Statsbudsjettet for 2022: Høyre trygger jobber og sikrer muligheter for alle

– Med statsbudsjettet legger regjeringen til rette for jobber, økt satsing på utdanning og grønn omstilling. Målet er å komme styrket ut av krisen og bidra til at arrene etter koronapandemien blir så små som mulig, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da han holdt sin siste finanstale for denne gang.

Jan Tore Sanner legger frem budsjettet for 2022
12 oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

I statsbudsjettet for 2022 bygger Høyre i regjering videre på den retningen vi i Høyre mener vil gi deg – og alle andre i Norge – muligheten til å skape gode liv, og et mest mulig bærekraftig samfunn fremover. Både sosialt, økonomisk og miljømessig.

Finansministeren mener at mulighetene som oppsto under koronakrisen er en del av svaret på de langsiktige utfordringene Norge står overfor:

– Norge svarte på koronakrisen med omstilling og innovasjon. Vi har tatt store og viktige steg i retning et grønnere og mer digitalisert samfunn, og det blir skapt rekordmange nye bedrifter i landet vårt. Med statsbudsjettet legger vi til rette for grønn omstilling og vekst.  

I statsbudsjettet for 2022 prioriterer regjeringen tiltak som:

 • legger til rette for flere nye jobber i private bedrifter.
 • hjelper de som fortsatt er preget av at krisen rammet skjevt.
 • bidrar til at folk og bedrifter har kompetansen de trenger.
 • setter fart på omstillingen mot et grønnere og mer digitalisert samfunn.
 • gir folk trygge og gode liv over hele landet.
 • bidra til god pandemiberedskap, blant annet gjennom å sikre tilgang til vaksiner, smittevernutstyr og legemidler.

Flere må fullføre utdanning og flere må i jobb

Utdanning er den tryggeste veien til yrkeslivet. Etter åtte år med Høyre i regjering ser vi at norske elever er mer på skolen og flere fullfører, men vi er ikke fornøyde med det. Høyres mål er at 9 av 10 skal fullføre i 2030.

– Derfor iverksetter vi nå en fullføringsreform for videregående opplæring. Elever skal få mer tid og bedre tilpasning, slik at flere kan fullføre og bestå, sier Sanner.

– Og ungdomsskolen skal bli mer praktisk og mer tilpasset mulighetene som venter elevene. Vi starter neste år ved å gi dem en ekstra time i naturfag, legger han til.

I tiden som kommer må det skapes flere jobber. Flere må jobbe heltid og flere må stå i jobb lenger.

– Flere må jobbe, rett og slett. Særlig blant unge. I budsjettet for neste år foreslår vi å innføre et eget jobbfradrag som kan gi de under 30 år mer enn 5000 kroner lavere skatt. Tiltaket må ses i sammenheng med andre grep vi tar for å gi bedre og tettere oppfølging av unge. Målet er å gjøre veien til arbeidslivet kortere.

Høyre i regjering foreslår også å redusere trinnskatten for de med lavest inntekt. Det vil for mange gjøre det mer lønnsomt å jobbe.

– Med regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år vil en vanlig familie betale nesten 16 000 kroner mindre i skatt sammenliknet med om skattenivået fra 2013 ble videreført, fortsetter Sanner.

I åtte år har vi jobbet systematisk med å inkludere flere

– Norge er verdens beste land å bo i. Som land har vi god økonomi, vi lever stadig lengre og vi har høy utdanning. Vi har tillit til hverandre. Og til myndighetene. Godt samhold og små forskjeller.

Likevel legger han vekt på at det også i Norge er noen som faller utenfor. Derfor har Høyre i regjering i åtte år jobbet systematisk for med å inkludere flere.

Vi har tatt tak i det som virker:

 • Å gi alle barn et godt barnehagetilbud.
 • Å tilby alle elever en god skole.
 • Å kvalifisere og integrere folk.
 • Å legge til rette for at flest mulig er i jobb.

En god barndom er viktig for å gi alle muligheten til å skape seg en god fremtid. Å delta på organiserte aktiviteter har stor betydning for barns utvikling og tilhørighet. Derfor foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2022:

 • Å øke foreldrefradraget for de som har mer enn ett barn.
 • Starte en nasjonal utrulling av fritidskortet.

Norsk økonomi er ute av krisen

Under koronakrisen viste Norge seg fra sin beste side.

– Halvannet år etter at vi måtte stenge samfunnet har vi tatt hverdagen tilbake, sier Sanner.

– Vi lyktes bedre enn de fleste, både når det gjelder helse og økonomi. Sammen fikk vi kontroll på smitten, og støtteordningene traff godt. Vi klarte å bevare et sterkt næringsliv. Derfor kommer folk nå raskt tilbake i jobb.

Registrert ledighet er allerede nesten like lav som den var før pandemien, og godt under gjennomsnittet for de siste årene. Likevel har pandemien – og alt den førte med seg – satt dype spor i mange:

– De vil ha behov for ekstra hjelp også i 2022. I budsjettet prioriterer vi derfor tiltak som bidrar til å inkludere flere i arbeidslivet, tette kunnskapshull og hjelpe dem som sliter, sier han.

Høyre har vært på jobb for et bedre Norge

På Høyres vakt har Norge blitt styrt trygt siden 2013. Vi har ledet landet gjennom et oljeprisfall, en flyktningkrise og koronapandemien. Under talen løftet finansminister Jan Tore Sanner frem noen av Høyres viktigste resultater:

 • Utslippene har gått ned fem år på rad og i fjor var de på det laveste siden 1993.
 • Helsekøene er kortet ned med to uker siden 2013 og frem til pandemien. Flere får raskere hjelp. Og bedre hjelp.
 • Politidekningen i Norge er nå på høyeste nivå i moderne tid og responstiden går ned. I 2022 vil vi øke bevilgningene til politiet ytterligere.
 • Vi har bygd ut infrastruktur som binder landet sammen og er avgjørende for et næringsliv hvor store verdier hver dag skal fraktes ut i markedet – ut i verden. Vi har tatt grep som gir oss mer vei og bane for hver krone.
 • Vi har gjennomført tiltak som reduserer kostnadene for næringslivet med 11 milliarder kroner i året, og vi har forenklet rapporteringen for bedriftene.
 • 49 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning siden 2013. Antall kvalifiserte lærere i skolen har økt med 4 500 årsverk.
 • Vi har ført en ansvarlig økonomisk politikk som ivaretar konkurranseevnen vår.