Dette har vi gjort i Møre og Romsdal

Raskare fram og tryggare heim

Europavei 136, som går frå Ålesund gjennom Romsdalen til Dombås, blir nå utbygd. Dessutan har ferjetilbodet i fylket auka og vi har sørga for ei rekke store forbetringar av europavegane i fylket.

Eit grønare transportfylke

Gjennom Enova blir det gitt støtte til hydrogenproduksjon på Hellesylt til bruk på utsleppsfri transport i verdsarvområdet Geiranger.

Nytt eldreombod i Ålesund

For Høgre er det viktig med eit aldersvenleg samfunn. Derfor har vi etablert Norges første ombod for eldre i Ålesund.

Fleire politifolk som gir tryggleik i kvardagen

Sidan Høgre kom i regjering, har Møre og Romsdal fått 70 nye stillingar i politiet. Det gjer at politiet er meir til stades og aukar tryggleiken i befolkninga.

Styrka oppdrettsnæring i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fekk i 2018 utbetalt til saman 228 millionar frå Havbruksfondet.

Norges første marine Vitensenter – Atlanterhavsparken

Ålesund har fått Norges første marine vitensenter, Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium.

Fleire statlege arbeidsplassar

Kristiansund har fått 70 nye statlege arbeidsplassar ved nyetablering av Politiets løns- og regnskapssenter.

Nytt, moderne og felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal

Høgre vil at innbyggjarane i Møre og Romsdal skal få betre helsehjelp når dei treng det. Derfor har regjeringa bestemt at det skal byggast nytt, felles sykehus på Hjelset i Molde.

Norges første klynger på internasjonalt toppnivå

Norges første klynger på internasjonalt toppnivå er den maritime klynga Blue Maritime. Den auka satsinga på klyngeprogrammet er ein viktig del av innovasjons- og næringspolitikken.

Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund

Høgre stiller opp med 150 millionar kronar til nytt opera- og kulturhus i Kristiansund.