Dette har vi gjort for Oslo

Satsing på enda bedre lærere i Osloskolen 

Med Høyre i regjering fikk om lag 2600 lærere i Osloskolen tilbud om videreutdanning for å oppdatere sin kompetanse og øke sin faglige fordypning. Antall lærere i Osloskolene som fikk videreutdanning ble doblet fra da de rødgrønne styrte landet. 

bilde fra klasserom

Økt innsats for de yngste elevene og flere lærere i Osloskolen 

Med Høyre i regjering ble det satset mer på tidlig innsats i skolen slik de yngste barna i 1.-4. klasse skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelige. Oslo har fått statlige midler til å ansette 200 flere lærer i 1.-4. klasse. 

Flere politifolk for en tryggere hverdag

Høyre i regjering prioriterte styrking av politiet for å skape økt trygghet i hverdagen. Oslo politidistrikt har fått midler til mer enn 427 nye stillinger etter at Høyre gikk inn i regjering i 2013.  

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Bedre lokalsamfunn og områdesatsing 

Høyre i regjering bidro til ny områdesatsing i Oslo indre øst. Fornyelse av Groruddalsatsingen og satsingen i Oslo syd. Satsingene styrket arbeidet på områdene nærmiljø og forebyggende arbeid, oppvekst og utdanning og sysselsetting. 

Oslo i vekst 

Med Høyre i regjering møtte Oslo en helt annen forståelse for hovedstadens utfordringer enn noen gang tidligere. Oslo fikk beholde mer av egne skatteinntekter og har fått økte overføringer fra staten slik at kommunen kan gi et bedre tilbud til kommunens innbyggere.

Reduserte klimautslipp fra veitrafikken 

Utslippene fra veitrafikken ble redusert med tolv prosent fra 2013-2020. Dette skyldes i stor grad at andelen elbiler har økt fra rundt 1 prosent til over 20 prosent av biltrafikken. Denne økningen skyldtes i stor grad at Høyre-regjeringens politikk gjorde det mer lønnsomt å investere i en elbil. 

elbil-lading

Bedre kollektivtilbud for en enklere hverdag 

Den årlige statlige støtten til kollektivtilbudet ble mer enn firedoblet sammenlignet med da de rødgrønne styrte. Dette har gitt Oslo muligheten til å forbedre og utvide rutetilbudet til byens befolkning. 

Fornebubanen 

Med Høyre i regjering forpliktet Staten seg til å betale halvparten av kostnaden med ny t-bane forbindelse til Fornebu som kan stå ferdig i 2027. 

Nytt og moderne sykehustilbud i Oslo 

Høyre i regjering vedtok at det skal bygges et nytt lokalsykehus på Aker og et nytt moderne regionsykehus på Rikshospitalet. Dette vil sikre et moderne sykehustilbud til hele Oslos befolkning, og befolkningen i Groruddalen som i dag må reise til Ahus får et nytt lokalsykehus på Aker. 

sykepleier snakker med far og barn

Økt satsing på helse 

Gjennomsnittlig ventetid for behandling og utredning ved sykehusene som betjener Oslos befolkning ble redusert med 20 dager fra 2013-2020. Samtidig gjennomfører sykehusene flere behandlinger og konsultasjoner enn i de gjorde i 2013.