På jobb for et bedre Norge

Høyre styrte Norge trygt fra 2013 til 2021 med Erna Solberg som statsminister. Vi har ledet landet gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronakrisen. Vi har jobbet for et trygt, fremtidsrettet og bærekraftig Norge med muligheter for alle.

1. Et mer bærekraftig Norge

På Høyres vakt har Norge blitt mer bærekraftig, både økonomisk og miljømessig. Utslippene har gått ned, og vi er på vei til å nå våre klimamål. Norske arbeidsplasser har styrket sin konkurransekraft, og omstillingen av offentlig sektor har gjort Norge bedre rustet for en fremtid der oljeinntektene blir mindre og antall pensjonister blir flere.  

2. Flere lærer mer. Færre dropper ut.

Da Høyre overtok regjeringskontorene, opplevde vi at for mange elever gikk ut av 10. klasse uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. I videregående skole var det for høyt fravær og frafall, og elevene lærte ikke nok. Vi innførte en fraværsgrense, reformerte læreplanene og gjorde det mulig og ønskelig for flere å ta yrkesutdannelse. På vår vakt lærer elevene mer, fraværet i videregående har gått ned, yrkesfag har fått et oppsving og rekordmange fullfører skolen. 

3. Trygghet hvis du blir syk

Høyre mål er å skape pasientenes helsetjeneste. I Norge skal vi ha et helsevesen som ser deg, lytter til deg og forstår deg. Å flytte makt fra systemet til pasienten har vært vårt hovedprosjekt. Du skal være i sentrum, og du skal få rask behandling og god kvalitet på tjenestene, enten du velger offentlige eller private aktører.   

4. Vi har knyttet by og bygd sammen

Høyre har jobbet for tryggere, raskere og grønnere transportløsninger. Vi har reformert veisektoren og jernbanesektoren, mer enn doblet samferdselsbudsjettet, og brukt pengene smartere. I 2020 omkom under 100 i veitrafikken i Norge er historisk. Vi må helt tilbake til 1947 for å se så lave tall. Pendlere står mindre i kø og kommer tryggere frem. For dem handler det om livskvalitet. Varer kommer raskere frem og arbeidsmarkedsregioner er knyttet tettere sammen. God samferdselspolitikk skaper verdier og gjør at vi tar hele landet i bruk. 

5. Gjort Norge tryggere

Trygghet, frihet og demokratiske verdier utfordres i en mer ustabil verden. I vår regjeringstid har vi forberedt Norge på kriser og styrket beredskapen gjennom å styrke helsevesenet, forsvaret og politiet. Med Høyre i regjering har det skjedd en rekordsatsing på økt politibemanning. Det er kjøpt inn nye politihelikoptre og Politiets nasjonale beredskapssenter står klart høsten 2020. Forsvaret skal vokse med mer enn 6000 ansatte og soldater de neste årene.  

To politimenn.

6. Sterkere sikkerhetsnett

Velferdssamfunnet skal alltid stille opp for de som trenger det mest. Høyre har i regjering styrket det sosiale sikkerhetsnettet, blant annet gjennom en stor satsing på barnefamilier. Regjeringen har også utvidet og forbedret ordningen for pleiepenger som går til foreldre som må ta vare på syke barn. Vi har gjennomført en stor inkluderingsdugnad i arbeidslivet som skal gi flere en sjanse til å komme i jobb.

Her kan du laste ned en detaljert versjon av regjeringens politiske regnskap: