Dette har vi gjort i Finnmark

Historisk samferdselsløft

Med Høyre i regjering gikk vedlikeholdsetterslepet ned, og vi har tredoblet investeringene i nord. Dette gir bedre og tryggere veier for folk og næringsliv.

Fjerning av 2,5 km-grensen på snøskuter

Høyre-regjeringen fjernet 2,5 kilometers grensen for snøskuterkjøring til hytta. Det gir mer makt til kommunene til å bestemme selv hvordan reglene skal være i den enkelte kommune.

Bedre skolehelsetjeneste

Siden 2014 har Høyre-regjeringen bevilget over 1,3 milliarder kroner til å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

sykepleier snakker med far og barn

Solid oppbygging av Forsvaret

Høyre har snudd nedbyggingen av Forsvaret i Finnmark og Indre Troms til solid oppbygging. Regjeringen har satset på gjenoppbygging av Porsangermoen leir og etablering av en ny Porsanger bataljon.

Flere gjennomfører videregående skole

Stadig flere gjennomfører videregående opplæring i Finnmark etter at Høyre-regjeringen innførte fraværsgrensen.

Bedre helsehjelp når du trenger det

Høyre i regjering sørget for oppgradering av sykehus i Kirkenes, Hammerfest og Tromsø og sikret et bedre og mer moderne helsetilbud i regionen vår.

Bedre samferdselsløsninger i Nord-Norge

Høyre i regjering satt i gang et arbeid med å se på hvordan transportsystemet i Nord-Norge kan utformes for å møtes fremtidens behov best mulig.

Bærekraftig vekst innenfor fiskeri- og havbruk

Høyre i regjering la til rette for grønne konsesjoner og utviklingskonsesjoner innen fiskeri- og havbruksnæringen som bidrar til en bærekraftig vekst av vår viktigste fremtidsnæring.

fisk

Fast stasjonert luftambulansehelikopter i Kirkenes

Høyre i regjering sørget for et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes på fast basis. Det styrker helseberedskapen i Finnmark.

Viktige nettforsterkninger som bedrer situasjonen i hele Finnmark

Høyre i regjering sørget for at Strømnettet i Finnmark utvikles (420 kV-linje). Det igangsatte prosjektet vil bedre leveringspåliteligheten.