Dette har vi gjort for Oslo

Satsing på enda bedre lærere i Osloskolen 

Om lag 2600 lærere i Osloskolen har fått tilbud om videreutdanning for å oppdatere sin kompetanse og øke sin faglige fordypning. Antall lærere i Osloskolene som får videreutdanning er doblet fra da de rødgrønne styrte landet. 

bilde fra klasserom

Økt innsats for de yngste elevene og flere lærere i Osloskolen 

Med Høyre i regjering har det blitt satset mer på tidlig innsats i skolen slik de yngste barna i 1.-4. klasse skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelige. Oslo har fått statlige midler til å ansette 200 flere lærer i 1.-4. klasse. 

Flere politifolk for en tryggere hverdag

Vi har prioritert styrking av politiet for å skape økt trygghet i hverdagen. Oslo politidistrikt har fått midler til mer enn 427 nye stillinger etter at Høyre gikk inn i regjering i 2013.  

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Bedre lokalsamfunn og områdesatsing 

Ny områdesatsing i Oslo indre øst. Fornyelse av Groruddalsatsingen og satsingen i Oslo syd. Satsingene skal styrke arbeidet på områdene nærmiljø og forebyggende arbeid, oppvekst og utdanning og sysselsetting. 

Oslo i vekst 

Med Høyre i regjering har Oslo møtt en helt annen forståelse for hovedstadens utfordringer enn noen gang tidligere. Oslo har fått beholde mer av egne skatteinntekter og har fått økte overføringer fra staten slik at kommunen kan gi et bedre tilbud til kommunens innbyggere.

Reduserte klimautslipp fra veitrafikken 

Utslippene fra veitrafikken har blitt redusert med 12% siden 2013. Dette skyldes i stor grad at andelen elbiler har økt fra rundt 1% til over 20% av biltrafikken.  Denne økningen skyldes i stor grad regjeringens politikk som gjør det mer lønnsomt å investere i en elbil. 

elbil-lading

Bedre kollektivtilbud for en enklere hverdag 

Den årlige statlige støtten til kollektivtilbudet har blitt mer enn firedoblet sammenlignet med da de rødgrønne styrte. Dette har gitt Oslo muligheten til å forbedre og utvide rutetilbudet til byens befolkning. 

Fornebubanen 

Staten har forpliktet seg til å betale halvparten av kostnaden med ny t-bane forbindelse til Fornebu som kan stå ferdig i 2027. 

Nytt og moderne sykehustilbud i Oslo 

Det skal bygges et nytt lokalsykehus på Aker og et nytt moderne regionsykehus på Rikshospitalet.  Dette vil sikre et moderne sykehustilbud til hele Oslos befolkning, og befolkningen i Groruddalen som i dag må reise til Ahus får et nytt lokalsykehus på Aker. 

sykepleier snakker med far og barn

Økt satsing på helse 

Gjennomsnittlig ventetid for behandling og utredning ved sykehusene som betjener Oslos befolkning har blitt redusert med 20 dager siden 2013. Samtidig gjennomfører sykehusene flere behandlinger og konsultasjoner enn i de gjorde i 2013.