Dette har vi gjort for Aust-Agder

Bedre helsetilbud

Vi har stilt krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet eldreomsorgen og redusert helsekøene jevnt siden regjeringen overtok i 2013.

Doktor som bruker stetostkop på ung pasient

Mer og bedre infrastruktur

Rask utbygging av E18 Arendal-Tvedestrand og E39 Kristiansand-Lyngdal gjennom etableringen av kompetansemiljøet Nye Veier.

Flere politifolk som gir mer trygghet i hverdagen

Siden regjeringen overtok har vi fått 99 nye politistillinger i Agder politidistrikt.

To politimenn.

En bedre oppvekst

Regjeringen har sikret godkjenning og oppstart av både Kristiansand folkehøyskole, Skap Kreativ folkehøyskole i Mandal og Evje folkehøyskole.

Bedre studenttilbud

Sikret flere studieplasser og nye studier ved Universitetet i Agder, samt flere studentboliger.

Voksen student på et universitetsbibliotek

Bedre togtilbud

Etablert flere og hyppigere togavganger mellom Stavanger og Oslo, og flyttet transport fra vei til bane mellom Vatnestrøm og Kristiansand ved å etablere ny togstrekning.

Økt sikkerhet

Bygging og oppstart av 300 fengselsplasser i Froland og Mandal, samt utvidelse av kvinnefengsel i Evje.

Bedre helsehjelp når du trenger det

Vi har innført fritt behandlingsvalg og pakkeforløp på ulike kreftformer og psykisk helse. Dette har gjort at flere får raskere og bedre behandling, samt oppfølging.

fastlege med pasient

Styrket kulturtilbud

Regjeringen har gitt midler til Forundringsparken «Knerteparken» i Lyngdal, Setedalsbanen og Sørlandets kunstmuseum og Kunstsilo. Vi har fått etablert Raet som landsdelens første nasjonalpark.

Sjakkbrett med mange hvite brikker satt opp med en sort brikke

Tryggere hverdag for barna

Regjeringen har gitt støtte til Stine Sofies Stiftelse i Grimstad for å gjøre hverdagen til flere barn tryggere.