Vi har knyttet by og bygd sammen

Høyre har jobbet for tryggere, raskere og grønnere transportløsninger. Vi har reformert veisektoren og jernbanesektoren, mer enn doblet samferdselsbudsjettet, og brukt pengene smartere. I 2020 omkom under 100 i veitrafikken i Norge er historisk. Vi må helt tilbake til 1947 for å se så lave tall. Pendlere står mindre i kø og kommer tryggere frem. For dem handler det om livskvalitet. Varer kommer raskere frem og arbeidsmarkedsregioner er knyttet tettere sammen. God samferdselspolitikk skaper verdier og gjør at vi tar hele landet i bruk.  

Nye veier

Med Høyre i regjering har det blitt et taktskifte i samferdselspolitikken. Samferdselsinvesteringene er mer enn doblet siden 2013. Det bygges mer vei over hele landet. Høyre mener vi må få mest mulig vei igjen for hver krone. Derfor etablerte regjeringen Nye Veier AS. Gjennom nye måter å jobbe på, får selskapet mer vei igjen for pengene. Av veiprosjektene Nye Veier nå har ansvar vil staten spare 59 milliarder kroner, hvor 25 milliarder er reduserte kostnader og 34 milliarder er økt samfunnsnytte. Veiene bygges raskere, mer helhetlig og billigere enn før. Nye veier viser at det er mulig å finne nye måter å bygge vei på til en lavere kostnad. Uten Nye Veier ville enten færre veiprosjekter blitt realisert, eller kostnadene til prosjektene ville økt, og dermed også skatteregningen til folk flest. 

En grønnere transportsektor

Skal folk velge å reise kollektivt, må kollektivtilbudet være så bra at det oppleves som et bedre alternativ enn å kjøre bil. Vi har gjort det enklere å velge grønt når du reiser. Vi har 5-doblet det statlige bidraget til utbygging av kollektivtransport i de store byene. Det har fått fart på utviklingen med Fornebubanen, ny sentrumstunnel, bybane i Bergen og ekspressbuss i Stavanger.

Vi har satt i gang en jernbanereform som skal bidra til et bedre togtilbud med økt kapasitet, komfort og pålitelighet. Reformen gir mer jernbane for pengene og sparer fellesskapet for 12 milliarder kroner. Satsingen på jernbanen gjør at stadig flere tar toget. De siste årene har det vært en historisk økning i antall kollektivreiser.

En elektrisk revolusjon

I vår regjeringsperiode har vi hatt verdens beste elbilsatsing. Staten har bidratt med ordninger som har gjort det mer attraktivt å velge elbil. Fritak for engangsavgiftene og merverdiavgift har gjort elbilene billigere. Også fordeler som gratis parkering, lavere bompenger og billigere fergebilletter gjør det mer attraktivt å velge miljøvennlig. Elbil har blitt et helt naturlig valg for mange flere. Uten de økonomiske insentivene ville elbilandelen i Norge trolig vært under én prosent, slik den er i de fleste andre land. Nå er annenhver solgte nybil en null-, eller lavutslippsbil. Norges rekordstore andel elbiler gir CO2-kutt. Snart er også fergene langs kysten elektriske, og vi jobber for at det også skal utvikles elektriske varebiler og lastebiler. Det vil gi ytterligere CO2-kutt.