Dette har vi gjort for Aust-Agder

Bedre helsetilbud

Høyre stilte i regjering krav til at alle kommuner skal ha psykolog, løftet eldreomsorgen og reduserte helsekøene jevnt fra regjeringen overtok i 2013.

Doktor som bruker stetostkop på ung pasient

Mer og bedre infrastruktur

Høyre i regjering sørget for rask utbygging av E18 Arendal-Tvedestrand og E39 Kristiansand-Lyngdal gjennom etableringen av kompetansemiljøet Nye Veier.

Flere politifolk som gir mer trygghet i hverdagen

Fra Høyre overtok regjeringen fikk vi 99 nye politistillinger i Agder politidistrikt.

To politimenn.

En bedre oppvekst

Høyre i regjering sikret godkjenning og oppstart av både Kristiansand folkehøyskole, Skap Kreativ folkehøyskole i Mandal og Evje folkehøyskole.

Bedre studenttilbud

Høyre i regjering sikret flere studieplasser og nye studier ved Universitetet i Agder, samt flere studentboliger.

Voksen student på et universitetsbibliotek

Bedre togtilbud

Høyre i regjering etablerte flere og hyppigere togavganger mellom Stavanger og Oslo, og flyttet transport fra vei til bane mellom Vatnestrøm og Kristiansand ved å etablere ny togstrekning.

Økt sikkerhet

Høyre i regjering sørget for bygging og oppstart av 300 fengselsplasser i Froland og Mandal, samt utvidelse av kvinnefengsel i Evje.

Bedre helsehjelp når du trenger det

Høyre i regjering innførte fritt behandlingsvalg og pakkeforløp på ulike kreftformer og psykisk helse. Dette har gjort at flere får raskere og bedre behandling, samt oppfølging.

fastlege med pasient

Styrket kulturtilbud

Høyre i regjering ga midler til Forundringsparken «Knerteparken» i Lyngdal, Setedalsbanen og Sørlandets kunstmuseum og Kunstsilo. Vi fikk etablert Raet som landsdelens første nasjonalpark.

Sjakkbrett med mange hvite brikker satt opp med en sort brikke

Tryggere hverdag for barna

Høyre ga i regjering støtte til Stine Sofies Stiftelse i Grimstad for å gjøre hverdagen til flere barn tryggere.