Dette har vi gjort i Finnmark

Historisk samferdselsløft

Vedlikeholdsetterslepet går ned, og vi har tredoblet investeringene i nord. Dette gir bedre og tryggere veier for folk og næringsliv.

Fjerning av 2,5 km-grensen på snøskuter

Regjeringen fjerner 2,5 kilometers grensen for snøskuterkjøring til hytta. Det vil gi mer makt til kommunene til å bestemme selv hvordan reglene skal være i den enkelte kommune.

Bedre skolehelsetjeneste

Siden 2014 har regjeringen bevilget over 1,3 milliarder kroner til å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

sykepleier snakker med far og barn

Solid oppbygging av Forsvaret

Høyre har snudd nedbyggingen av Forsvaret i Finnmark og Indre Troms til solid oppbygging. Regjeringen har satset på gjenoppbygging av Porsangermoen leir og etablering av en ny Porsanger bataljon.

Flere gjennomfører videregående skole

Stadig flere gjennomfører videregående opplæring i Finnmark etter at regjeringen innførte fraværsgrensen.

Bedre helsehjelp når du trenger det

Gjennom oppgradering av sykehus i Kirkenes, Hammerfest og Tromsø sikres et bedre og mer moderne helsetilbud i regionen vår.

Bedre samferdselsløsninger i Nord-Norge

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å se på hvordan transportsystemet i Nord-Norge kan utformes for å møtes fremtidens behov best mulig.

Bærekraftig vekst innenfor fiskeri- og havbruk

Vi har lagt til rette for grønne konsesjoner og utviklingskonsesjoner innen fiskeri- og havbruksnæringen som bidrar til en bærekraftig vekst av vår viktigste fremtidsnæring.

Fast stasjonert luftambulansehelikopter i Kirkenes

Helseminister Bent Høie har bedt om at det blir etablert et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes på fast basis. Det vil styrke helseberedskapen i Finnmark.

Viktige nettforsterkninger som bedrer situasjonen i hele Finnmark

Strømnettet i Finnmark utvikles (420 kV-linje). Det igangsatte prosjektet vil bedre leveringspåliteligheten.