Politikk

DET SKAL BLI BILLIGERE OG BEDRE å BO I GJERSTAD!

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Oppvekst

Kunnskap gir muligheter for alle. Høyre ønsker å skape barnehager og skoler som gir elevene trygge rammer og nødvendige ferdigheter. Barn skal kunne realisere sine evner, drømmer og ambisjoner, uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn. Alle elever skal møte kvalifiserte lærere. En bedre skole forutsetter en sterk satsing på læreren som er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Høyre ønsker gode lærere som har mulighet til å utvikle seg selv med faglig påfyll gjennom etter- og videreutdanning. Høyre har høye ambisjoner for hver enkelt elev. Tidlig innsats i barnehage og skole, dyktige og kvalifiserte lærere og en god skolehelsetjeneste er viktige virkemidler.

Gjerstad Høyre vil:
ha full barnehagedekning
tilpasse åpningstidene i barnehage og SFO i sommerferien.
bidra til å sikre farlige skoleveier
å styrke samarbeidet mellom skole og SFO.
å styrke leksehjelp og øke aktiviteten til barna i SFO.
ha helsesøster i full stilling i tilknytning til Abel skole.
legge til rette for at alle har et fritidstilbud å delta på, eventuelt styrke eksisterende fritidstilbud til barn og unge.
støtte og kvalitetssikre arbeid og tiltak for å få mobbefrie skoler.
evaluere effekten av allerede eksisterende prosjekter som; MOT, Kjærlighet og grenser, Vi bryr oss sammen, FUN365, osv. Dette med tanke på å styrke og forbedre tiltakene som helhet.
sikre at lærernes etter- og videreutdanning blir gjennomført.
at skolene skal ha attraktive arbeidsforhold for ansatte og tidsmessig riktige læremidler.
bidra til å bruke Abel-seminaret i utvidet forstand, ikke bare teoretiske fag, men også yrkesfag-utdanning.
verdsette tidlig innsats, bl.a. for å begrense drop-outs i videregående skole.
sørge for å ha en motiverende, kunnskapsrik og aktiv utdanningsveileder i barne- og ungdomsskolen.
starte utdanningsveiledning allerede i 6./7. klasse, sammen med ulike yrkesaktive i kommunen eller nabokommunene.
tilrettelegge for en egen NAV-veileder for ungdom, for å følge opp brukere i utplassering samt motivere til arbeid og evt. omskolering.
evaluere «åmlimodellen» for unge på NAV
at Gjerstad kommune skal ta inn minst 5 nye lærlinger hvert år

Næring og arbeidsplasser

Gode arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt. Gjerstad Høyre vil organisere eksisterende næringsliv og søke å utvikle de bedrifter vi allerede har. Vi vil i tillegg bruke vårt kontaktnett for å skaffe nye etableringer i kommunen.

Gjerstad Høyre vil:
skape minst 25 nye arbeidsplasser og minst 1 nyetablering i kommunen hvert år de neste fire årene.
ha næringssjef i 100% stilling.
etablere et større kontaktnett med mulige etablerere utenfor kommunen.
at kommunen skal oppfattes positivt i møte med næringslivet, bl.a. med effektiv saksbehandling.
ha god kontakt med, og støtte opp om eksisterende næringsliv.
prioritere å ha tilgjengelige attraktive tomter til disposisjon.
aktivt bidra til å få den beste løsningen på ny E-18 gjennom Brokelandsheia.
være pådriver for fiberutbygging i hele kommunen.
etablere Gjerstad Næringsforening.
etablere Gjerstad Investorforum, for å kunne bistå initiativtakere og gründere med risikokapital og støtte for utvikling, testing og realisering av nye idéer til produkter eller virksomheter.
bidra gjennom regionalt samarbeid for å få flere etableringer til regionen, også statlige.
markedsføre Gjerstad som en god bo- og næringskommune.
arbeide for å bedre veistandarden i hele kommunen
sette søkelys på et bedre kollektivtilbud for elever på videregående skole
tilrettelegge for regulering og utvikling av nye hyttefelt.
opprette en kommunal tomtebank via kommunens hjemmesider.
vurdere behovet for bobilparkering på attraktive steder i bygda
intensivere planlegging og bygging av Grenlandsbanen med ny stasjon på Brokelandsheia så raskt som mulig

Helse og omsorg

God folkehelse forebygger fremtidige helseplager for den enkelte, legger til rette for en bedre hverdag og gir alle muligheter til et aktivt og bra sosialt liv. En helhetlig helse- og omsorgstjeneste må være effektiv, og ha god samhandling mellom alle deltagende helsetjenester. Høyre vil at alle barn skal ha en trygg og sikker barndom som grunnlag for en god helsesituasjon resten av livet. For å sikre barns beste, må det være en helhetlig forebygging og oppfølging av utsatte barn og familier, der barns rett til å bli hørt ivaretas.
Ideelle aktører er en viktig del av velferdssamfunnet, og utgjør et reelt alternativ til både det offentlige og kommersielle tilbudet. Helsetjenester i kommunen skal ha god tilgjengelighet og preges av kvalitet og kompetanse. Morgendagens eldreomsorg bygges nå. Kvalitetsreformen; «Leve hele livet», skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen: forebygging, daglig aktivitet, ernæring, helsehjelp, fremkommelighet og fellesskap. Høyre skal arbeide for å utvikle Gjerstad til et aldersvennlig samfunn.
Kommunen skal hjelpe innbyggere med store omsorgsoppgaver for personer i nær familie. Tidlig kontakt med kommunalt hjelpeapparat og samarbeidende frivillige organisasjoner vil være bra for den enkeltes livskvalitet og mulighet til å klare seg selv lengst mulig.

Mange av våre eldre bor hjemme, er i god form og vil kunne bidra i samfunnet i større grad enn de gjør i dag. Samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner er viktig i dag og vil bli enda viktigere i årene som kommer.

Det må legges til rette for at flere eldre kan være mer fysisk aktive i hverdagen. Gjerstad Høyre ønsker å utvikle flere tilpassede omsorgsboliger slik at eldre kan bo så lenge som mulig hjemme. De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og ved å tilrettelegge for dette i et bofellesskap vil vi også begrense følelsen av ensomhet, som er et voksende problem i dagens samfunn. Vi må samtidig legge opp til at vi kan bruke flere tjenester innenfor E-helse der brukerne kan ha nytte av dette.

Gjerstad Høyre vil:
bygge inntil 40 nye omsorgsboliger i et felles bygg med fellesområder for beboerne.
evaluere alle omsorgstjenestene i kommunen.
lage en handlingsplan for omsorgstjenestene i henhold til demografi og fremtidige behov.
evaluere organiseringen av tjenesteproduksjonen for å kunne gi best mulig tjenester innenfor de økonomiske rammene vi disponerer.
at det skal være etablert samarbeid og god samordning mellom ulike helseaktørers tjenester når pasientene har behov for dette.
ha gode hjemmetjenester og dagtilbud, slik at den enkelte kan bo hjemme i egen bolig så lenge man vil og kan.
sørge for at kommunen til enhver tid har et tilstrekkelig antall institusjonsplasser
arbeide for å øke andelen heltidsansatte der det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig.
bidra til å sikre at personer som har rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får god informasjon og hjelp ved behov.
at kommunen så raskt som mulig iverksetter E-helse i omsorgstjenestene.
strukturere frivilligheten, evaluere behovet og organisere tilbudet
stimulere velforeninger til innsats

Kultur

Gjerstad har et bredt utvalg av aktiviteter for barn og unge. Dette må gjøres kjent for alle. Kulturlivet i Gjerstad er stort sett drevet av lag og foreninger med sine ildsjeler. Gjerstad Høyre mener at det også bør være slik i fremtiden. Kommunen skal være tilrettelegger, samarbeidspartner, og bidra der det er nødvendig og mulig.

Gjerstad Høyre vil:
ha målrettede tiltak for å sikre alle barn og unge deltar på fritids- og kulturaktiviteter.
legge til rette for et godt samarbeid med frivillige organisasjoner, og inngå forpliktende samarbeidsavtaler på områder med samfunnsmessige interesser.
stille det offentlige rom tilgjengelig for idretten, organisasjoner, arrangementer og festivaler som markedsfører kommunen på en god måte, og spesielt støtte opplevelsestilbud rettet mot barn og ungdom.
bidra til at uorganiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom får økt oppmerksomhet og økte muligheter.
synliggjøre kulturtilbud og fritidsaktiviteter spesielt for barn og unge.
skape og formidle gode og positive suksesshistorier
hedre nye innbyggere som har fått norsk statsborgerskap.
gi oppmerksomhet til nye innbyggere i kommunen
få frem hva Abelsenteret står for, og vise hva de kan bidra med.
videreutvikle biblioteket og deres aktiviteter

Drift og økonomi

Høyre vil behandle skattebetalernes penger med respekt, og unngå å belaste husholdninger og arbeidsplasser med unødige skatter og avgifter. Gjerstad Høyre vil sette tæring etter næring og søke etter nye måter å drive kommunen på. Vi ønsker en effektiv og åpen offentlig sektor, slik at kommunens innsatser når frem til de som trenger de mest.
Vår målsetting er å effektivisere kommunens drift uten at det skal gå ut over tjenestetilbudet. Vi mener bestemt at det er flere tiltak som kan gjøres for å nå dette målet.

Vi vil i detalj gå gjennom hele kommunens virksomhet og måle denne opp mot andre kommuner for å finne ut hvor vi er bra og hvor vi må gjøre endringer for å bli bedre. Vi skal lære av de som er gode på de områdene vi ikke er like bra. Vi vil lytte til de ansatte og enhetsledelsen som er involvert i virksomheten og sammen finne de beste løsningene.
I tråd med den pågående utviklingen forventes det at kommunen i årene som kommer vil få stigende utgifter og avtagende inntekter. Den kommunale gjelden må holdes under kontroll, så ikke inntekter som skulle ha gått til velferdstjenester går til å betale renter og avdrag. Kommunen er en servicebedrift som yter service og tjenester innbyggerne trenger. Skal vi klare å omstille oss for fremtiden må vår organisasjon være rigget for nettopp dette. Omstillinger betyr at vi må tenke og handle annerledes enn det gammel vane tilsier. Vi må våge å endre for å bevare.

Omstilling betyr ikke kutt med påfølgende større arbeidsbelastning for de ansatte. Det betyr at vi skal jobbe smartere ved å se på alle arbeidsoppgavene og sette disse i system for å få minst like gode eller bedre tjenester til innbyggerne.

Ut fra erfaring i det private næringsliv vet vi at det med jevne mellomrom er fornuftig å ha en total gjennomgang av hele organisasjonen. Slik bør det også være i driften av en kommune. Er vi riktig organisert i forhold til de oppgavene vi har i dag og for de vi skal løse i fremtiden? For Høyre er det tre spørsmål vi ønsker å få svar på, i prioritert rekkefølge, for å teste om vi er riktig organisert.

Hvilke oppgaver skal vi løse? Hvilke ressurser trenger vi for å løse oppgavene? Har vi disse ressursene i dag? Har vi ikke dette på plass må vi se om det er andre enheter som kan løse oppgaven, eller vi må skaffe oss de menneskelige ressursene vi trenger.

Gjerstad Høyre vil:
ha ledelse i alle enheter som er villig til, og som kan håndtere omstilling.
sørge for at vi har en ledelse som er motiverende for de ansatte.
bidra med tiltak for å få ned sykefraværet.
legge til rette for bedre samhandling mellom enhetene.
bruke AD-Hoc utvalg i større utstrekning enn i dag, for bedre å nyttiggjøre den kunnskapen som den enkelte i kommunestyret innehar.
selge unna alt av eiendom og bygg vi ikke trenger i den daglige driften.
vurdere om det er lønnsomt å legge all eiendom ut i et eget kommunalt foretak, eller bruke en dedikert ansatt til å ha full oversikt over alle bygg.
opprette en 5 års vedlikeholdsplan for alle bygg.
at alle nye investeringer blir vurdert om de kan gjøres mer klima- og miljøvennlige.
ha flere unge ut i aktivitet, og vurdere om dette skal gjøres gjennom et kommunalt selskap.
evaluere «åmlimodellen» for unge på NAV med tanke på implementering i Gjerstad kommune.
opprette en «tomtebank» der private kan legge ut bolig- og hyttetomter for salg.
legge til rette for at flere kan koble seg på kommunalt vann og avløpsnett for å dele kostnadene på flere husstander enn i dag.
evaluere de interkommunale samarbeidene vi har og se om de gir best tjenester for innbyggerne
ha en ansvarlig kommuneøkonomi, men samtidig våge å være langsiktige i våre planer og investere for framtiden.
senke eiendomsskatten over tid.
ha en videre diskusjon om kommunesammenslåing med målsetting om å kunne tilby enda bedre tjenester til våre innbyggere.

Inkludering og mangfold

Høyre ser på inkludering som et samfunnsoppdrag. Enkeltmennesker, lokalsamfunn og arbeidsgivere må sammen bidra til at ingen står utenfor. Vi trenger at alle gode ressurser arbeider sammen for en styrket nærings- og velferdsutvikling uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn eller legning. Inkludering og likestilling vil også gi flere mulighet til egen inntekt, deltakelse i sosiale sammenhenger og bedre helse.

Høyres mål er et samfunn med små forskjeller, uten fattigdom og sosial nød. Fattigdom påvirker helse, utdanningsmuligheter og sosialt liv på et negativt sett. Barn som vokser opp i fattigdom fratas muligheter som andre barn har. å bli involvert i det lokale foreningsarbeidet, frivillighet og dugnadsarbeid er bra for å få bedre
kunnskaper om lokalsamfunnet og for å få bedre språkkunnskaper for de det er aktuelt for.

Gjerstad Høyre vil:
arbeide målrettet for at ingen skal utsettes for mobbing, vold eller trakassering på grunn av individuelle egenskaper, bakgrunn eller legning.
støtte deltakelse i frivillighet, idrett og kultur for alle.
arbeide for å bekjempe fattigdom og sosial nød for alle, spesielt blant barnefamilier.
arbeide for en trygg og god omsorg for alle. Gode barnehager og skoler er grunnleggende for å sikre like muligheter og gode levekår for alle barn.
bidra til etablering av arbeidsrettede tiltak, god integrering, trygge og gode boforhold, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter
legge til rette for bygging og drift av tilrettelagte boliger for grupper med spesielle behov.

Klima og miljø

Høyre vil bidra til en offensiv klimapolitikk. Miljøproblemene er globale, men de gode løsningene finnes ofte lokalt og regionalt. Det må lønne seg å velge grønt. Høyre vil føre en politikk som bidrar til å vri etterspørselen fra fossil energi til klima- og miljøvennlig energi. Klima- og miljøpolitikken handler om å finne alternative løsninger til det som forurenser, ikke om å gjøre livet vanskeligere for alle. Lavutslippssamfunn er moderne og grønne. Utvikling og holdbarhet handler om å sikre økt velstand, økonomisk vekst og jobb til alle.

Kombinasjonen av naturressurser og innovasjon gir Agder og Gjerstad et særlig godt utgangspunkt for å ta en ledende posisjon i utviklingen av en grønn økonomi som utnytter ressursene bedre, som styrker eksisterende bedrifter og skaper nye. Høyre vil støtte initiativer for grønn vekst og sirkulær økonomi. Formålet med natur- og miljøvern er å bevare det biologiske mangfoldet.

Det er viktig å opprettholde grunnlaget for landbruk, annen næringsvirksomhet og bosetting. Bevaring av det biologiske mangfoldet sikrer naturområder og
naturforekomster til forskning, undervisning og friluftsliv. I Høyre vektlegger vi føre var-prinsippet, hvilket tilsier at vi bør verne om artsmangfoldet.

Gjerstad Høyre vil:
bidra til vern av naturområder for bevaring av biologisk mangfold og kulturlandskap.
tilrettelegge for at bøndene kan drive og utvikles sin virksomhet
bidra til at naturområder forvaltes på en bærekraftig måte som ivaretar hensynet til friluftsliv, lokalbefolkning, turisme og næringsinteresser.