Bedre liv for mennesker med funksjonsnedsettelser

Høyre jobber for å gjøre livet bedre for mennesker med funksjonsnedsettelse og pårørende.

Jobbet for likestilling

De fleste mennesker ønsker å leve frie og selvstendige liv. Dessverre møter mange med nedsatt funksjonsevne hindre som gjør det vanskeligere å få seg jobb, eller å delta og medvirke aktivt i samfunnet på lik linje med andre. Solberg-regjeringen jobbet for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse for å sikre deres medvirkning, deltakelse og inkludering.

Brukerstyrt personlig assistent

Vi har innført brukerstyrt personlig assistent (BPA). Før var du avhengig av hvilken kommune du bodde i om du fikk brukerstyrt personlig assistent. Høyre har sørget for å rettighetsfeste ordningen slik at den gjelder for alle. Vi ser på BPA som en frihetsreform som gir den enkelte mulighet til å leve normale liv, delta i samfunnet og ha familie. For mange har brukerstyrt personlig assistent gjort at man slipper å leve et liv på institusjon.

Pårørende som ressurs

I 2020 la Solberg-regjeringen frem en pårørendestrategi, fordi vi vet at pårørende gjør en viktig, men også tung, omsorgsoppgave. Ansvarsdelingen mellom helsetjenesten og de pårørende har vært for uklar, og mange påtar seg oppgaver som de burde fått hjelp til. Det gjør at mange pårørende selv blir utslitte og syke.

Utvidet pleiepengeordningen

Høyre har ønsket å gjøre hverdagen lettere og mer forutsigbar for foreldre som pleier sine syke barn. Derfor er pleiepengeordningen forenklet, utvidet og gjort mer fleksibel slik at 9000 flere barn nå kan få mer pleie av foreldrene. Flere foreldre i en krevende livssituasjon vil få kompensasjon for midlertidig bortfall av arbeidsinntekt for å pleie sitt syke barn.

Flere med funksjonsnedsettelse i jobb

Flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser), lønnstilskudd, funksjonsassistanse og individuell jobbstøtte skal bidra til at flere kommer seg ut i jobb. Siden 2013 har vi økt antallet VTA-plasser fra 9200 til rundt 12 000 plasser i 2021. Det gjør at færre må vente på en varig tilrettelagt arbeidsplass. Flere får muligheten til å ta del i arbeidslivet. Solberg-regjeringen inviterte en inkluderingsdugnad, hvor målet var at fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi har også utvidet bevilgningene til funksjonsassistentordningen. Dette tiltaket gjør det mulig for mange med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser å fungere i arbeidslivet. I februar 2022 fikk Høyre med seg et flertall i Stortinget for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser.