Politikk

Buskerud Høyres fylkestingsprogram for 2023-2027 kan leses og lastes ned her. Det ble vedtatt på et eget programmøte 30. mars 2023.

Her er Buskerud Høyres fylkestingsprogram:

Sikre et inkluderende og mangfoldig utdanningstilbud med høy kvalitet

Høyre skal videreutvikle kvaliteten i det videregående skoletilbudet. Vår ambisjon er at Buskerud skal ha et utdanningstilbud som utvikler elevene og de ansatte gjennom hele skoleløpet og arbeidslivet. Kompetanse er en bærende kvalitet hos hver av oss, som deltakere i samfunnet. Buskerud fylkeskommune skal være en aktiv skoleeier og en innovativ samfunnsutvikler som gir den enkelte muligheter til å delta i samfunnet gjennom å skape, utvikle og fornye sin kompetanse gjennom hele livet.

Skolen skal kjennetegnes ved at elever, ansatte og studenter gis mulighet til å medvirke og erfare demokrati i praksis. Skolen skal legge til rette for at den lærende får et godt grunnlag slik at de kan forstå seg selv og andre og gjøre gode valg i livet. En god skole gir alle ferdigheter til å mestre og skape sin egen fremtid. Det er her grunnlaget for den enkeltes selvstendighet legges. Derfor skal de lærende gis et tilbud der de får anvendt sine evner og oppnår et godt grunnlag for fremtidige yrkesvalg.

Læreren er skolens viktigste ressurs. De videregående skolene i Buskerud skal være en attraktiv arbeidsplass som kjennetegnes ved en særlig god kompetanse på skoleledelse og skoleutvikling. Ved å tilby videreutdanning, kompetanseheving for alle ansatte og erfaringsdeling på tvers av skoler skal skolene i Buskerud holde et høyt faglig nivå.

Høyres mål er å skape en skole som gir muligheter for alle, og som utgjør en positiv forskjell for elevene. En god utdanning er en god investering for å hindre utenforskap og fattigdom. Den videregående skolen har også et særskilt ansvar for å sikre kompetanse for fremtidens samfunnsutvikling og innovasjon.

De studiespesialiserende programmene skal gi elevene solid kompetanse, evne til kritisk tenkning og ferdigheter for akademisk fordypning.

Alle som starter på en yrkesfaglig utdanning, skal sikres nødvendig praksis i løpet av utdanningen og læreplass ved endt skolegang. Norge trenger flere dyktige fagarbeidere i både privat og offentlig sektor.

Aktive samarbeid med universitet, høyskoler og fagskoler er viktig for å sikre alle innbyggere tilgang til fornyet og forbedret kompetanse gjennom hele livet etter grunnutdanningen.

Læring og ledelse i utdanning

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevens utbytte av skolegangen. Buskerud Høyre vil satse på kompetanseheving av lærere og skoleledere gjennom etter- og videreutdanning. Videregående skoler i Buskerud skal ha dyktige og motiverte skoleledere for å sikre en god skole. For å heve kvaliteten og sørge for høy kompetanse i organisasjonen må skolelederen følge opp den enkelte ansatte.

Skolene i Buskerud skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Buskerud Høyre vil videreutvikle et «rammeverk for læring og ledelse i Buskerud» etter modell fra arbeidet i Viken fylkeskommune.

Buskerud Høyre vil

• videreføre satsingen på god ledelse og skolelederutdanning.

• forsterke satsingen på etter- og videreutdanning av lærere.

• videreutvikle et rammeverk for læring og ledelse i Buskerud.

• vektlegge erfaringsutveksling mellom skoler på leder-, lærer- og elevnivå.

• arbeide for at yrkesfaglærere kan hospitere i bedrifter i kortere perioder.

• arbeide videre med tiltak mot mobbing, slik at alle i skolen kan ha en trygg skolehverdag.

• sikre åpenhet om skolenes resultater.

• la elevene få evaluere undervisningen slik at den enkelte lærer og skoleledelse får informasjon om elevenes vurdering av kvaliteten på undervisningen.

• forsterke samarbeidet med kommunene for å sikre elevene en god overgang til videre utdanning.

Mangfold og valgmuligheter i skolen

Buskerud Høyre vil ha en skole som gir reelle valgmuligheter for både elever, studenter, lærere og skoleledelse. Skolen skal ta hensyn til mangfold og gi hver enkelt elev mulighet til å velge det eleven selv mener er riktig for seg. For å sikre valgfrihet vil Buskerud Høyre arbeide for å opprettholde et bredt spekter av fagtilbud i de videregående skolene og i fagskolen.

De som ønsker å fullføre videregående opplæring raskere enn på normert tid, bør få muligheten til det. Grensene mellom ungdomsskolen og den videregående skolen må bygges ned slik at det blir mulig for elever i ungdomsskolen å ta fag på videregående nivå. Samtidig må det være mulighet for at elever i den videregående skolen kan ta fag på fagskole-, universitets- og høyskolenivå.

Buskerud Høyre vil

• innføre fritt skolevalg.

• sidestille friskoler med det offentlige, blant annet gjennom felles søknadsordning i Vigo.

• tillate at elever som trenger større utfordringer å ta fag på fagskole, høgskole eller universitet, og gi elever i ungdomsskolen muligheter til å ta fag på videregående nivå.

• styrke elevenes rett til tilpasset undervisning og gi rett til nivåvalg, fortrinnsvis i fellesfagene.

• satse på et tettere samarbeid mellom skole og høyere utdanningsinstitusjoner om undervisningen i programfag.

• benytte støtteordninger og EU-programmer som Erasmus+ for at elevene skal kunne delta i internasjonale prosjekter.

• benytte fremtidsrettede digitale verktøy, inkludert virtualiserings- og simuleringsteknologi, for å styrke undervisningen, særlig innen yrkesfag og på fagskolene

• utforske muligheten for en virtuell videregående skole som støtte og utviklingsarena for digitalt støttet undervisning.

• gi elevråd og skoleutvalg mer innflytelse i skolens daglige virksomhet og planarbeid.

• opprette både ungdomsråd og fylkeselevråd.

• legge til rette for at det kan opprettes større utvalg av profilskoler

• åpne for at store kommuner/regionsamarbeid kan overta ansvaret for videregående skoler hvis de ønsker det.

• opprette e-sportslinje i den videregående skolen.

• legge til rette for at de videregående skolene i større grad gjøres tilgjengelige for frivillige organisasjoner utenom skoletiden.

• bygge flere flerbrukshaller, og arbeide for at det skal dimensjoneres for et eventuelt sambruk med kommunene når det bygges nye skoler eller skoler bygges ut.

• styrke samarbeidet med private videregående skoler for å øke valgmuligheter og kapasitet.

• gjennomføre et forsøksprosjekt med opptak av muntlig eksamen, slik at eleven har mulighet til å klage på karakteren som blir satt.

• utvikle en egen ungdomshelsestrategi med vekt på seksuell og psykisk helse.

• legge til rette for at personer fra næringslivet kan undervise i skolen over kortere perioder, gjennom for eksempel Lektor2-program.

• støtte arrangementer som bidrar til å styrke studentkulturen.

• bidra til å utvikle flerbrukshaller ved videregående skoler der hvor det er mulig.

• videreutvikle skolehelsetilbudet ved de videregående skolene og styrke samarbeidet med skolehelsetjenesten i kommunene for å redusere frafallet i videregående skole og fremme barn og unges fysiske og psykiske helse.

• sikre gode kår for fylkesbiblioteket i Buskerud og støtte opp under dets bidrag overfor kommunene og våre egne skoler.

• arbeide for at det bygges flere studentboliger, slik at det blir god dekning ved alle studiesteder.

• bruke fylkeskommunale offentlige anskaffelser til å øke antallet læreplasser.

• videreutvikle bibliotekene i fylket til å bli moderne møteplasser hvor kunnskap, kulturopplevelser og digitale ferdigheter kan erverves og deles.

Styrke yrkesfagene og fagskolene

Norge trenger god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover. Buskerud Høyre vil ha Norges beste yrkesfagtilbud som forbereder elevene og lærlingene på arbeidslivet. Derfor må opplæringen henge bedre sammen med det yrket elevene utdanner seg til. Videre utvikling av fagskoletilbudet for å foredle arbeidskraften i vår region er viktig for vekst i nærings og arbeidsliv.

Buskerud Høyre vil

• etablere tilstrekkelig antall nye læreplasser, og øke inntaket av lærlinger i fylkeskommunens egen organisasjon og virksomheter.

• sørge for at utstyret brukt i yrkesfaglige utdanningsprogram er relevant og påkoblet det næringslivet bruker.

• videreføre fagkunnskap og sikre rekruttering til små håndverksfag.

• arbeide for å utvide og markedsføre «Full opplæring» i bedrift som gir fag- og svennebrev som et eget søkbart løp i den videregående skolen.

• gi yrkesfagelever mulighet til å ta fagbrev på engelsk.

• skjerpe inn bruken av lærling klausuler i oppdrag som utføres for Buskerud fylkeskommune, slik at lærlinger brukes i de aktuelle prosjektene.

• arbeide for at fagskolene har en sentral plass i den regionale kompetanseplanleggingen.

• styrke og fremheve fagskolen som leverandør av relevant høyere yrkesfaglig utdanning.

• bruke yrkesopplæringsnemnda som en viktig partner for å styrke kvaliteten i  yrkesopplæringen i Buskerud og som en arena for utvikling av tjenester og tilbud.

• forsterke samhandlingen med kommunene og lokalt næringsliv for utvikling av tilbud både innen fagskole, universitetet, høyskole og videregående skole, etter modell fra Kongsbergskolen.

• sikre elever på yrkesfaglige tilbud og lærlinger retten til å gi tilbakemelding på opplæring i bedrift.

• oppdatere utstyrsparken på yrkesfaglige utdanningsprogram slik at opplæringen blir relevant for arbeidslivet og elevene, og utvikle kompensasjonsordninger til bedrifter som gjør utstyrsparken tilgjengelig for elever.

• styrke innsatsen for flere læreplasser på utdanningsprogram hvor det er økt behov for faglært kompetanse.

• øke samarbeidet med lokalt næringsliv for å få en oversikt over, og øke antallet, læreplasser i egen region.

Livsmestring og fullført videregående skole

Buskerud Høyre vil at elevene skal ha tilbud som gir mestring i skolehverdagen, og at de skal få riktig tilrettelagt veiledning dersom de opplever utfordringer. Frafall i videregående skole er et stort problem, og det er forskjeller regionalt blant skolene i Buskerud. Buskerud Høyre vil at innen 2030 skal minst ni av ti elever som begynner i videregående opplæring, fullføre og bestå.

Buskerud Høyre vil

• ha bedre samarbeid mellom rådgivningstjenesten i skolen, NAV, næringslivet og karriereveiledningssentrene, slik at de kan nå ut til flere elever.

• styrke skolehelsetjenesten slik at den er lett tilgjengelig på alle videregående skoler i Buskerud.

• ha flere alternative opplæringsarenaer hvor elever som sliter med motivasjonen, får jobbe praktisk og variert som en del av skolehverdagen gjennom for eksempel Ung Invest Buskerud og Ung 11 i Drammen.

• bedre overgangen og samarbeidet mellom ungdomsskole og videregående skole, blant annet ved arbeide for at den enkelte elev og foreldre/foresatte involveres mer aktivt det siste året på grunnskolen.

• etablere gode ordninger for leksehjelp for elever som ønsker det.

• gi et sommerskoletilbud til alle elever med karakteren 1 i et fellesfag eller som ikke hadde vurdering i standpunkt. Innholdsmessig bygges det på tilbudet som ble gitt i Viken i 2022.

• innføre sommerskole med faglig og sosialt innhold, med vekt på opplæring på en annen måte enn tradisjonell undervisning for de som hadde gått vg1 og vg2 frem til sommeren.

• innføre sommerskole med introduksjon til videregående opplæring som gis til elever som går ut av 10. klasse. Tilbudet gis i samarbeid med kommunene.

• satse på utvikling av rådgiverrollen i den videregående skolen og sørge for kompetanseheving for karriererådgiving.

• tilby et alternativ til den videregående skolen i kortere perioder for elever som står i fare for å slutte.

• utforme veiledere for ansatte i skolen for hvordan vi kan omtale, presentere og jobbe med temaer som selvmord, selvskading, spiseforstyrrelser og seksualitet i undervisningen og under elevsamtaler.

• utarbeide en handlingsplan for bedre helse i skolen.

• forebygge psykiske helseplager ved å tilby hjelp fra et psykisk helseteam ved skolene i samarbeid med kommunene.

• beholde fraværsgrensen og sikre at den praktiseres likt ved alle videregående skoler i Buskerud.

Samarbeid og samskaping med næringsliv, kunnskapsinstitusjoner og lokalsamfunn

Buskerud Høyre ønsker å fremme verdien av samskaping med andre aktører i samfunnet i større utstrekning enn i dag. Buskerud Høyre vil at fylkeskommunen som skoleeier tar initiativ til å inkludere næringsliv og forskningsmiljøer i et samarbeid med skolene.

Buskerud Høyre vil

• legge til rette for at elever kan hospitere hos bedrifter, høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.

• videreføre satsingen på Ungt Entreprenørskap og Ung Invest.

• ta mer hensyn til arbeidslivets behov og muligheter for læreplass når utdanningstilbudet dimensjoneres, og gjøre mer for å sikre arbeidslivets innflytelse på innholdet i fagutdanningen gjennom yrkesopplæringsnemnda.

• åpne for samarbeid om utbygging av undervisningsarealer ved større etableringer som industri og sykehus.

• utvikle temaskoler i samarbeid med næringslivet og i tilknytning til klyngemiljøer i regionen.

• innføre/videreføre ordninger hvor kommunene og fylkeskommunen skaffer sommerjobber til utsatt ungdom.

• ha flere utdanningsstillinger rettet mot ungdom uten fullført videregående opplæring, hvor de opparbeider kompetanse i bedriften mot at de får lønn på nivå med lærlinger i en begrenset periode.

• sikre at alle skolene i Buskerud har kunnskap om Ungt Entreprenørskap og at flest mulig bruker det.

Samferdsel og kollektiv

Fylkeskommunen har ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene, kollektivtilbudet, skoleskyss, trafikksikkerhet og TT-ordningen (Transporttjenester for mennesker med funksjonsnedsettelser). Høyre ønsker at Buskerud skal være et innovativt og nytenkende fylke som satser på vedlikehold og utbedring av fylkesvegnettet. Samtidig er det for Høyre viktig at Buskerud har gode, smarte og effektive kollektivsatsninger som gjør det enkelt å velge kollektivt i hele Buskerud. Samferdsel er en av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen og Høyre ønsker å være pådrivere for et godt utbygd fylkesvegnett og gode kollektivløsninger for innbyggerne våre.

Buskerud skal ha samferdselsløsninger som varetar folks og næringslivets behov for å komme seg enkel og effektivt frem på trygge veier, enten man reiser kollektivt eller med egen bil.

Fylkesveier og havn

I tillegg til store, viktige riks- og europaveier har Buskerud fylke over 1800 km med fylkesveier. Fylkesveiene binder fylket sammen, og mange av oss kjører, sykler eller går langs en fylkesvei på vei til jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Etterslepet på vedlikehold av fylkesveinettet er stort, og Høyre vil ta igjen etterslepet, slik at man kan ferdes trygt på fylkesveiene. Trygge, gode og godt vedlikeholdte fylkesveier er viktig for å binde regioner og mennesker sammen, og ikke minst også for næringslivet som er avhengig av å frakte varer og gods.

Buskerud Høyre vil

• prioritere midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet.

• i samarbeid med Drammen kommune gjennomføre prosjektet ny Svelvikvei, med forutsetning om bruker- og utbyggerfinansiering.

• i samarbeid med kommunene realisere ny trase for fv. 287 mellom Åmot og Haugfoss, med forutsetning om bruker- og utbyggerfinansiering.

• kartlegge tilstand på fylkeskommunale broer.

• tilrettelegge for mer gang- og sykkelveg, spesielt i områder som brukes av barn og unge i forbindelse med fritidsaktiviteter og i nærheten av skoler og barnehager.

• prioritere utbygging og forbedring av trafikkfarlige strekninger.

• sikre fjellovergangene i vinterhalvåret.

• sørge for at de viktigste fylkesveiene som knytter fylket sammen og forbinder oss med nabofylkene må ha nødvendig kapasitet og sikres med gul stripe og systematisk arbeid med å fjerne flaskehalser.

• bidra til miljøvennlig transport og logistikk.

• arbeide for å sikre gode farleder og gode veier til fylkets havn i Drammen.

• være en pådriver for å etablere landstrøm i havner.

• støtte opp om arbeidet med å utvikle havnen i Drammen til et transportknutepunkt hvor vei, bane og sjø møtes.

Gode kollektivløsninger

Høyre ønsker god fremkommelighet i Buskerud og det viktig at kollektivtilbudet er så attraktivt at mange velger å reise kollektivt der det ligger til rette for det. Folk skal komme enkelt frem dit man skal eller til et knutepunkt for videre transport, med gode muligheter for å bruke kollektive transportalternativer. Økt frekvens, regularitet og akseptable priser er de viktigste virkemidlene for å oppnå dette.

Høyre ønsker å teste ut og ta i bruk nye, smarte kollektive transportformer der det er trafikkgrunnlag for dette.

Transportsektoren er en stor kilde til klimagassutslipp, og er i stadig omstilling. Vi vil fortsette arbeidet med omstilling til utslippsfrie og mer miljøvennlige kollektivløsninger.

Buskerud Høyre vil

• sikre enhetlig billettsystem for tidligere Viken-området og arbeide for harmonisering av soner i områder der dette er nødvendig.

• opprettholde eksisterende og arbeide for flere ekspressbussruter til og fra Oslo og Gardermoen til flere av regionene i Buskerud, det vil bli kjørt anbudsrunder på ekspressbussrutene.

• kjøre anbudsprosesser på ekspressbussruter.

• tilrettelegge for at ungdom kan bruke fleksible kollektivløsninger til og fra kulturarrangementer og fritidsaktiviteter.

• ha nullutslippsbusser som standard i kollektivflåten.

• i områder hvor skolebuss er eneste kollektivalternativ at fylkeskommunen skal vurdere å kjøpe tjenester fra taxinæringen i området for å sikre et mulig “hent meg”-tilbud for gruppen som er avhengig av kollektivtrafikk i skoleferiene.

• fryse prisen på månedskort for ungdom for hele perioden.

• utarbeide en periodebillett for studenter og ung voksen frem til fylte 28 år som er rimeligere enn dagens studentordning.

• lage nye former for periodebilletter som imøtekommer endringen etter pandemien med mer bruk av hjemmekontor.

Trafikksikkerhet

Det må være et kontinuerlig arbeid for å øke trafikksikkerheten i fylket. Fylkeskommunen har ansvar på veier som er viktige i den enkelte kommune og som ofte går forbi skoler. Høyre vil ha et målrettet arbeid for å bygge gode sykkelveier og gangstier. Det skal være trygt å ferdes til og fra skolen, eller langs fylkesveinettet til fots eller sykkel. Trafikksikkerhet skal være en prioritert oppgave for Høyre i Buskerud fylkeskommune.

Buskerud Høyre vil

• at fylkeskommunen skal ha en nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken.

• sikre fotgjengerfelt med signalsystemer som gir tydelig tegn på at fotgjengere krysser veien.

• sterkt prioritere trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til skoler og barnehager langs fylkesveinettet.

• at busstopp og fotgjengeroverganger langs skoleskysstrekninger skal ha god belysning. 

Fylkeskommunen som samfunnsutvikler

Høyre vil at fylkeskommunen skal spille på lag med kommunene. For å sikre god samfunnsutvikling i hele fylket er det viktig å ha tillit til lokaldemokratiet i hver enkelt kommune og å arbeide for at kommunene har mest mulig selvråderett i for eksempel planarbeid.

Fylkeskommunen har en unik mulighet til å samle kommunene i fylket og arbeide på tvers av kommunegrensene. For Høyre er det viktig med gode møtearenaer mellom kommunepolitikere, fylkespolitikere og stortingspolitikere.

Høyre mener at fylkeskommunen skal ha forpliktende partnerskap og samarbeid med alle kommuneregionene i fylket i form av regionrådssamarbeid.

Buskerud Høyre vil

• ha forpliktende partnerskap med regionrådene.

• gjenopprette «Buskerudtinget» hvor alle fylkets ordførere, et antall representanter fra fylkestinget og Buskerudbenken på Stortinget møtes for å diskutere viktige saker for regionen.

• at fylkeskommunen skal være tilgjengelig for kommunene for å dele av sin kompetanse og bistå kommunene med dialog og kommunikasjon med andre forvaltningsnivå ved behov.

• at fylkeskommunen skal arbeide for store, nasjonale samferdselssatsninger av betydning for hele fylket, som Ringeriksbanen og to tog i timen til Kongsberg.

• at Buskerud skal ha jevnlig og god kommunikasjon med alle fylkets kommuner om deres utfordringer på samferdselsfeltet.

• lytte til lokaldemokratiet i hver enkelt kommune, og redusere fylkeskommunale innsigelser til et minimum.

• at fylkeskommunen skal arbeide sammen med næringslivet og kommunene for en ny tømmerhavn i Oslofjorden, og i tillegg arbeide mot nasjonale myndigheter for at infrastrukturen til den aktuelle tømmerhavnen er godt nok utbygd.

Plan og planarbeid

Statens styring av kommunesektoren må balanseres mellom nasjonale og regionalt hensyn og hensynet til det kommunale selvstyre.

Buskerud fylkeskommune skal innta en aktiv rolle som regional samfunnsutvikler gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. Planlegging må skje helhetlig, ved at man ser større områder under ett, ikke minst for å møte kravet om god og effektiv arealplanlegging og for å nå klimamålene. For Buskerud Høyre vil det være viktig at dette skjer i godt samspill med kommunene og private aktører. Fremtidig utbygging må både kunne ivareta klima og miljø og kunne gi gode vekstmuligheter for næringslivet (bærekraft).

For Høyre står det kommunale selvstyret sterkt, og kommunene kjenner best sin egen situasjon. Derfor må de i større grad være med å utforme arealpolitikken i sitt område. Regionale planer og arbeidet med disse, må gjenspeile dette. Kommunene er planmyndighet, med mindre dette er begrenset i lov eller forskrift.

Buskerud Høyre vil

• at Buskerud fylkeskommune skal være en samarbeidspartner for kommunene i alle plansaker.

• at Buskerud fylkeskommune skal bidra med kompetanseoverføring til og mellom kommunene i plansaker.

• redusere innsigelser på kommunale vedtak i plan- og arealsaker til et minimum og jobbe for at grunnlaget for eventuelle innsigelser begrunnes i dialog med kommunene.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling skal være selve grunnfjellet i fylkeskommunens aktivitet innad og utad og skal stå sentralt i alt fylkeskommunen foretar seg. Buskerud fylkeskommune skal være en aktiv kompetanseleverandør av innovative løsninger innen kultur, samferdsel, kollektivtrafikk, videregående utdanning og innen tannhelse. Fylkeskommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for kommunene i arbeidet med kommunale, interkommunale og regionale planer.

Buskerud fylkeskommune skal være en døråpner og brobygger mellom kommuner, kommune og fylkeskommune og i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Målet er at fylkeskommunens aktivitet fra innerst til ytterst til enhver tid utføres med de nyeste og mest klima- og miljøvennlige teknologiske løsninger slik at driften av og aktiviteten i fylkeskommunen oppfyller nasjonale og internasjonale målsettinger på dette området.

Buskerud Høyre vil

• samarbeide på tvers av og innen ulike sektorer slik at oppdaterte løsninger er lett å velge i alle deler av fylket.

• føre en klima- og miljøpolitikk som gir grunnlag for vekst og etablering av ny virksomhet.

• stille klare klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser.

• arbeide for at nye fylkeskommunale bygg holder nær nullenerginivå, og legge til rette for at man bruker mest mulig tre i byggeprosjekter.

• gjennomføre miljøfyrtårnsertifisering av Buskerud fylkeskommune og Grønt Flagg-miljøsertifisering av våre videregående skoler.

• arbeide for at fylkeskommunale byggeplasser skal raskest mulig bli fossil- og utslippsfrie.

• tilrettelegge for at nye fylkeskommunale bygg minimum skal tilfredsstille kravene til nullutslippsbygg.

• styrke innsatsen for grønne innovative anskaffelser, for eksempel ved å ta bedrifter, kunnskapsmiljøer og brukere med på råd i utviklingen av nye fremtidsrettede løsninger. 

Fylkeskommunen som arbeidsgiver

Fylkeskommunen er en stor arbeidsgiver og våre ansatte er vår viktigste ressurs. Fylkeskommunen skal være en attraktiv og spennende arbeidsgiver for å tiltrekke seg og beholde den nødvendige kompetansen. Ansatte i fylkeskommunen skal møte en moderne og inkluderende arbeidsgiver og få arbeidsoppgaver som gir muligheter for personlig utvikling. Det skal legges til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne på fylkeskommunens arbeidsplasser, og eldre arbeidstakere skal få mulighet til å arbeide så lenge som mulig, slik at arbeidsplassen kan beholde viktig kunnskap og erfaring.

Buskerud Høyre vil

• føre en aktiv rekrutteringspolitikk og skape attraktive arbeidsplasser.

• ha en offensiv tilnærming til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for de ansatte.

• tilstrebe hensiktsmessige stillingsstørrelser og tilby fulle stillinger til de som ønsker det.

• ivareta medarbeidere med redusert arbeidsevne ved å tilpasse arbeidsoppgaver og stillingsstørrelser.

• gi arbeidstakere mulighet til å stå i sine stillinger utover pensjonsalder.

• legge til rette for bruk av hjemmekontor der det er hensiktsmessig.

• forenkle kontakten og dialogen mellom fylkeskommunen og innbyggerne gjennom digitale løsninger.

• jobbe for digital tilgang til alle fylkeskommunens tjenestetilbud.

• lage en egen digitaliseringsstrategi for fylkeskommunen.

• arbeide aktivt for å redusere sykefraværet.

• oppfylle avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). • legge til rette for at fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsplass for personer med nedsatt funksjonsevne eller har hull i CV-en. 

Kultur, idrett, frivillighet, helse og mangfold

Skape kulturopplevelser for alle – i hele Buskerud

Et godt kulturtilbud er en forutsetning for en attraktiv region. De gode opplevelsene slike tilbud gir beriker oss alle. Kultur bidrar til økt livskvalitet. Høyre i Buskerud vil være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i hele fylket og bidra til at både profesjonelle og frivillige aktører får gode rammevilkår for å videreutvikle et rikt kulturliv. Vi ønsker å gi et mangfoldig i kulturtilbud i hele Buskerud, og vil satse spesielt på talentutvikling.

Buskerud Høyre vil

• sikre gode vilkår for musikkfestivaler i hele fylket, slik som Kongsbergjazzen, Glogerfestspillene og Elvefestivalen.

• videreføre arbeidet som gjøres ved Ål Kulturskule/Landsdelsscene for dans.

• videreføre samarbeidet med Brageteater.

• videreutvikle satsingen på talentutvikling innen film i samarbeid med Viken Filmsenter.

• sikre gode kår for fylkesbiblioteket i Buskerud og videreutvikle bibliotekene i fylket til å bli moderne møteplasser hvor kunnskap, kulturopplevelser og digitale ferdigheter kan erverves og deles.

• bidra til en styrking av visningssteder for visuell kunst gjennom blant annet Vestfossen Kunstlaboratorium og Buskerud Kunstsenter.

• åpne for at enkelte private kulturinstitusjoner kan gis driftsstøtte.

• støtte arrangementer som bidrar til å styrke studentkulturen ved campus i Buskerud.

• bidra til kulturformidling på nye arenaer for å nå ut til unge, eldre og innvandrere, slik som den Kulturelle Spaserstokken.

• styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater.

Museer og kulturminner

Buskerud har varierte og spennende kulturminner som dekker hele Norges utvikling, og som er milepæler i landets historie – fra helleristninger og gravhauger og industriell utvikling fra den spede begynnelse til i dag. Disse må tas vare på for ettertiden. Ikke minst fordi kulturmiljøturister utgjør en vesentlig del av verdiskapingen og bidrar til sysselsetning og verdiskaping i lokalmiljøene.

Museene i Buskerud står i en særstilling når det gjelder ivaretakelse av felles kulturarv og historie. Museer og forvaltning av kulturminner er tiltak for å bevare det som har vært, og er viktig for å bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Ildsjeler og venneforeninger har stor betydning for museene. Buskerud Høyre vil samarbeide og tilrettelegge for at deres arbeid fortsetter, til nytte og verdi for både museene og befolkningen.

Fylkeskommunen har en sentral rolle som bidragsyter innen museumspolitikken, og har en egen avdeling for kulturminner. Det er viktig at fylkeskommunen oppfattes som en positiv og god samarbeidspartner for privatpersoner og aktører som får sine områder og bygninger vernet eller båndlagt.

Buskerud Høyre vil

• støtte, styrke og formidle fylkets kulturarv, som omfatter bygningsvern, arkeologi og konservering.

• samarbeide tett med vertskommunene, og gi støtte til museer som innehar stor regional og nasjonal verdi, som Blaafarveværket, Norsk Bergverksmuseum, Buskerudmuseet og Drammen museum.

• arbeide for kunnskaps- og nettverksbygging mellom eiere og brukere av vernede og fredede kulturminner, og motivere til ivaretakelse av kulturminner ved å tilby kompetanse, råd og veiledning.

• at verneforvaltningen skal praktisere prinsippet «verning gjennom bruk».

• styrke museene som kunnskapsformidlere som er tilgjengelige for alle, ved hjelp av økt tilstedeværelse på internett.

• at de som fatter et vernevedtak, også får et større økonomisk ansvar for å ta vare på kulturminner, inkludert ved pålegg om arkeologiske utgravinger.

• at det skal være lett å sette i gang kreative prosjekter som kan øke besøksmassen i museene.

• legge til rette for og stimulere til at museenes venneforeninger fortsetter sitt virke.

 Frivillighet

Buskerud Høyre vil legge til rette for frivilligheten og anerkjenne det store dugnadsarbeidet som legges ned hver dag. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltakelse og frivillig innsats.

Buskerud Høyre vil

• samle ulike tilskuddsordninger for bedre å kunne prioritere hvor vi skal bruke pengene, og få mer kultur ut av hver krone.

• gi støtte og stimulere til økt aktivitet i de frivillige organisasjonene.

• legge til rette for at de videregående skolene i større grad gjøres tilgjengelige for frivillige organisasjoner utenom skoletiden.

• sikre gode tur- og rekreasjonsmuligheter gjennom å videreutvikle sti- og løypenettet, i nært samarbeid med kommunene og frivilligheten.

Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv bidrar til økt livskvalitet og helse. Friluftsområder må sikres gjennom riktig arealplanlegging.

Fylkeskommunen har en rolle som støttespiller til frivillige organisasjoner og for sikring, drift og tilrettelegging av friluftsområder. Friluftsrådene og friluftsorganisasjonene er viktige aktører på området, og Buskerud Høyre vil samarbeide tett med friluftsrådene i dette arbeidet.

Viken har et spesielt ansvar for å styrke og støtte idretten på fylkesnivå og for å sikre at idrettstalenter og idrettsarrangementer har gode vilkår.

Buskerud Høyre vil

• at vern av naturområder ikke skal være til hinder for å bruke dem som friluftsområder – bruk er det beste vern.

• arbeide for at større nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer legges til Buskerud, slik som Skisprinten i Drammen og Raw Air i Vikersund.

• videreutvikle satsingen på talentutvikling i idretten gjennom samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune og Olympiatoppen Sørøst.

• at fordelingen av spillemidlene til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv blir fordelt på en rettferdig og forutsigbar måte, og at det arbeides for å videre øke tilskuddet fremover.

• at idrettskretsen skal være høringsinstans ved fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i fylket.

• prioritere ressursene til regionale idrettsanlegg og til andre idrettsanlegg som fokuserer på flerbruksmuligheter i samarbeid med kommunene.

• støtte idrettskretsens arbeid med utvikling av miljøvennlig kunstgressanlegg.

• samarbeide med idretten i inkluderings- og integreringsarbeidet.

• legge til rette for stier og rekreasjonsløyper for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

• bidra til å utvikle flerbrukshaller ved videregående skoler der hvor det er mulig. 

Helse

Helse er viktig for alle, folkehelse er vår arena, tiltak som fremmer fysisk, psykisk og sosialt velvære er vårt ansvar, sammen med andre aktører som frivilligheten, kommunale og statlige tjenester. Helse gjennom aktiviteter, arenaer for opplevelser og bevegelser. Kulturarrangementer, idrettsanlegg og tilgjengelig natur er eksempler på bredden i fylkeskommunens ansvar. Tannhelse er en tjeneste vi skal tilrettelegge i hele fylket.

Folkehelse

Buskerud har med sin nærhet til både fjell, skog og sjø gode forutsetninger for en sunn befolkning. Det er viktig at forholdene legges til rette for at innbyggerne enkelt kan ta ansvar for egen helse. Det er en god offentlig investering å satse på helsefremmede tiltak Buskerud Høyre vil følge dette prinsippet og ser viktigheten av å prioritere tiltak for å bedre folkehelsen.

Jo tidligere man kan ha en positiv påvirkning, jo bedre er det. Viken Høyre vil videreføre satsingen på helsetjenester i den videregående skolen, føre en politikk som bidrar til en enklere hverdag for eldre og uføre, og skape trygge og trivelige lokalsamfunn der folk bor.

Buskerud Høyre vil

• stimulere til samarbeid mellom idrett, friluftsliv og det offentlige der dette kan bidra til økt fysisk aktivitet og folkehelsegevinster.

• følge opp det gode folkehelsearbeidet i hele fylket og understøtte kommunenes folkehelsearbeid.

• bidra med økt kompetanse og mer ressurser for å fremme fysisk aktivitet gjennom frivillige organisasjoner.

• sikre god tilgang på frilufts- og naturopplevelser og felles møteplasser.

• videreutvikle skolehelsetilbudet ved de videregående skolene og styrke samarbeidet med skolehelsetjenesten i kommunene for å redusere frafallet i videregående skole.

• utvikle en egen ungdomshelsestrategi med vekt på seksuell og psykisk helse.

Tannhelse

Tannhelsetjenesten er en stor del av det fylkeskommunale tjenestetilbudet. Den har ansvar for å koordinere all offentlig og privat tannhelsetjeneste i fylket. Virksomheten skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Det er svært viktig at tannhelsetjenesten holder god kvalitet og organiserer forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Buskerud Høyre vil

• arbeide for at helsepersonell i kommunene får god opplæring i tannhelse og munnhygiene.

• utrede muligheter for studentrabatt ved de fylkeskommunale tannlegeklinikkene.

• fortsatt satse på forebyggende tannpleie for å motivere særlig barn og unge til sunt kosthold og regelmessig tannstell.

• sikre god tannpleie til voksne som har krav på gratis tannbehandling.

• sikre gode tannhelsetilbud til tortur- og voldsutsatte, pasienter med sterk angst for tannbehandling og innsatte i fengsel.

• sikre tilbudet med tannbehandling under narkose for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

• utrede stykkprisfinansiering av tannhelsetjenester. 

Skape miljø- og klimavennlige løsninger

Klima

Hele verden må redusere klimagassutslippene sine, også nye Buskerud fylkeskommune. Buskerud Høyre mener utvikling og utslippskutt kan gå hånd i hånd. Derfor vil vi stille tydelige krav til oss selv samtidig som vi vil føre en politikk som motiverer innbyggerne til å ta valg som er bærekraftige for både klima, miljø og den nye fylkeskommunen og gir grunnlag for vekst og etablering.

Vi vil prioritere tiltak som støtter opp under Stortinget sine ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp. En god og bærekraftig forvaltning av vannkraft, solkraft og andre fornybare energiformer er nødvendig for å sikre et grønt skifte.

Buskerud Høyre vil

• føre en klimapolitikk på lag med folk, kommuner og næringslivet.

• innføre klimamål for fylkeskommunale virksomheter.

• stille krav om bruk av resirkulerte råvarer og andre produkter i offentlige anbud med en høy gjenvinningsgrad.

• stille krav om andel ombruksmaterialer og gjenvunnet materiale ved alle nybygg og ombygg. Legge til rette for mest mulig bruk av tre i byggeprosjekter.

• at alle nye fylkeskommunale bygg skal ha pluss- eller nullenergistandard.

• arbeide for å utnytte eksisterende energi mer effektivt.

• tilrettelegge for oppgradering av eksisterende vannkraftverk og skånsom utbygging av vernede vassdrag der det er forenlig med verneverdiene.

• at fylkeskommunen som samfunnsutvikler må legge til rette for at private kan drive produksjon av fornybar energi form av for eksempel solkraft, også i stor skala. Alle fylkeskommunale bygninger bør vurderes for montering av solcellepanel eller solfanger.

• innføre krav om klimagassregnskap.

• stille målbare klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser.

• utarbeide lokale måltall for sirkularitet i nøkkelnæringer.

• satse på digitale løsninger som reduserer transportbehov.

• sikre at alle nye fylkeskommunale kjøretøy har nullutslippsstandard der infrastrukturen for dette er på plass.

• jobbe for at all kollektivtransport blir utslippsfri og med et mål om en utslippsfri transportsektor innen 2030.

• arbeide for opprettelsen av en støtteordning for prosjekt som medvirker til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet etter modell av Klimasats-ordningen.

• satse på klima- og energisamarbeid regionalt og internasjonalt.

• stimulere til økt produksjon og bruk av biomasse i fylket slik at skogressursene i fylket bidrar til å nå nasjonale klimamål.

• prioritere smarte og energieffektive løsninger av Fylkeskommunens anlegg.

Miljø

Buskerud fylke skal være en klima -og miljøvennlig fylkeskommune for å ivareta sitt mangfold og allsidighet. Vann er jordas viktigste ressurs og tilgangen vi har på vann må forvaltes på en måte hvor alle ledd må evne å se sårbarheten. Rene vassdrag er viktig for å redde Oslofjorden, og trenger sterkt fokus.

Natur- og miljøspørsmål må forstås som et felles ansvarsområde i både offentlige – og private verdikjeder Derfor må det legges til rette for økt bruk av fornybar energi og fremme bruk av miljøvennlig transport. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for utviklingen av Buskerud.

Buskerud Høyre vil

• jobbe for en bærekraftig forvaltning av naturområder for å hindre reduksjon av biologisk mangfold i alle deler av fylket.

• sikre naturområder og forekomster for forskning, undervisning og friluftsliv.

• utvikle nye natur-/besøkssenter i tilknytning til eksisterende naturreservat og nasjonalparker.

• opprette et miljøregnskap for å legge forholdene til rette for kompetanse og erfaringsutveksling.

• sørge for at jordbrukets betydning i Buskerud blir ivaretatt og utviklet som en betydelig verdiskaper, herunder som leverandør til befolkning, næringsmiddelindustri og reiseliv.

• ha et sterkt jordvern for arealer med dyrket mark, så lenge det ikke kommer i veien for vesentlig samfunnsutvikling.

• legge til grunn ambisiøse mål for vassdragsforvaltningen. Fylkeskommunen skal være en aktiv samarbeidspartner i forvaltningen av alle de store vassdragene i fylket. 

Næring og verdiskapning

Høyre vil at fylkeskommunen skal være en forutsigbar og attraktiv samarbeidspartner for de bedriftene som allerede er her og alle de nye som skal etableres.

Samfunnsutvikling og fordeling av goder er avhengig av at det private næringsliv lykkes i sin forretningsdrift. Derfor må fylkeskommunens rolle være å legge til rette for de gode private initiativene, være effektiv i saksbehandlingen og bidra med relevant kompetanse. Overskudd i bedriftene gir utvikling og arbeidsplasser, mer kompetanse og flere som kan bidra til å løse samfunnets mange små og store utfordringer.

Høyre har tro på gründerskap, klynger, kompetanse, næringshager og nettverk. Koblingen mellom næringsutvikling, sterke lokalsamfunn og vilje og evne til å løse krisen innen klima, miljø og natur skal forsterkes.

Buskerud Høyre vil

• bistå kommuner med å utvikle gode næringslivsstrategier i de områder hvor dette ikke eksisterer.

• styrke samarbeidet mellom nærings-klynger og nettverk innad i Buskerud.

• bruke fylkeskommunens innkjøpsmakt målrettet for å vri næringsutviklingen i ønsket retning og for å fremme gründerskap og grønn omstilling.

• legge til rette for at flere gründere kan få teste ut sine produkter og tjenester i Buskerud.

• etablere arenaer for samspill og dialog mellom næringsliv og forvaltning.

• bistå eksisterende virksomheter i å søke forsknings- og utviklingsmidler til nye innovative produkter og markedsområder.

• i samarbeid med de ansatte i fylkeskommunen redusere unødvendig byråkrati for næringslivet.

• si ja til bruk av private tilbydere for å sikre bedre tjenester til innbyggerne og mer effektiv bruk av samfunnets ressurser.

• motarbeide arbeidslivskriminalitet og støtte opp om tiltak som sikrer et seriøst og organisert arbeidsliv.

• jobbe aktivt for en mer offensiv kombinasjon av helse- og næringspolitikk, blant annet ved å gi helsenæringen større mulighet til å levere innovative løsninger gjennom blant annet offentlige anskaffelser og tilgang på offentlige helsedata.

• bruke offentlige virkemidler for å stimulere til innovasjon i næringslivet.

• sikre bedre vilkår for gründervirksomhet, spesielt gjennom tilgang til såkornkapital.

• utnytte mulighetene som ligger i grenseoverskridende samarbeid med Sverige og EUs finansieringsordninger.

• støtte opp under næringshager og kunnskapsparker for at disse skal kunne bidra på best mulig måte i næringsutviklingen i Buskerud, og øke og intensivere tilretteleggingen for gründere.

• innføre retningslinjer og strategi for innkjøp i fylkeskommunen som utelukker useriøse leverandører, og prioritere bedrifter som satser lokalt på forskning, utvikling og sysselsettingsvekst.

• legge spesiell vekt på å inngå innkjøpsavtaler med bedrifter som er aktive med å utvikle læreplasser.

• arbeide for at det inngås konkrete samarbeidsavtaler mellom lokalt næringsliv og høgskoler og universiteter, for å fremme innovasjon og omstilling i takt med utviklingen i samfunnet.

• at fylkets internasjonale satsing skjer i samarbeid med kunnskapsmiljøene og næringslivet.

• styrke innsatsen for grønne innovative anskaffelser, for eksempel ved å ta bedrifter, kunnskapsmiljøer og brukere med på råd i utviklingen av nye fremtidsrettede løsninger.

• sikre fylkeskommunens bidrag til forskning og utvikling.

• styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøer og næringsliv.

• involvere næringslivet og partene i arbeidslivet ved utarbeidelse av næringsplan og oppfølging av handlingsplaner.

• arbeide planmessig med å styrke kulturfeltet for støtte utvikling ved talentutvikling og publikumsutvikling for å bidra til forsterkning av kulturnæringer.

• styrke satsingen på dans gjennom å videreutvikle arbeidet som gjøres fra Ål Kulturskule/Landsdelsscene for dans slik at hele satsingen samlet kan bidra til publikumsutvikling og utvikling av kulturnæringer innenfor dans.

Landbruk

Landbruket i Buskerud er variert og sammensatt. Høyre ønsker å legge til rette for god mulighet for næringen gjennom aktiv bruk av arealplanlegging, næringsutvikling og samferdselsløsninger som gir mulighet for næringen å drive effektivt og miljøbevisst i hele fylket. Gode utdanningstilbud og aktive bygdemiljø gir også utstrakte muligheter for tilleggsnæring med utgangspunkt i jord, fjell og skog.

Buskerud Høyre vil

• løfte frem lokale produsenter som kan øke mangfoldet og tilgangen på ulike spesialiteter og lokale matvarer.

• arbeide for et bærekraftig, konkurransedyktig og miljøvennlig jordbruk og treindustri.

• være en konstruktiv samarbeidspartner for å få høgskolene, fagskolene, universitetene, næringslivet og kommunene til å samarbeide tettere.

• videreutvikle og styrke næringsmiddelindustrien i fylket og legge til rette for fortsatt tilgang på norske råvarer.

• stimulere til økt produksjon og bruk av biomasse i fylket.

• jobbe for best mulige vilkår for treindustrien lokalt, regionalt og nasjonalt.

• hensynta landbrukets betydning for reiseliv og kulturlandskap.

• legge til rette for at mer innovasjon og teknologi i landbruket i Buskerud.

• arbeide for et bærekraftig, konkurransedyktig og miljøvennlig jordbruk.

• jobbe for best mulige vilkår for treindustrien lokalt, regionalt og nasjonalt.

• øke matproduksjonen for å oppnå økt grad av selvforsyning og økt inntjening.

• støtte opp om landbrukets betydning for reiseliv og kulturlandskap.

• løfte frem lokale produsenter som kan øke mangfoldet og tilgangen på ulike spesialiteter og lokale matvarer.

Reiseliv

Reiselivet i et fylke som strekker seg fra fjord til fjell og fra land til by gir gode muligheter for variasjon. Høyre ønsker å bidra med møteplasser, utdanning og samferdselsløsninger som gir både turister, lokal befolkning og hyttebrukere mulighet for å skape marked for og utvikle tilbud som gir gode, nære opplevelser og grunnlag for gode by og bygder i hele fylket.

Buskerud Høyre vil

• legge til rette for vekst og satsing på reiseliv i vår region.

• tilrettelegge for en bærekraftig turisme.

• forskjellig næringsliv skal få målrettet og tilpasset hjelp fra fylkeskommunen, for eksempel skal fylkeskommunen jobbe aktivt sammen med reiseliv- og opplevelsesnæringen og kommuner som ønsker det for å øke verdiskapingen.

• legge til rette for at attraksjoner og aktiviteter er tilgjengelige hele året når det er mulig, og bidra til å utvikle helårsturisme.

• gi reiselivet mer fleksible rammer når det gjelder arbeidstid og adgang til midlertidig ansettelse.  Det blant annet fordi reiselivsnæringen preges av sesongsvingninger.

• fremme kulturturisme til Buskerud, noe som bygger opp under strategien om helårsturisme.

• øke samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv, slik at viktige naturattraksjoner blir godt tilrettelagt og fremstår som attraktive for brukerne.

• inkludere reiselivsnæringen når transporttilbudet utformes.

• stimulere til utstrakt samarbeid mellom reiselivsaktørene.

• samarbeide med de andre fylkene som grenser til Hardangervidda, slik at internasjonale forpliktelser overfor villreinstammen i vårt område overholdes.

• ta vare på mulighetene for fiske og skjellsanking som innsjøene, elvene og kysten gir oss.