Gjort Norge tryggere

Trygghet, frihet og demokratiske verdier utfordres i en mer ustabil verden. I vår regjeringstid har vi forberedt Norge på kriser og styrket beredskapen gjennom å styrke helsevesenet, politiet og forsvaret.  

Norge skal til enhver tid ha en beredskap som gjør oss i stand til å håndtere kriser når de oppstår. Vi kan aldri vite hvilken krise som vil ramme oss. Vi kan derimot gjøre oss i stand til å takle det uventede.  

I vår regjeringstid har vi måttet håndtere en oljekrise, en flyktningkrise og en koronapandemi. Under sistnevnte måtte regjeringen iverksette de mest kraftfulle tiltakene i Norge siden andre verdenskrig. Vi fikk kontroll over smitten, og de økonomiske tiltakene ga bedrifter og arbeidstakere større trygghet for fremtiden i en krevende tid. Før pandemien hadde regjeringen sørget for at Norge hadde et velfungerende helsesystem. God økonomi og ansvarlige budsjetter i flere år ga oss økonomisk handlingsrom som kunne brukes til å redde arbeidsplasser da behovet var størst.  

Et sterkere og mer kampklart forsvar 

Norges trygghet henger tett sammen med det som skjer i resten av verden. Når kriser, konflikter og krig rykker nærmere, stiller det krav til forsvaret vårt. Med Høyre i regjering har Norge fått et sterkere og mer kampklart forsvar. Siden 2013 har vi økt forsvarsbudsjettet fra 1,5 % av BNP til 2 % av BNP og innfrir dermed NATOs prosentmål. Forsvarsbudsjettet er økt fra 43 til 69 milliarder. Vi bruker penger på å ruste opp Forsvaret med nye kampfly, ubåter, artilleri, luftvern, overvåkningsfly og annet materiell som styrker Norges sikkerhet. Oppbyggingen av et slagkraftig og moderne forsvar skjer over tid. Vi la derfor frem en ny langtidsplan for Forsvaret der vi fortsetter styrkingen frem mot 2028. De neste årene skal Forsvaret vokse med godt over 6000 ansatte og soldater, og oppbyggingen av Forsvaret i nord fortsetter. Vi bygger vår sikkerhet sammen med våre allierte. Norge skal stå skulder ved skulder med våre venner i NATO. Høsten 2018 var Norge vertsland for den største NATO-øvelsen på mange år, og den største øvelsen på norsk jord siden 80-tallet, Trident Juncture der mer enn 50 000 soldater deltok. 

Trent for morgendagens kriminalitet  

Med Høyre i regjering har det skjedd store endringer i politiet og det har vært en sterk satsing på politibemanningen. Bakgrunnen for endringene i politiet var analysene som ble gjennomført etter terrorangrepet 22. juli 2011. Gjørv-kommisjonen viste at norsk politi ikke var organisert for å håndtere nye kriminalitetsutfordringer. Det har vi gjort noe med, blant annet gjennom en politireform og en historisk satsing på økt politibemanning. Med rekordmange politifolk og styrkede fagmiljøer går mye i riktig retning.  

Når kriminaliteten endrer seg, må også politiet endre seg. Høyre vil ha et politi som er synlig og raskt på plass. Politiet skal være trent og utstyrt for å håndtere kriser og bekjempe terror. Politiet har blitt styrket med bedre utstyr og over 2500 politifolk til alle landets politidistrikter Beredskapstroppen er utvidet med 60 prosent, og er nå tilgjengelig med fem minutters responstid. Det er kjøpt inn nye politihelikoptre og politibiler. Vi har også fått på plass en bistandsinstruks som gjør det lettere for politiet å be om bistand fra Forsvaret ved kriser. Politiets nasjonale beredskapssenter stod klart høsten 2020. Nå vil mange nasjonale beredskapsressurser være samlet på ett sted og politiet fra hele landet har fått midler til å reise og trene på beredskapssenteret. Med kort responstid, umiddelbar tilgang på helikoptertransport og med riktig utstyr, får vi en styrking av den nasjonale beredskapen.