Politikk

Buskerud Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Skole - ambisjoner på elevenes vegne

Buskerud Høyre har som ambisjon å gi hver enkelt elev de aller beste mulighetene. Det vil vi gjøre gjennom å sikre elevene landets beste videregående opplæring. Buskerud Høyre skal i neste periode ha som overordnet mål å maksimere læringsutbyttet og minimere frafall i Buskerudskolen.

Samferdsel - ambisjoner om trygg og god fremkommelighet

Buskerud Høyre vil at fylkeskommunen som regional planmyndighet, gjennom samarbeid med kommunene, sikrer helhetlig og rask regulering og planlegging av samferdselsprosjekter i fylket og at fylkeskomminen skal bidra til å samordne kommunenes krav og forventninger til samferdselsetatene, for å øke regionens gjennomføringskraft.

Regional– og næringsutvikling - ambisjoner for vekst

Buskerud Høyre vil påse at fylkeskommunen gjør det den skal for å tilrettelegge for et robust næringsliv, med høy verdiskapning, over hele fylket. Buskerud skal være et fylke med vekst i folketall og arbeidsplasser, med bedrifter i verdensklasse innen sine næringer.

Folkehelse, idrett og kultur

Ambisjoner om et sunnere, triveligere og mer aktivt Buskerud. Fylkeskommunen har et lovfestet ansvar til å sikre befolkningen tannhelsetjenester samt å fremme folkehelse i fylket. Buskerud har med sin nærhet til både skog, sjø og fjell gode forutsetninger for en sunn befolkning.