Dette har vi gjort i Telemark

Mer og bedre vei

For Telemark har samferdselsprosjekt på E134, E18, RV41 og Rv36 gjort at folk og gods kommer raskere og tryggere frem. 

Mer innovasjon i Telemark med Høyre

Regjeringen har økt potten til Innovasjon Norge slik at flere bedrifter kan realisere sine drømmer, og skape flere arbeidsplasser.

Styrket kulturtilbud for oss i Telemark

Riksantikvaren har bevilget penger til Rjukan-Notodden verdensarv, slik at vi kan bevare viktige objekter fra historien. Vi har også gitt penger til blant annet tungtvannskjelleren og Vinjesenteret.

Bedre helsetilbud når du trenger det

Gjennom nasjonal sykehusplan har regjeringen sørget for å sikre akuttfunksjon på to av sykehusene: Notodden og Skien. Nytt strålesenter på sykehuset i Telemark vil gi innbyggerne et bedre behandlingstilbud.  

Bedre skole med muligheter for alle

Med flere landslinjer, blant annet på Rjukan VGS, Notodden VGS og Nomve VGS, har elevene fått et bredt og variert studietilbud. 

Mer og bedre jernbane

Porsgrunn – Farriseidet (Eidangerparsellen) 22,5 km med dobbeltspor mellom Porsgrunn og Larvik har redusert reisetiden med 20 min.

Foto: Snøhetta

Bedre næringsutvikling

Yara Birkeland, verdens første selvkjørende containerskip skal frakte gjødsel fra Yaras fabrikker i Porsgrunn til havnene i Brevik og Larvik. Statlig støtte gjennom Enova 133 mill. Skipet blir bygget av VARD i Brevik.

Styrket flom- og skredsikringen i Telemark

Regjeringen har bevilget mye til forebygging av flom- og skredskader. Sikringstiltak i Telemark er blitt særlig prioritert, herunder sikringstiltak for å redusere faren for kvikkleireskred i Skien kommune.

Til kamp mot mobbing

Telemark har fått 500 tusen kroner i statlige midler til ny ordning med fylkesvis mobbeombud for å bekjempe mobbing.

Sikret drift av Notodden flyplass

Statlig støtte på 15 millioner kroner sikrer drift av den ikke-statlige flyplassen.