Politikk

Evje og Hornnes Høyres overordnede mål er å skape et godt, sterkt og levende lokalsamfunn. Dette skal vi oppnå gjennom en bærekraftig drift av kommunen, en god skole og helsetjeneste, et levende kulturliv og aktive frivillige organisasjoner. Evje som regionsenter med et sterkt og skapende næringsliv vil være drivkraften i denne utviklingen.

Våre hjertesaker

 • Nulltoleranse for diskriminering

  Vi skal aktivt støtte antimobbearbeidet og kreve nulltoleranse for diskriminering i skole, oppvekstarenaer og hos kommunens samarbeidspartnere.

 • Gode helsetjenester

  Vi vil etablere et felles helsesenter og sikre gode helsetjenester innenfor økonomiske rammer.

 • Utvikle næringslivet

  Vi skal bidra til å utvikle næringslivet gjennom gode rammebetingelser og styrke Evjemoen Næringspark.

 • Styrke sentrum

  Vi vil styrke sentrum slik at man får mer variert og mangfoldig handel og flere tjenester.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Regionsenter Evje

Vi ligger midt i Agder som et trafikknutepunkt mellom nord og sør, øst og vest. Kommunen
fremstår som et naturlig regionsenter for indre Agder. Disse fordelene må videreutvikles
gjennom videre satsing på handel, utdanning og et variert næringsliv. Evje og Hornnes Høyre
vil arbeide videre med utfordringene knyttet til en kommunestruktur som kan løse de store
oppgavene vi ser kommer framover. Evje vil være et naturlig senter i denne utviklingen.

Evje og Hornnes Høyre vil:

– Fortsatt fokus på RV-9 og FV-42 også mot vest.
– Bedre det kollektive transporttilbudet til Kristiansand og Arendal.
– Tilby sentrumsnære boligtomter.
– Utvikle kommunen som utdanningssenter med fokus på Hornnes Videregående
skole, Evje Folkehøgskolen og voksenopplæring.
– Støtte opp om større arrangementer som Naturligvis og Landsskytterstevnet.
– Utvikle kommunen som knutepunkt for gruvehistorie og mineraler.
– Arbeide for å etablere fler offentlige og private tjenester til regionen.
– Styrke sentrum slik at man får mer variert og mangfoldig handel og flere tjenester.
– Arbeide for å videreutvikle det regionale samarbeidet.
– Arbeide videre med framtidig kommunestruktur, med Evje som et naturlig senter i
dette arbeidet.
– Sikre nødvendige næringstomter i sentrum for å videreutvikle Evje som et
handelssenter.
– Fortsette arbeidet for nedleggelse av Evjemoen skyte- og øvingsfelt.

Levekår

Evje og Hornnes Høyre vil satse på områdene innen levekår, med særlig fokus på skole og
oppvekst, eldreomsorg og gode helsetjenester. Evje og Hornnes Høyre vil skape en
inkluderende kunnskapsskole, som gir barna våre trygge rammer og nødvendige ferdigheter
til å realisere sine evner og ambisjoner. Vi vil få flere eldre i årene framover. Evje og Hornnes
Høyre vil sikre at eldre får hjelp når de trenger det og et tilbud som gir grunnleggende
trygghet for alle eldre. Vi vil satse på gode ordninger for barnefamilier gjennom en god
barnehage, en god skole fri for mobbing og attraktive boligområder. Vi skal sikre en verdig
rusomsorg og at psykisk helse blir tatt på alvor. Vi vil at pårørende skal ha mulighet for
innflytelse på helsetilbudet når en pasient ikke selv er i stand til å påvirke sitt
behandlingsløp.

Den norske kirke er en sentral bærer av vår kristne og humanitære kulturarv. Kirken har en
sentral plass i mange av våre innbyggeres liv og Evje og Hornnes Høyre vil støtte kommunens
ansvar knyttet til kirkens drift.

Kommunen har utfordringer innen barnefattigdom og mange lavinntektsfamilier, men vi har
også flere sosialklienter enn sammenlignbare kommuner. Evje og Hornnes Høyre vil ta fatt i
disse utfordringene både gjennom støtteordninger, men også gjennom krav til aktiv
deltakelse og oppfølging.

Politisk er områdene innen levekår de viktigste å ha styring med. Evje og Hornnes Høyre vil
fornye Levekårsutvalget og gjøre det til et hovedutvalg under kommunestyret. På denne
måten vil vi ta politisk styring over disse viktige områdene som berører innbyggerne våre fra
vugge til grav.

Evje og Hornnes Høyre vil:

Barnehagene:
– Ta vare på mangfoldet i barnehagetilbudet, gjennom offentlige og private
barnehager.
– Arbeide videre med kvaliteten i barnehagene, og sikre at alle barnehagene har et
godt pedagogisk innhold.
– Fortsette arbeidet med etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagene.
– Legge til rette for frivillige ressurser i barnehagen, for eksempel hjelp fra
besteforeldre og andre seniorer.
– Styrke de ansattes kompetanse om overgrep mot barn.
– Styrke de ansattes kompetanse om barns psykiske helse og sosiale kompetanse.
Skolene:

– Det er et mål at alle lærere og vikarer i skolen er faglærte.
– Ha fokus på lesing, skriving og regning som ferdigheter alle elever skal beherske.
– Videreutvikle satsingen på digitale hjelpemidler i undervisningen, og jobbe for gode
holdninger til digitale verktøy blant ungdom.
– Sikre fortsatt godt samarbeid mellom hjem og skole.
– Sørge for at grunnskolen gir et godt tilbud om leksehjelp.
– Arbeide for at alle barn og unge er fysisk aktive i skolehverdagen.
– Vektlegge orden og god oppførsel, og sikre at elever ikke uteblir fra skolen uten lovlig
grunn
– Bygge og vedlikeholde skolebygg som gir et godt fysisk arbeidsmiljø for elevene og de
ansatte.

Oppvekstmiljø:

– Arbeide for et bredt tilbud av organiserte og uorganiserte aktivitetstilbud for
ungdom.
– Videreføre helsesøsterordningen og prosjekter som ivaretar barn og unges helse.
– Videreføre støtten til barn i lavinntektsfamilier.
– Styrke samarbeidet med politi og arbeidet med rus.
– SFO skal være et godt tilbud som skal gi barna omsorg, trivsel og trygghet gjennom
stimulerende, lærerikt og mangfoldig tilbud.

Barnevern:

– Sikre barnevernet nødvendige ressurser og sørge for oppfølging av innsats og
resultater.
– Arbeide for å rekruttere og beholde kompetente og erfarne medarbeidere i
barnevernstjenesten, gjennom samarbeid med nabokommuner.
– Sikre barn underlagt barnevernets omsorg et godt fritidstilbud.
– Sikre tettere oppfølging av barnevernsbarn på skolen så færre faller fra.
– Videreføre og utvikle samarbeidet mellom barnevern, barnehage, skole og politi for å
sikre tidlig innsats.
– Styrke samarbeidet og jobbe for mer åpenhet mellom de ulike instansene som jobber
for barnets beste.

Seniorpolitikk:

– Legge til rette for sosiale møteplasser og fellesområder.
– Legge til rette for å kunne bo i eget hjem så lenge det er ønskelig.
– Legge til rette for nye boformer og bo fellesskap.
– Legge til rette for kulturelle og fysiske aktivitetstilbud rettet mot seniorer.
– Støtte organisering av frivillige seniortiltak og Frivillighetssentralen.
– Arbeide for at tjenestene innen eldreomsorg kjennetegnes av livskvalitet og
verdighet.
– Sørge for et likeverdigog individuelt omsorgstilbud til seniorer.
– Utvikle og forsterke velferdsteknologi for seniorer med omsorgsbehov.
– Sikre eldre par med reelt behov for heldøgns pleie mulighet for å bo sammen.
– Sørge for at personer med demens og deres pårørende har et godt tilbud og
opprettholde dagtilbudet på Hornnesheimen.

Helse, omsorg og sosiale tjenester:

– Gjøre psykisk helse til en integrert del av folkehelsearbeidet.
– Fremme lokalt rusforebyggende arbeid.
– Hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i
lokalsamfunnet.
– Legge til rette for samarbeid mellom aktører innen helsetjenesten, skole, barnehage,
pleie og omsorg og frivillig sektor.
– Sikre en god helsetjeneste for alle innenfor kommunens økonomiske rammer.
– Forbedre tilgangen til rekreasjonsområder og turløyper.
– Arbeide for å hindre mobbing, ekskludering og ensomhet.
– Styrke hjelpetiltak for rusavhengige.

Kultur, fritid og frivillighet

Evje og Hornnes har god tilgang til flotte natur- og friluftsområder. Vi vil arbeide for et
variert og godt fritidstilbud som dekker alle aldersgrupper. Kommunen har et mangfoldig
foreningsliv og innbyggerne våre besitter en stor dugnadsånd. Det lokale idrettslaget er
viktig med et tilbud til innbyggere i alle aldre. Lokalhistorien rundt gruvedriften kan utvikles
videre og gi grunnlag for utvikling.

Evje og Hornnes Høyre vil:

– Opprettholde en god standard på kommunens idrettsanlegg.
– Satse på anlegg for den mer uorganiserte delen av ungdommen, som
motorkrossbane etc.
– Fortsatt støtte idrettslag og foreninger.
– Støtte prosjekter som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelse skal få ta del i
idrett og andre organiserte aktiviteter.
– Videreføre støtte til Evjemoen Kino og Scene.
– Videreføre musikk- og kulturskoletilbudet.
– Etabler en møteplass i sentrum i tilknytning til et nytt infotek.
– Videreføre støtte til frivillige organisasjoner. Støtte frivillig arbeid som ivaretar
historie og tradisjoner i vårt lokalmiljø.
– Sørge for at kulturminnene er tilgjengelige.

Miljø

Evje og Hornnes Høyre ønsker å overlevere kommunen til fremtidige generasjoner i best
mulig stand. Vi skal ta miljøansvar og drive en aktiv klima- og miljøpolitikk. Lokale utslipp
knytter seg i hovedsak til transport, bygg og ressursbruk. Vi må redusere disse utslippene
gjennom å fornye kjøretøyparken, stimulere til bruk av fornybar energi og bidra til at
befolkningen har et aktivt miljøengasjement.

Evje og Hornnes Høyre vil:

– Satse på tryggere og mer miljøvennlig transport.
– Se på kommunens muligheter for å elektrifisere bilparken.
– Sikre at klare miljøkrav og at fornybar energi blir vurdert på nye kommunale bygg.
– Sikre at kommunen i framtiden planlegger boligfelt, veibygging etc. iht. miljøkrav og
klimaendringene.
– Se på energi-effektivisering av kommunale bygg og vurdere støtteordninger for
bedrifter som vil satse på dette.
– Levere tjenester av høy kvalitet innenfor vann, avløp, og renovasjon.

Næringsutvikling

Evje og Hornnes kommune er en sterk næringskommune og et senter for hele indre Agder.
Evje og Hornnes Høyre vil videreutvikle dette fortrinnet og arbeide for gode og forutsigbare
rammevilkår for både bedrifter og deres ansatte. Vi vil legge til rette for et mangfoldig,
bærekraftig og samfunnsengasjert næringsliv i kommunen.

Evje og Hornnes Høyre vil:

– Fortsette å være garantisten for at det ikke innføres eiendomsskatt og holde
kommunale avgifter så lave som mulig.
– Være en næringsvennlig kommune.
– Utarbeide og få vedtatt en offensiv næringslivsstrategi som inspirerer til nyetablering
og økt satsing i kommunen.
– øke bevilgningene til Evjemoen Næringspark
– Sørge for at det til enhver tid er regulert attraktive tomter for flere typer
næringsvirksomhet.
– Arbeide for at statlige- og fylkeskommunale arbeidsplasser legges til kommunen.
– Effektivisere kommunale tjenester gjennom samarbeid mellom brukere og
næringslivet.
– Jobbe for digital tilgang til næringslivet og hele kommunen.
– Utvikle gode kommunale digitale tjenester for å serve næringslivet og kommunens
innbyggere.