Dette har vi gjort i Sogn og Fjordane

Breiband til fleire i Vestland med Høgre

På Høgres vakt blei breibandekninga auka frå 23 prosent i 2013 til 77 prosent i Sogn og Fjordane.

Historisk løft for samferdsel med Høgre

Md Høgre i regjering blei Bjørset-Skei langs E39 i Jølster ferdigstilt, og rassikringa av Kjøsnensfjorden langs riksveg 5 er i gang. I tillegg er nå E39 forbi Førde og Strynefjellstunellen inne i NTP.

Betre helsevesen

Med Høgre i regjering gikk helsekøene ned, og ventetida for ruspasienter er lågare enn han var før 2013. Vi har innført fritt behandlingsvalg og pakkeforløp på ulike kreftformer og psykisk helse. Dette har gjort at fleire får raskare og betre behandling, og oppfølging.

Styrking av høgskulane

Med Høgre i regjering har det blitt meir pengar til studieplasser ved Fagskulane.

Tryggare kvardag for barn

Høgre i regjering oppretta ei avdeling for Statens barnehus i Førde. Avdelinga ligger under Barnehuset i Bergen.

Meir vidareutdanning av lærarar

Sidan 2014 har rundt 40.000 lærarar fått tilbod om vidareutdanning med Høgre i regjering.

Meir kraft og inntekter for regionen

Høgre fekk på plass ein hydrogenstrategi som vil gje moglegheiter for kraftindustrien og verftsindustrien.

Styrking av skipsfart

Høgre i regjering har fått på plass grønt skipsfartsprogram, der verftsindustri langs kysten har fått fleire oppdrag. Satsinga innan det grøne skiftet har bidrege til at den maritime klynga på Vestlandet er verdsleiande innan null- og lavutsleppsteknologi.

Stad skipstunnel

Med Høgre i regjering blei denne vedteke som ein del av Nasjonal Transportplan (NTP). Vart løyva midlar som del av statsbudsjettet for 2019.

Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Flyttar statlege arbeidsplassar frå Oslo

NOREC (tidlegare Fredskorpset): 40 statlege arbeidsplassar vart flytta frå Oslo til Førde