Syv gode grunner til å stemme Høyre i Birkenes

1. På lag med folk og næringsliv

Vekst og utvikling er de viktigste forutsetningene for å skape et vellykket samfunn. Birkenes Høyre vil derfor samarbeide og legge tilrette for det fremoverlente næringslivet vi har i Birkenes. Vi må sørge for at innbyggerne og næringslivet blir møtt av en forutsigbar og samarbeidsvillig kommune, raskere saksbehandling og fjerne unødvendige reguleringer.

2. Du skal beholde mer av egne penger

Mange opplever å få en svekket privatøkonomi på grunn av høye strømpriser, økt rente, og stadig dyrere matvarepriser. I tillegg kreves det inn eiendomsskatt, samtidig som de kommunale avgiftene blir dyrere. I mange familier blir barn skadelidende på grunn av foreldrenes dårlige økonomi. Birkenes Høyre vil at du skal beholde mer av egne penger. Derfor vil vi jobbe for å redusere, og på sikt fjerne eiendomsskatten. Vi vil også jobbe for at alle barn og unge skal kunne delta på minst en fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

3. Bistå de som trenger hjelp når livet blir vanskelig

Mange opplever å ha psykiske helseproblemer i løpet av livet, på tvers av aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Birkenes Høyre vi sikre og utvikle gode lavterskeltilbud. Arbeidet mot mobbing og utenforskap må intensiveres. Vi mener også det er svært viktig at kommunen støtter opp om frivillighetens engasjement innenfor alle aldersgrupper. 

4. Kultur og idrett

Birkenes Høyre vil alltid prioritere kultur og idrett. Ved å støtte opp om dette arbeidet, vil det være med å bidra til å opprettholde den gode dugnadskulturen kommunen er kjent for. Utenforskap er en økende utfordring i samfunnet, og samfunnet er helt avhengig av at vi alle spiller på lag for å bekjempe dette. Kommunens frivillige lag og foreninger, er i denne sammenheng gode og forebyggende arenaer, som Birkenes Høyre ser på som svært viktig å støtte opp om.

5. En trygg og god alderdom

Andelen eldre i kommunen øker, flere har sammensatte omsorgsbehov og det er alt for mange som er ensomme. Birkenes Høyre vil at alle eldre skal få muligheten til et aktivt og sosialt liv, god pleie og mer sammenhengende tjenester. Tjenestene skal preges av livskvalitet og kompetanse. Enkeltmenneskets behov for omsorg skal stå i sentrum. Å bo i eget hjem er velferd – de som vil, må få bo hjemme lenger. For å få til dette vil Birkenes høyre ta i bruk ny velferdsteknologi, som gjør det enklere å bo hjemme.

6. Trygg styring av kommunens økonomi

Trygg styring betyr først og fremst å ikke bruke mer penger enn det man har. Birkenes Høyre mener kommunen må ha balanse i sine budsjetter og levere overskudd i regnskap. Derfor vil vi ha et større fokus på kostnadskontroll, konsulentbruk og en mer effektiv bruk av kommunens ressurser. Birkenes høyre vil også ha et større fokus på gjenbruk og sirkulærøkonomi. 

7. Barnehage og skole

Birkenes Høyre mener at alle foreldre skal være trygge på at barna trives og utvikles i barnehage og skole. Vi vil prioritere å styrke arbeidet med tidlig innsats, og ha et større fokus på å få frem den enkelte elev sitt potensial og mestringsfølelse, gjennom en større grad av individuell tilpasning. Dette er viktig for den enkeltes livskvalitet, og fordi at trivsel og læring forhindrer frafall senere i skoleløpet. Et godt oppvekstmiljø er helt avgjørende for at vi skal skape et samfunn der alle kan lykkes.