Fem gode grunnar til å stemme Høgre i Fjord kommune

Når frivillegheita, næringslivet og offentleg sektor spelar på lag, skapar det gode lokalsamfunn. Høgre trur på enkeltmenneske si evne og lyst til å stå på eigne bein.

Vår oppgåve er å sørge for at menneske kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skapar ikkje politikk for kommunen, men for alle som bur der. Høgre trur på eit samfunn som gir moglegheiter for alle.

1. Vi skal jobbe hardt for vekst i Fjord, og auke talet på innbyggjarar

2. Utbetre vegar og bru over fjorden

3. Fortsett fokus på kvalitet i skulen og jobbe for å behalde dagens skulestruktur

4. Spele på lag med eksisterande bedrifter og nye næringsetableringar

5. Kontroll på kommuneøkonomien og lågare kommunal formuesskatt