Politikk

Høyre gjør Horten og Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i Horten og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre den kommunen og det landet du kjenner. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer i Horten

Våre hjertesaker

 • Næringsliv, samferdsel og miljø

  Høyre vil legge til rette for vekst i arbeidsplasser og sikre gode vilkår for næringslivet. Vi vil utvikle Skoppum til et miljøriktig, grønt knutepunkt. Utslippsfrie ferger og forlengelse av Hortenstunellen skal redusere utslipp og gi bedre bo- og fritidsmiljø. Horten skal forbli en kommune uten eiendomsskatt og bompenger.

 • Kvalitet i barnehage og skole

  Høyre vil at Horten skal tilby barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår, med høy kvalitet i barnehager og skoler. Vi vil styrke arbeidet med tidlig innsats for at elever skal mestre skolehverdagen. Vi vil bygge ny skole på Nykirke, innføre egne faglærere i kjernefagene og styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 • Kvalitet i alderdommen

  Trivsel er viktig for en livsglede og trygg alderdom. Høyre vil at mat skal tilberedes på institusjonene og at aktivitetstilbudet skal styrkes. Vi vil bygge flere omsorgsboliger, og opprette primærhelseteam for forebyggende helsehjelpe. Vi vil åpne for at private aktører kan tilby og supplere tjenester i omsorgssektoren

 • Kultur og idrett

  Høyre vil innføre gratis aktivitetskort for barn, for å gi alle barn muligheter til å delta i idretts- og kulturaktiviteter. Etablere allaktivitetshus med ungdomsklubb i åsgårdstrand. Vikingarven skal videreutvikles gjennom Midgardsenteret og Borreparken som senter for vikinghistorie.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Bli med oss og tenk langsiktig og virkeliggjør vår visjon fram mot 2030: I 2030 ER VI EN:

 • JA-kommune med full barnehagedekning der private og kommunale barnehager gir barna våre den tryggheten, selvtilliten og språket de trenger ved skolestart
 • JA-kommune med mobbefrie og dysleksivennlige skoler som fremmer livsmestring og forebygger psykiske helseutfordringer
 • JA-kommune med Norges mest veldrevne skoler med klare rammer og mål for læring med fokus på realfag
 • JA-kommune der alle innbyggerne har tilgang til en handlekraftig og godt organisert helsetjeneste når behovet oppstår gjennom livet
 • JA-kommune som gir gode hjemmetjenester med fokus på velferds-teknologi og forbyggende psykisk og fysisk helsearbeid blant våre eldste
 • JA-kommune med trygge og attraktive bomiljøer for alle
 • JA-kommune med et robust og nyansert arbeidsliv med arbeid for alle
 • JA-kommune med et fullt utbygd havneområde med attraktive boliger, variabelt næringsliv, nytt hotell, forurensningsfri ferjeforbindelse, tiltrekkende strender og grønne lunger for rekreasjon og aktiv fritid
 • JA-kommune som tilrettelegger for et utstrakt samarbeid mellom Universitetet i Sørøst Norge, lokalt næringsliv og kommunen
 • JA-kommune med tilgjengelige arealer og gode etableringsvilkår for næringslivet
 • JA-kommune med autonome busser og sykkelstier i og mellom Horten, åsgårdstrand, Borre, Skoppum og Nykirke
 • JA-kommune med logistikksentre i tilknytning til godsterminal på Kopstad

God Livsmestring i Barnehager og Skoler

Kunnskap bidrar til å sikre barn og ungdom livsmestring. Tidlig innsats fra barnehagen er avgjørende for å lykkes i videre utdanningsløp. Godt kvalifisert pedagogisk personale vil skape læreglede, forebygge mobbing, utvikle god psykisk og fysisk helse og forebygge fremmedfrykt og fordommer. Dette vil gjøre kommunen attraktiv for mennesker i etableringsfasen.

Horten Høyre vil:
 • sørge for full barnehagedekning
 • etablere standard for pedagogisk arbeid med språk i alle barnehager
 • fortsatt satse på fysisk aktivitet og sunt kosthold i skole/barnehage
 • styrke den tverrfaglige helsestasjons- og skolehelsetjeneste som sørger for god tilgang til hjelp og støtte til barn og unge gjennom skole og barnehage
 • øke læringsnivået i hortenskolen ytterligere
 • innføre egne faglærere i norsk, matematikk og engelsk på alle trinn
 • gi alle barn i Hortensskolen en leksefri skolehverdag
 • innføre fleksible skolegrenser
 • utrede behov for ny barneskole
 • arbeide for tryggere skoleveier

God Livsmestring for personer med nedsatt funksjonsevne

Vi må sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får mulighet til å delta på alle arenaer i kommunen – også politiske. Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) gir mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet for arbeid.

Horten Høyre vil:
 • samarbeide tettere med brukerorganisasjoner og næringslivet for å få flere ut i jobb
 • øke antall varig tilrettelagte arbeidsplasser
 • bygge flere bofellesskap
 • arbeide for rekruttering av mennesker med nedsatt funksjonsevne inn i kommunale virksomheter

God Livsmestring i Alderdommen

Kommunen har et medansvar for å sikre eldre en god alderdom. Antall eldre vil øke kraftig i årene framover. Eldre skal få bo hjemme lengst mulig dersom de selv velger det. Horten kommune har gjennomført en rekke av de tiltakene som er listet opp i regjeringens Stortingsmelding Leve hele livet. Dette arbeidet vil vi videreføre.

Horten Høyre vil:
 • etterutdanne ansatte i helsesektoren i bruk av velferdsteknologi
 • ytterligere forbedre samarbeidet med pårørende og frivilligheten
 • legge til rette for bygging av flere omsorgsboliger (modell Braarudåsen)
 • legge til rette for flere opplæringstilbud til pårørende
 • opprette primærhelseteam for forebyggende helsehjelp
 • tilby fysisk trening til eldre i samarbeid med idretten
 • legge til rette for matlaging på de ulike institusjonene
 • tilby tilpassede dagplasser til unge demente
 • fremme utvikling og tidlig utprøving av nye innovative velferdsteknologiløsninger

God Livsmestring for de med spesielt utfordrende livssituasjoner

Rusavhengige
Rusmiddelavhengighet er utfordrende for både den avhengige og de pårørende. Kommunen har ansvaret for forebygging og rehabilitering innen rusomsorgen. Regjeringens innføring av pakkeforløp vil bety en kvalitetssikring for at rusavhengige ikke skal oppleve å bli kasteballer mellom offentlige instanser. Etter endt avrusing må vi sikre den enkelte en bolig i et rusfritt miljø.
Horten Høyre vil:
 • etablere flere tilpassede boliger – med og uten bemanning
 • sikre at rehabiliterte rusmisbrukere får tildelt bolig i et rusfritt miljø
 • bedre samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten
Sosialhjelpsmottakere

Egen inntekt styrker selvfølelsen og verdigheten og gir oss muligheten til å skape vår egen framtid. Utenforskap ved ikke å ha noe å gå til, er en byrde for den enkelte og en tapt ressurs for kommunen. Skal vi lykkes med å få redusert antall sosialhjelpsmottakere, må vi bl.a. tilby tilpasset utdanning og god arbeidstrening.

Horten Høyre vil:
 • innføre aktivitetsplikt fra den dagen vedtak om sosialhjelp blir fattet
 • arbeide for at arbeidstrening fortrinnsvis skjer i ordinære bedrifter
 • samarbeide med bl.a. sosiale entreprenører, det private næringslivet og frivillig sektor for å få flere ut i arbeid
 • etablere flere praksisplasser i kommunal sektor
 • utrede mulighet for etablering av et jobbsenter som gir unge sosialhjelpsmottakere samfunnsnyttige arbeidsoppgaver helt til de kommer i ordinært arbeid (oppgavebank)
 • tilby sosialhjelpsmottakere individuelt tilpasset opplæring i kombinasjon med arbeidstrening for bedre å kvalifisere den enkelte for arbeid
Personer med psykiske belastninger

Andelen barn og unge med ulike psykiske belastninger øker. Tidlig innsats er avgjørende. I Nordre Vestfold har vi hatt en klar økning av selvmord og selvmordsforsøk. I tillegg vet vi at mange eldre er svært ensomme og utvikler depresjon på bakgrunn av dette.

Horten Høyre vil:
 • intensivere arbeidet med å finne fram til individuelt tilrettelagte arbeidstiltak for å få flere mennesker med psykiske lidelser ut i arbeid
 • innføre gratis lavterskeltilbud med psykolog (drop – in)
 • se på muligheten for at helsestasjonen for ungdom kan innføre en nettbasert helsesøstertjeneste a la «Helsesista»
 • etablere selvmordsforebyggende samarbeidsarenaer med barne- og ungdomspsykiatrien og den enkelte ungdomsskole
 • intensivere arbeidet med frivillig sektor for å styrke besøksvenn – tjenester blant eldre aleneboende (både hjemme og i institusjon)
Integrering av innvandrere

Horten kommune har tatt imot en stor gruppe nye innvandrere. Det er viktig at disse integreres i samfunnet slik at de kan bidra og være ressurser for felleskapet. Vi skal bygge på regjeringens integreringsstrategi som skal sørge for at flere kommer seg i jobb, og kan delta i små og store deler av samfunnet vårt. Viktige stikkord er språk og kompetanse.

Horten Høyre vil:
 • jobbe med å få flere ut i praksis i kommunale enheter
 • innføre tilpasset språkopplæring utover grunntilbudet
 • bidra til å skape arenaer for å bryte barrierer og skape kontakt

God Livsmestring med et rikt Kultur- og idrettsliv

Horten har et omfattende og rikt kultur- og idrettsliv som bidrar til god fysisk og psykisk helse. Kultur og idrett er svært viktig for å gi barn og unge en god basis for utvikling og integrering, samt forebygging av mobbing.

Vi vil bidra til å videreutvikle arbeidet for barn og unge via idretten og andre frivillige organisasjoner.

Det er en kamp om tilgang på haller for idretten i kommunen. Høyre ønsker å legge til rette for at disse utvides når nye skoler bygges eller eldre skoler rehabiliteres. Det bør være rom for alle i kommunens haller.

Horten fostrer mange talenter innen musikk. Kulturlivet i Horten har god hjelp av Kongelige norske marines musikkorps – Marinemusikken, som er viktig for oss å bevare.

Fritidsaktiviteter er også viktig for inkludering, men ofte kan kostnadene ved å delta i forskjellige aktiviteter være en sperre for at barn og unge fra økonomisk svake familier skal kunne delta. Vi ønsker en ordning som kan bidra til å øke mulighetene for barn av disse familiene til å delta på fritidsaktiviteter.

Horten Høyre vil:
 • vurdere innføring av aktivitetsskort i samarbeid med frivilligheten for å sikre alle barn gratis deltakelse på en fritidsaktivitet per uke
 • legge til rette for ungdomsklubber i kommunen
 • fullføre kyststien fra Horten havn til åsgårdstrand
 • styrke og utvide kulturskolens tilbud
 • ha nulltoleranse for mobbing og trakassering i idrett og fritidsaktiviteter
 • bevare kulturlandskapet og sikre ny fastsatt markagrense
 • videreutvikle Lystlunden som byens aktive, grønne hjerte
 • styrke bevaringen av det gamle åsgårdstrand

Rikt Næringsliv, miljøvennlig samferdsel og økologi

Dette er tre områder som må sees i sammenheng. Vi vil videreutvikle områder som vil tiltrekke seg et næringsliv med gode arbeidsplasser for hele befolkningen. Det gjelder så vel høyt utdannede, faglærte, ufaglærte og arbeidstakere med spesielle behov.

Horten har en sentral posisjon ved Oslofjorden med isfri havn, god vei-, ferje- og jernbaneforbindelse i tillegg til kort vei til Torp flyplass. Kommunen har en kilometer lang kystlinje klar for utvikling. Dette gjør oss attraktive for nærings-drivende og nye boligetablerere. økt trafikk gir oss miljøutfordringer vi må løse.
Horten kommune har store matjord- og våtmarksområder som vi må bevare.

Horten Høyre vil:
 • videreutvikle næringsområder og boligfelt på Skoppum og Nykirke
 • legge til rette for gründervirksomhet og arealer for næringsliv som kan knyttes opp mot aktivitetene på Universitetet på Bakkenteigen
 • IKKE innføre eiendomsskatt
 • regulere flere tomter til bygging av større eneboliger
 • opprette et kommunalt eiendomsselskap for å eie og drifte kommunens eiendommer
 • styrke kommunens planavdeling
 • bevare og styrke Horten trafikkhavn
 • redusere klimautslipp og sertifisere kommunen som miljøfyrtårn
 • ha utslippsfrie ferjer og etablere tilkobling for elektriske ferger
 • legge til rette for flere ladestasjoner for elektriske kjøretøy
 • forlenge miljøtunnelen på RV 19
 • sikre at Skoppum blir et regionalt knutepunkt