En meningsfull alderdom

Eldre mennesker er en ressurs. Mange eldre er friske, aktive og de klarer seg selv. De som trenger det, skal få et godt omsorgstilbud uansett hvor i landet de bor.

Lar eldre som ønsker det stå lenger i arbeid

Eldre er en viktig ressurs i både arbeidsliv og frivillighet. For å sikre at eldre som ønsker det kan stå lengre i arbeid har vi fjernet fratredelsesplikten for eldre. Det gjør at eldre har lyst og kapasitet til å fortsette å jobbe, skal få lov til det. Tidligere var det slik at politi, brannfolk, helsepersonell ble tvunget til å gå av allerede ved 60 år, uavhengig av om hun vil eller ei. 

eldre damer drikker kaffe ved sin laptop

Eldre beholder mer av egne penger

Høyre ønsker at folk skal beholde mer av egne penger. Dette gjelder også for eldre. Derfor lar vi vi økt grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister med 8000 kroner per pensjonistpar. Også ensliges minstepensjon er økt med 12000 kroner. Minstepensjonister betaler heller ikke lenger NRK-lisens. I tillegg har pensjonistene fått 4 milliarder kroner i skattelette. Dette bidrar til at alle pensjonister har fått økt kjøpekraft.

eldre dame leser bok for barn

Leve hele livet

De fleste eldre ønsker å være selvhjulpne og få bo hjemme lengst mulig. Høyre har gjennomført kvalitetsreformen «Leve hele livet» som skal gjøre dette mulig. Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Eldre skal kunne føle seg trygge på at de får hjelpen de trenger fra det offentlige.

Velferdsteknologi

Høyre har i regjering etablert et nasjonalt velferdsteknologiprogram. Ny teknologi kan gjør livet hjemme enklere og tryggere. Vi vil at flere kommuner tar i bruk løsninger som trygghetsalarm, digitalt natt-tilsyn, multidose-dispenser, e-låser og digital avstandsoppfølging.

Omsorgsplasser

Selv om flere eldre både ønsker og kan bo lenger hjemme nå enn tidligere, vil det være behov for betydelig flere sykehjemsplasser i årene fremover. For mange eldre venter for lenge på sykehjemsplass. Det går utover den enkelte og de pårørende, som ofte må ta et tyngre omsorgsansvar enn de har kompetanse og kapasitet til. Høyre har bidratt til en historisk satsning på heldøgns omsorgsplasser. Vi har gitt tilskudd så det kan bygges og renoveres nesten 20 000 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem eller omsorgsbolig fra 2015 til 2020.

fastlege med pasient

Samboergaranti

Det betyr mye å få leve livet sammen med sin ektefelle eller samboer også når denne har behov for pleie og omsorg. Stortinget har vedtatt en samboergaranti som gjør det mulig for eldre par å bo sammen på sykehjem, når den ene er for syk til å bo hjemme. Garantien skal gjelde også når den andre parten ikke er syk og pleietrengende.

Innsats for personer med demens

Regjeringen har lagt frem Demensplan 2020 med en rekke tiltak som bidra til økt kvalitet på tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Vi har blant annet gitt kommunene en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Kvinne smiler til hjelpepleier

Bedre støtte for pårørende

Høyre har lenge jobbet med en pårørendestrategi. Pårørende gjør en viktig og tung omsorgsoppgave. Ofte er det en uklar ansvarsdeling mellom helsetjenesten og de pårørende, og mange påtar seg oppgaver som de burde fått hjelp til. Det gjør at mange pårørende selv blir utslitte og syke. Vi har sørget for at kommunene har plikt til å følge opp pårørende med store omsorgsoppgaver og sørge for at de får avlastning og støtte.

Eldreombud

Regjeringen har også etablert et eldreombud som skal fremme eldre menneskers interesser på alle samfunnsområder. Gjennom eldreombudet skal de eldre ha en uavhengig stemme som setter deres rettigheter, interesser og behov på dagsorden på en ny måte.