På jobb for et bedre Norge

Høyre har styrt Norge trygt siden 2013 med Erna Solberg som statsminister. Vi har ledet landet gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronakrisen. Vi har jobbet for et trygt, fremtidsrettet og bærekraftig Norge med muligheter for alle.

1. Et mer bærekraftig Norge

På Høyres vakt har Norge blitt mer bærekraftig, både økonomisk og miljømessig. Utslippene har gått ned siden 2013 og er nå på sitt laveste siden 1993. Vi er på god vei til å nå våre klimamål. Norske arbeidsplasser har styrket sin konkurransekraft, og omstillingen av offentlig sektor har gjort Norge bedre rustet for en fremtid der oljeinntektene blir mindre og antall pensjonister blir flere.

2. Flere lærer mer. Færre dropper ut.

Da Høyre overtok regjeringskontorene, opplevde vi at for mange elever gikk ut av 10. klasse uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. I videregående skole var det for høyt fravær og frafall, og elevene lærte ikke nok. Vi innførte en fraværsgrense, reformerte læreplanene og gjorde det mulig og ønskelig for flere å ta yrkesutdannelse. Nå lærer elevene mer, fraværet i videregående har gått ned, yrkesfag har fått et oppsving og rekordmange fullfører skolen.

3. Trygghet hvis du blir syk

Høyre mål er å skape pasientenes helsetjeneste. I Norge skal vi ha et helsevesen som ser deg, lytter til deg og forstår deg. Å flytte makt fra systemet til pasienten har vært vårt hovedprosjekt. Du skal være i sentrum, og du skal få rask behandling og god kvalitet på tjenestene, enten du velger offentlige eller private aktører.

4. Vi har knyttet by og bygd sammen

Høyre har jobbet for tryggere, raskere og grønnere transportløsninger. Vi har reformert veisektoren og jernbanesektoren, økt samferdselsbudsjettet med 80 prosent og brukt pengene smartere. Antall barn som blir drept eller skadet i trafikken, har gått ned med 70 prosent de siste 10 årene. Pendlere står mindre i kø og kommer tryggere frem. For dem handler det om livskvalitet. Varer kommer raskere frem og arbeidsmarkedsregioner er knyttet tettere sammen. Dette er bra for Norges konkurransekraft.

5. Gjort Norge tryggere

Trygghet, frihet og demokratiske verdier utfordres i en mer ustabil verden. I vår regjeringstid har vi forberedt Norge på kriser og styrket beredskapen gjennom å styrke helsevesenet, forsvaret og politiet. Med Høyre i regjering har det skjedd en rekordsatsing på økt politibemanning. Det er kjøpt inn nye politihelikoptre og Politiets nasjonale beredskapssenter står klart høsten 2020.

6. Sterkere sikkerhetsnett

Velferdssamfunnet skal alltid stille opp for de som trenger det mest. Høyre har i regjering styrket det sosiale sikkerhetsnettet, blant annet gjennom en stor satsing på barnefamilier. Regjeringen har også utvidet og forbedret ordningen for pleiepenger som går til foreldre som må ta vare på syke barn. Vi har gjennomført en stor inkluderingsdugnad i arbeidslivet som skal gi flere en sjanse til å komme i jobb.