Statsbudsjettet for 2022: Viktige satsinger i Agder

Her er en oppsummering av statsbudsjettet 2022 for Agder.

Stortingsrepresentantene Svein Harberg og Ingunn Foss er fornøyde med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Foto: Mona Hauglid

Norsk økonomi er ute av krisen. Nå skal vi sammen ut av pandemien. Vi skal fortsette å skape mer og inkludere flere.

I statsbudsjettet for 2022 bygger Høyre i regjering videre på den retningen vi i Høyre mener vil gi deg – og alle andre i Norge – muligheten til å skape gode liv, og et mest mulig bærekraftig samfunn fremover. Både sosialt, økonomisk og miljømessig.

INFO: Dette er kun et utdrag av viktige satsinger i Agder. I lenken under kan du lese mer om viktige nasjonale prioriteringer i statsbudsjettet.

Samferdsel

E18 Grimstad–Kristiansand, Arendal og Grimstad kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E18 Grimstad–Kristiansand.

E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Det settes av midler til det årlige kontraktsfestede vederlaget til OPS-selskapet for E39 Lyngdal–Flekkefjord.

Fylkesvei mellom E18 og Eydehavn i Agder
Staten er i dialog med Agder fylkeskommune for å finne mulige løsninger for fylkesvei mellom E18 og Eydehavn i Agder. Samferdselsdepartementet
har signalisert til Agder fylkeskommune at regjeringen er innstilt på å bidra økonomisk til å realisere denne veien. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

E39 Kristiansand vest–Røyskår, Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Selskapet vil i 2022 fortsette utbyggingen av E39 Kristiansand–Lyngdal. Strekningen er på om lag 70 km. Det er dårlig standard på deler av strekningen. Dette gir dårlig framkommelighet spesielt på vinterstid, og det har vært mange alvorlige trafikkulykker på veien. Strekningen er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, Kristiansand kommune
Regjeringen prioriterer midler til prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 med nye kryss, vei i deler av Havnegate med adkomst til containerhavnen, løsninger som prioriterer kollektivtrafikk og sykkelekspressvei. Dagens jernbanespor legges om for å opprettholde spor til industriområdet i Kolsdalen. Ny bru over jernbaneområdet tilpasses dagens og framtidig sporplan slik at prosjektet kan bygges uavhengig av den planlagte utbyggingen av jernbanestasjonen. Prosjektet legger til rette for å overføre gods fra sjø til bane, med bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal.

Diverse tiltak:
Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:

Utbedringsstrekningen rv. 41/rv. 45 Timenes–Kjevik. Tiltakene omfatter utbedring av vei mellom Kristiansand og Kjevik, med gang- og sykkelvei på deler av strekningen.

Videreføring av utbedringer på deler av strekningene rv. 9 Besteland–Helle og Rotemo–Lunden i Valle kommune i Setesdal.

Byområder og kollektivtransport

Tilskudd til byområder, Kristiansand kommune
Regjeringen foreslår om lag 95 millioner kroner i 2022 til belønningsavtalen staten har inngått med Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på 360 millioner 2020-kroner. Staten inngår belønningsavtaler med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene. I tillegg gis om lag 20 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand.

Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler, Arendal og Grimstad kommuner
Regjeringen foreslår et nytt tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler og belønningsavtaler. Det skal legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. 30 millioner kroner er prioritert til ordningen i 2022. Ordningen omfatter byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2022 legges det opp til å tildele 2-3 byer midler fra denne tilskuddsordningen.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak

Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at kartlegging og utredning av flomsikringsprosjekter i Agder vil bli prioritert i 2022

Fritidskortordning

Regjeringen foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Arendal, Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal og Vennesla er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Kultur

Museum
Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner i økt driftstilskudd til Vest-Agder-museet knyttet til leie og drift av nytt magasin. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde. 

Regionale utviklingsmidler
Regjeringen foreslår å bevilge 37,2 millioner kroner til Agder fylkeskommune.

Scenekunst
Regjeringen foreslår å gi 550 000 kroner i økt driftstilskudd til Scenekunst Sør som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Agder til gode.

Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 5 aktører fra næringslivet/offentlig sektor i Agder.

I 2020 innvilget Forskningsrådet 54,3 millioner kroner i tilskudd til 67 prosjekter i næringslivet i Agder. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 658,8 millioner kroner i tilskudd, lån og garantier til 569 foretak i Agder.