koordinert og helhetlig hjelp og oppfølging. Vinteren 2018/2019 er det derfor planlagt å åpne to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har behov for psykisk helsehjelp samtidig som de har behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet. Institusjonene skal åpnes i Søgne kommune i Vest-Agder og Bodø kommune i Nordland. Både barnevernstjenesten og helsetjenesten skal ha ansvaret for innholdet i institusjonene.n
 • n
nnnn

nn

Forskning og innovasjon i næringslivet

nnnnn

nn

n
  n
 • I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013.n
 • n
 • For 2017 ble det gitt 34,1 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Vest-Agder gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Vest-Agder 247,5 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.
 • n
nnnn

nn

Klima og miljø

n
  n
 • Villaksforvaltning: Nytt nasjonalt villakssenter er planlagt med fire driftsenheter. Lyngdal har påtatt seg å være vertskommune for en av enhetene.
 • n
nnnnnn

Kultur

n
  n
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Kilden Teater- og Konserthus for å styrke arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019. Kilden ønsker å videreføre suksessen ved å etablere Kilden Dialog som et norsk og nordisk senter for inkludering gjennom scenekunst og musikk.n
  n
  Kilden Dialogs hensikt er å nå ut til flere enn dem et kunsthus tradisjonelt når, og å trekke flere med i medskaping av kunst. Med erfaring fra mange ulike prosjekter kan Kilden Dialog fungere som et kompetanse- og delingssenter for kulturlivets inkluderingsarbeid overfor barn og unge.n
  n
  n
 • n
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Sørlandet kunstmuseum i 2019, til ombygging av en kornsilo til nye lokaler for å bevare og formidle museets samlinger, inkludert kunstsamlingen donert av Nicolai Tangen.n
  n
  I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 165 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 175 millioner kroner.
 • n
n

Forsvar

n
  n
 • Staben ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik flyttes til Værnes i løpet av 2019. Heimevernets treningsmengde i Vest-Agder økes.
 • n
n

Fengsel

n
  n
 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 380 millioner kroner i 2019 til byggeprosjektet med nytt fengsel i Agder under Kommunal- og moderniseringsdepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.n
  n
  Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland (i Aust-Agder) og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020.
 • n
nnnn

n n
n
n

nnn

Her er en oppsummering av statsbudsjett 2019 for Vest-Agder fylke(trykk på lenken)