Dette har vi gjort i Nord-Trøndelag

Nye og bedre veier

Med Høyre i regjering ble det bygget en ny og sammenhengende E6 – vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. 110 km/t standard, og fire felt store deler av strekningen. E6 er Trøndelags hovedtransportåre.

Mer kunnskap i skolen og tidlig innsats for barna

På Høyres vakt gikk mobbetallene ned og gjennomføringen opp. Elevene har fått bedre karakterer i grunnskolen, flere elever søker seg til yrkesfag og fraværet går ned.

Ung elev som sitter på skolepulten sin

Bedre helsehjelp når du trenger det

Høyre i regjering har stilt krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet eldreomsorgen og redusert helsekøene. Ventetidene er nå 13 dager kortere i Helse Midt-Norge sammenlignet med 2013.

Doktor som bruker stetostkop på ung pasient

Flere politifolk som gir trygghet i hverdagen

Med Høyre i regjering har vi fått 169 nye politifolk i Trøndelag politidistrikt og politiet har fått penger til nye biler, nytt teknisk utstyr, mer trening og nye digitale systemer.  

Mer produksjon i landbruket med Høyre

Inntektene til bøndene har økt med Høyre i regjering, produksjonsveksten er sterkere og en stadig større andel bønder oppgir at økonomien på bruket har utviklet seg positivt de siste fem årene.

Bedre helsetilbud

Høyre i regjering stilte krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet eldreomsorgen ved å ha fokus på å leve hele livet og redusert helsekøene jevnt siden regjeringen overtok i 2013.

Bedre flom- og skredsikring

Med Høyre i regjering ble sikringstiltak i Trøndelag prioritert, herunder sikring mot kvikkleireskred i Klæbu og Melhus, Stjørdal og Meråker kommuner. Av disse fikk Trøndelag 72,4 millioner kroner til å sikre fylkesveiene.

Mer kunnskap og mestring i skolen

På Høyres vakt fikk i 2018 606 lærere i Trøndelag tilbud om videreutdanning. Dette innebærer en økning på 67 % flere lærere som tar videreutdanning fra 2014 til 2018.

Barn som smiler i klasserommet.

Løft for teknologiutviklingen

Høyre har gitt mer enn 10 milliarder mer til forskning de siste seks årene.

Kulturregionen Trøndelag styrket

Nybygg for Samien Sijte. Høyre-regjeringen ga penger for å starte byggingen av sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa.