Politikk

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Våre hjertesaker

 • Skole

  Vi skal sebarnehage og skole i ett fra 0 år til 18 år, alle barn i barnehageer kommunens ansvar,i både private og offentlige barnehager

 • Næring og samferdsel

  Hustadvika skal være en Ja-kommune der vi ønsker å sikre næringslivet ogarbeidsplassene, tilrettelegge for nye gründere og til bærekraftig vekst og utvikling

 • Helse og omsorg

  Vi skal sørge for god hjemmetjeneste ved hjelp av god forvaltning og god kompetanse og tilby både privat og offentlig praktisk bistand

 • Idrett, kultur og velferd

  Vi vil jobbe for gratis halleie for frivillige lag og organisasjoner og legge til rette for gode lokale møteplasser både for unge og eldre

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Skole

– Se barnehage og skole i ett fra 0 år til 18 år, alle barn i barnehage
er kommunens ansvar,i både private og offentlige barnehager
– Tidlig innsats for barn som trenger ekstra oppfølging
– Sørge for gode og likeverdige skoler med god lærerkompetanse
– Fortsatt være medlem av MOT i skolene
– Ha et inkluderende læringsmiljø
– Satse på entrepenørskap og innovasjon i skolen
– Jobbe for videreutvikle det videregående tilbudet i kommunen
– Arbeide for at god svømmeundervisning forankres i alle trinn

Næring og samferdsel

– Være en Ja-kommune der vi ønsker å sikre næringslivet og
arbeidsplassene, tilrettelegge for nye gründere og til bærekraftig vekst og utvikling
– Arbeide for en forbedret og forenklet byggesaksbehandling
– Jobbe for en trygg og god vegløsning i det ulykkesutsatte krysset i Malmefjorden
– Arbeide for at kystsonene kan tas i bruk og åpnes for næringsliv,
turisme og utvikling
– Arbeide for å gi innbyggerne gode kollektivtilbud
– Sørge for å ta inn flere lærlinger i kommunal regi

Miljø

– Opprette et miljø-fond som brukes til konkrete miljøtiltak for
frivillige lag og organisasjoner og private
– Fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveier i kommunen
– Legge opp til flere el-ladestasjoner
– Arbeide for at kollektivtransporten benytter el-busser
– Sørge for at belysning og oppvarming i kommunale bygg foregår
på en miljøvennlig og energieffektiv måte

Helse, omsorg og velferd

– Sørge for god hjemmetjeneste ved hjelp av god forvaltning og god kompetanse
– Tilby både privat og offentlig praktisk bistand
– Jobbe for å gi innbyggerne i Hustadvika kommune en aktiv
alderdom
– Sørge for god kvalitet på helse, velferd og omsorgstjenester
– Sikre at omsorgstrappa blir bygd ut i kommunen
– Sørge for å sikre at barnevernet blir rustet til å møte
nykommunens utfordringer

Idrett, kultur og fritid

– Jobbe for gratis halleie for frivillige lag og organisasjoner
– Legge til rette for gode lokale møteplasser både for unge og eldre
– Støtte ungdomstiltakene i kommunen
– Tilrettelegge for et godt kulturliv og friluftsliv for alle

Økonomi

– Forvalte kommunens økonomi på en god og bærekraftig måte slik at kommunen kan bli uavhengig av eiendomsskatt

Tettstedsutvikling

– Følge tettstedprogrammet og tilrettelegging for gode samlings punkt i sentrum
– Sørge for tettstedsutvikling også i de andre mindre sentrene i
kommunen