Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

 • Barn og unge

  For Høyre er kvalitet og mangfold i tilbudet til barn og unge den viktigste saken.

 • Arbeidsplasser

  Høyre vil arbeide aktivt og målrettet for å få flest mulig arbeidsplasser i nærheten av ditt bosted.

 • Økonomi og eiendomsskatt

  Birkenes Høyre er sterkt mot eiendomsskatt og vil arbeide målrettet for å redusere og helst fjerne denne skatten. Samtidig vil vi sørge for styring og kontroll som gir en nødvendig styrking av økonomien.

 • Barnehage

  Høyre er svært opptatt av et godt og variert barnehagetilbud, og mener dette best ivaretas gjennom en blanding av private og offentlige barnehager.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

BARN OG UNGE

Kvalitet og mangfold i tilbudet til barn og unge er den viktigste saken. Integrering og inkludering skal ha høy prioritet både i barnehage, skole og SFO. Barnehage, skole og SFO må være nært der folk bor, vi ønsker å opprettholde dette tilbudet både på Birkeland, Engesland og Herefoss. Fritidstilbudet må være så variert og godt at alle kan bli med. Vi vil stimulere frivilligheten i det viktige arbeidet de gjør for barn og unge.

HELSE OG MILJØ

Helse og omsorg i Birkenes har svært godt omdømme og det skal fortsette. Du skal få kompetent hjelp og omsorg når du trenger det – vi ønsker ny teknologi velkommen.
Det skal tilrettelegges for at man skal kunne bo hjemme i den grad man ønsker dette. Folkehelsetiltak og lavterskel aktivisering av innbyggerne vil ha stort fokus. Høyre ønsker en
styrket hjemmehjelptjeneste – et styrket barnevern – rus- og psykiatrisamarbeid med andre kommuner. Høyre ønsker rusfrie ungdomstilbud. Høyre vil støtte opp om frivillighetstilbud til alle aldersgrupper.

IDRETT OG KULTUR I BIRKENES

Idrett og kultur i Birkenes har en høy prioritet i befolkingen – dette ønsker vi at fortsetter. Vi vil støtte opp om betydelige økninger i bevilgninger til utvikling av både anlegg og aktiviteter til kommunens beste. Vi ønsker styrket samarbeid mellom kommunen og frivillighet – Idrettslag/Musikkorps og andre lag og foreninger.

ARBEIDSPLASSER OG ET FREMTIDENS BIRKENES

Høyre vet at en god digital infrastruktur er avgjørende for å sikre bosetting og arbeidsplasser i hele kommunen. Infrastruktur er en sentral del av vår bosettings- og næringspolitikk og Høyre vil kreve løsning av digital infrastruktur inn i eventuelle utbyggeres planer Høyre vil også arbeide for god Internett for alle innbyggere i kommunen og at alle skal få tilgang til gode data- og mobilsignaler, uavhengig bosted.

Høyre er opptatt av at det totale skatte- og avgiftstrykket holdes på det laveste nivå også når det gjelder klima og miljø. Det skal være lett å få til ting i Birkenes. Birkenes er en kommune i vekst og vi vil være positive til utbyggere. Høyre ønsker å være en offensiv aktør i en næringsdrevet stedsutvikling. Birkenes Kommune skal være en god og fornuftig innkjøper og støtte opp om miljø- og klimamål. Vi må nytte våre jordressurser så det tjener våre etterkommere og bevare og foredle våre naturperler.

Vi må gjøre Birkenes attraktivt og etterspurt for fremtiden både som bo-, nærings-, miljø- og rekreasjonskommune. Birkenes Høyre vil jobbe sammen med næringsforum og være pådriver for økt fokus på tre som valg i materialer