Trygghet hvis du blir syk

Lege som snakker til far og barn

Høyres har gjennomført viktige endringer i helsevesenet. Vi har kommet nærmere vår visjon om å skape pasientens helsetjeneste. Blir du syk, er det du som skal være i sentrum.  

Oppsøker du fastlegen din, og legen mistenker kreft, skal du sikres kort ventetid før utredning og en forutsigbar plan for behandlingen. Vi startet arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter. Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp etter en nasjonal mal, der målet er rask utredning og behandling. Pakkeforløpene gjelder nå for 28 ulike kreftdiagnoser, og resultatene viser mindre venting, bedre informasjon og tryggere og mer fornøyde pasienter. Erfaringene fra pakkeforløpene for kreft har vi tatt med oss videre. Nå finnes det pakkeforløp også innen andre områder, blant annet rus og psykisk helse.  

Økt valgfrihet for pasienten 

Vi har rustet opp helsevesenet. Det renoveres og bygges flere nye moderne sykehus. I Norge skal vi ha en god offentlig finansiert helsetjeneste, men finner du et privat tilbud som passer deg bedre, og som kan frigjøre kapasitet i det offentlige, skal du i større grad ha lov til å bruke disse aktørene på det offentliges regning. Vi har derfor innført fritt behandlingsvalg. Siden innføringen av ordningen i 2015 til og med 2020, har nesten 50 000 pasienter benyttet ordningen. Når vi bruker mer av den ledige private kapasiteten, blir ventetiden kortere og pasienter får raskere behandling.   

Leve hele livet 

De fleste eldre ønsker å være selvhjulpne og få bo hjemme lengst mulig. Høyre har gjennomført kvalitetsreformen «Leve hele livet» som skal gjøre dette mulig. Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Eldre skal kunne føle seg trygge på at de får hjelpen de trenger fra det offentlige.  

Høyre har i vår regjeringsperiode etablert et nasjonalt velferdsteknologiprogram. Ny teknologi kan gjør livet hjemme enklere og tryggere. Vi vil at flere kommuner tar i bruk løsninger som trygghetsalarm, digitalt natt-tilsyn, multidose-dispenser, e-låser og digital avstandsoppfølging. 

Selv om flere eldre både ønsker og kan bo lenger hjemme nå enn tidligere, vil det være behov for betydelig flere sykehjemsplasser i årene fremover. For mange eldre venter for lenge på sykehjemsplass. Det går utover den enkelte og de pårørende, som ofte må ta et tyngre omsorgsansvar enn de har kompetanse og kapasitet til. Høyre har bidratt til en historisk satsning på heldøgns omsorgsplasser. Vi har gitt tilskudd så det kan bygges og renoveres mer enn 18 000 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem eller omsorgsbolig fra 2014 til 2021.  

Styrket satsing på psykisk helse og rus 

Helsevesenet skal kunne tilby god behandling av psykiske lidelser. For oss har det vært viktig å styrke satsingen på barn og unges psykiske helse, samt å gjøre en opptrapping på demensfeltet og i eldreomsorgen. Barn og unge som har det vanskelig, skal få rask og god hjelp. Vi har laget en opptrappingsplan for arbeidet med barn og unges psykiske helse, styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten og sørget for over 486 nye psykologer i kommunene. Nå går ventetiden innen psykisk helse for barn og unge ned.

Opptrappingsplanen for rusfeltet har gitt et løft for rusomsorgen, hovedsakelig gjennom å styrke tilbudet i kommunene. Opptrappingsplanen har gjort det enklere for rusavhengige å komme i aktivitet og få jobb. Antall årsverk innen rus og psykisk helse i kommunene har økt, og antallet personer med rus- og psykisk helseproblematikk som er uten egnet bolig, er redusert. 

Høyre i Regjering la frem rusreformen. Vårt mål var å gi bedre hjelp, behandling og oppfølging, samt fjerne stigma, og gå fra straff til helsehjelp. Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde at reformen ikke ble vedtatt, men vi vil fortsette å kjempe for en mer rettferdig ruspolitikk.