Åtte gode grunner til å stemme Høyre i Evje og Hornnes

1. En skole med muligheter for alle

En god skole er nødvendig for at vi skal gi barna våre en god start på livet. Det stiller krav til innhold, kvalitet og kvalifiserte lærere. Høyre vil prioritere lesing, skriving, regning og sikre lærerne videreutdanning. Elevene skal oppleve mestringsfølelse og trygghet på skolene våre. Vi vil sikre at skolen blir best mulig tilpasset den enkelte elev og tror at fortsatt bruk av lekser vil være en del av denne satsingen.

2. Barnehage til alle

Vi vil ta vare på mangfoldet i barnehagetilbudet, med både offentlige og private barnehager. For Høyre er det ikke vesentlig om barna går i en offentlig eller privat barnehage, det er kvalitet og innhold i tilbudet som er viktig.  Høyre vil jobbe for å utvide retten til barnehageplass og mer fleksible barnehageopptak.

3. Syrtveitfossen skal renne fritt

Syrtveitfossen er den eneste større fossen igjen i Otra-vassdraget, de andre er lagt i rør. Vi mener at fossen skal bevares for framtiden til glede for kommunens innbyggere, næringslivet og turistene. Fossen og området rundt er viktig for videre utvikling av turistnæringen i kommunen og en naturperle for innbyggere og besøkende. Syrtveitfossen skal bevares for våre barn og barnebarn.

4. Evje og Hornnes skal være en JA-kommune

Innbyggerne og næringslivet skal bli møtt med respekt og positivitet. Kommunen skal være enkel å oppsøke og frister for saksbehandling skal overholdes. Både administrasjonen og politikerne skal spørre «hva kan vi gjøre for innbyggerne og næringslivet».

5. Nei til eiendomsskatt i Evje og Hornnes

Skal vi tiltrekke oss nye virksomheter og flere innbyggere må ikke skattetrykket økes. Høyre vil være en garantist mot innføring av eiendomsskatt i kommunen vår.

6. Hele livet i Evje og Hornnes

Vi vil at alle eldre skal få muligheten til et aktivt og sosialt liv og skal møte omsorgstjenester som er tilpasset deres behov. Eldre skal få bo i egen bolig og skal motta nødvendig hjelp hjemme. For eldre som ikke kan bo hjemme, skal vi ha en god blanding av bemannede omsorgsboliger, ordinære sykehjemsplasser og demensplasser. Høyre vil sikre en fleksibel, trygg og verdig eldreomsorg.

7. Arbeid med psykisk helse og rus skal styrkes

Evje og Hornnes har levekårsutfordringer og vi ønsker å styrke hjelpetilbudene. Ingen skal møte en stengt dør når de trenger det mest. Det er viktig for oss at de som sliter med psykisk helse og rus får hjelp. Høyre er opptatt av at hjelp tilbys raskere og at behandlingen er tilpasset den enkelte.

8. Landbruk, natur og miljø

Vi ønsker at det skal satses på landbruksdrift i kommunen. Velholdte kulturlandskap i aktiv bruk av beitedyr og dyrking av landbruksprodukter er positive effekter av dette. Høyre ønsker å sikre naturmangfoldet gjennom gode planprosesser.