Politikk

Indre østfold Høyre er opptatt av å se hvert enkelt individ, og sikre gode tilrettelagte tjenester til den enkeltes behov.Vi vil arbeide for bedre tjenestetilbud til alle innen barnehage, skole, helse og kultur.

Vi i Høyre er imot eiendomsskatt på bolig, fritidseiendom og næring. Høyre vil arbeide for at vi får flere arbeidsplasser i den nye kommunen. Indre østfold skal være en ja-kommune hvor det er godt å bo og arbeide.

Våre hjertesaker

 • En bedre skolehverdag

  Kvaliteten i skolen er det viktigste. Dyktige lærere er vår viktigste ressurs og må sikres et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Elevene skal sikres et best mulig læringsmiljø, og alle skolene i kommunen skal ha et likeverdig tilbud

 • Innovativ og miljøbevisst

  Høyre ønsker Indre østfold som en positiv, innovativ og miljøbevisst næringskommune i vekst

 • Trygghet, kvalitet og kompetanse

  Helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal preges av trygghet, kvalitet og kompetanse

 • God økonomisk styring

  Høyre vil sikregod økonomisk styring, somer en forutsetning for en god kommuneog god kommunal service overfor innbyggerne i den nye kommunen

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Indre Østfold Høyre er imot eiendomsskatt

Når vi nå går fra fem kommuner til en storkommune, vil vi i Høyre sikre en bærekraftig og sunn utvikling av våre to byer, våre tettsteder og grender.

Indre østfold Høyre er opptatt av å se hvert enkelt individ, og sikre gode tilrettelagte tjenester til den enkeltes behov. Vi vil arbeide for bedre tjenestetilbud til alle innen barnehage, skole, helse og kultur.

Vi i Høyre er imot eiendomsskatt på bolig, fritidseiendom og næring. Høyre vil arbeide for at vi får flere arbeidsplasser i den nye kommunen. Indre østfold skal være en ja kommune hvor det er godt å bo og arbeide.

-Som ordfører vil jeg spille på lag med frivillige lag og foreninger, og støtte opp under våre Frivilligsentraler. Høyre skal være de frivilliges beste venn.

-Olav Breivik, Indre østfold Høyres ordførerkandidat

Økonomi og ledelse

God økonomistyring er en forutsetning for en god kommune. Høyre tror at tillit til kommunens ansatte er avgjørende for å oppnå gode resultater.
Dagens eiendomsskatt på bolig, fritidseiendom og næring skal avvikles fra 1.januar 2020. Kun eiendomsskatt på kraftverkene skal beholdes.

Når fem kommuner skal bli til Indre østfold kommune med ca. 45.000 innbyggere og 3.500 ansatte, er det viktig å ha god styring på økonomien.

Indre østfold Høyre har tro på en modell hvor ledere og ansatte styrer sine egne ansvarsområder med klare mål og budsjetter. Dette vil øke motivasjonen for alle ansatte og redusere sykefraværet. God økonomistyring og produktivitet vil også gi bedre kvalitet på tjenestene.

Høyre er sikre på atden nye kommunen vil bli en kommune som vi alle kan være stolte av.

Høyre vil forenkle – forbedre – fornye, og sørge for at Indre østfold blir en av landets mest effektive kommuner på drift.

HøYRE VIL:
 • Det skal ikke innføres ny eiendomsskatt. Dagens eiendomsskatt på boliger, fritidseiendom og næring skal avvikles for hele Indre østfold kommune fra 1.1.2020. Eiendomsskatt skal kun gjelde for kraftanlegg – kraftskatten.
 • Ta ut stordriftsfordeler som sammenslåingen muliggjør slik at tjenestetilbudet til innbyggerne kan styrkes.
 • Nedbetale gjeld slik at gjeldsgraden i den nye kommunen blir lavere enn samlet gjeld i de fem kommunene i dag.
 • Prioritere å vedlikeholde kommunens bygningsmasse.
 • Selge ut kommunale bygg og eiendommer som ikke er av strategisk interesse for den nye kommunen.

Næring – plan og landbruk

Høyre ønsker Indre østfold som en positiv, innovativ og miljøbevisst næringskommune i vekst.

Nye, trygge og lønnsomme arbeidsplasser er en forutsetning for velferden vår.

Et godt og innovativt næringsliv er også en god medspiller i klima- og miljøpolitikken.

Høyre ønsker at Indre østfold kommune skal være en «Ja-kommune» og møte nye ideer og utfordringer med et positivt syn. Et moderne og fremtidsrettet samfunn er tuftet på en positiv kommune som er løsningsorientert i møte med innbyggere og næringsliv.

Indre østfold kommune blir Norges største jordbrukskommune. Dette forplikter og Høyre vil være pådriver for innovasjon og nytenkning i landbruket.

HøYRE VIL:
 • Avsette 5-10% av kraftinntektene, som utgjør 3.5 – 7 millioner, til et næringsfond med fokus på næringsutvikling og arbeidsplassvekst.
 • Bruke kommunens mulighet til å invitere lokale bedrifter i anbudsprosesser. Høyre vil benytte handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser.
 • Arrangere seminarer for lokale bedrifter for å øke kompetansen på anbuds- og tilskuddsordninger.
 • Sørge for tilgjengelige parkeringsplasser i nærheten av næringslivet.
 • Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser.
 • Ikke tillate flere bommer i Indre østfold kommune.
 • Sikre attraktive næringsareal til små og mellomstore bedrifter.
 • Videreutvikle de tre regionale næringsområdene Holtskogen, Sekkelsten og Brennemoen i tillegg til de øvrige næringsområdene.
 • Sørge for at kommunen oppleves som positiv, innovativ og løsningsorientert i alle møter med næringslivet.
 • Ikke ha utbygging av vindkraft i Trømborgfjella.
 • Sørge for at vi får ett næringsselskap som skal jobbe med overordnet næringsutvikling i hele Indre østfold kommune. Samtidig skal vi støtte opp under de øvrige lokale næringsselskaper og næringsforeninger.
 • Sikre et godt samspill mellom plan- og næringsutvikling og landbrukskontoret.
 • At hensynet til jordvern skal være viktig ved vurdering av nye utbyggingsområder.
 • Jobbe for at flere kompetansearbeidsplasser etableres.
 • Sikre eksisterende og fremtidige statlige arbeidsplasser.
 • I samarbeid med næringslivet jobbe for flere lærlingeplasser i kommunal og privat sektor.
 • Videreføre årskonferansen i Trøgstadhallen og sørge for flere faste møtearenaer mellom kommune og næringsliv.
 • Legge til rette for tettere samarbeid mellom skoler og bedrifter som for eksempel jobbmesser/foredrag med mer.
 • Stimulere til innovasjon og alternativ bruk av driftsbygningene i landbruket.
 • Etablere et godt samarbeid mellom Universitetet i ås og Landbrukskontoret.
 • Utarbeide en ny strategisk næringsplan sammen med Nordre Follo kommune slik at vi får ut synergiene knyttet til E-18- korridoren.

Samferdsel

Høyre vil utvide og utvikle samferdselsnettet for kollektiv og privat transport. Påkobling av østre Linje sør for Ski og ferdigstilling av E-18 til Vinterbro er topprioriterte oppgaver.

Selv om Indre østfold kommune er sentralt plassert i Viken fylkeskommune og i Oslo-regionen, er det stort behov for satsing på bane- og veiutbygging.

I den nye kommunen blir det viktig å få på plass et godt busstilbud mellom alle tettstedene, og spesielt viktig blir det å få knyttet Båstad, Skjønhaug og Ringvoll til østre linje- og E18-aksen. Høyre vil jobbe for et godt busstilbud også i helgene.

Høyre vil presse på for å få sluttført 4-felts E18 frem til Vinterbro raskest mulig og samtidig jobbe for en ny ringvei utenfor Oslo, fra E6 i østfold til E6 nord for Oslo. Her er det viktig å få utbedret og oppgradert både Rv. 22 og Fv. 120.

Det er avgjørende viktig for Indre østfold at østre linje kobles på Follobanen fra dag én. Høyre vil være pådriver for påkoblingen sør for Ski stasjon.

HøYRE VIL:
 • Fortsette å holde trykket oppe for å få på plass påkobling av østre linje sør for Ski stasjon.
 • Arbeide for dobbeltspor og lengre togsett som øker kapasiteten og muligheten for halvtimesavganger.
 • Fortsette å arbeide aktivt for å få ferdigstilt ny E-18 frem til Vinterbro.
 • Være garantist for at Indre østfold kommune skal være bomfri etter 2021. Ingen nye bommer skal tillates etter dette.
 • Sikre nettilgang med tilfredsstillende kapasitet i hele kommunen.
 • Gi gode og trygge skoleveier og sørge for sammenhengende gang-/sykkelveier i og mellom byene og tettstedene.
 • Bedre busstilbudet mellom tettstedene og byene syv dager i uken.
 • Opprettholde og bedre busstilbudet mellom Mysen og Oslo.
 • Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser.
 • Jobbe for å knytte Indre østfold til Ruter-systemet, som vil knytte oss bedre til Follo og Romerike.
 • Tilrettelegge for el-bil-ladere ved bo-, arbeids- og parkeringsområder.
 • Jobbe for å utbedre lokale fylkesveier og kommunale veier, spesielt med hensyn på økt akseltrykk.
 • Tilrettelegge for gode sykkel- og bilparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og kommunale bygg.
 • Se på transportløsninger og ta høyde for teknologisk utvikling og fremtidig energiløsninger i arbeidet med kommuneplanen.
 • Jobbe for at østre linje åpnes helt til Sarpsborg og bedre busstilbudet til Kalnes.
 • Sørge for leskur på bussholdeplassene.

Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenester i kommunen skal preges av trygghet, kvalitet og kompetanse.

Helsehuset og Edwin Ruuds Omsorgssenter skal ha viktige og sentrale oppgaver i kommunen. Sykehuset østfold ønsker å samle sine tjenester i regionen ved Helsehuset. I tillegg vil flere av kommunens spesialisttjenester samles her. Kommunens rus- og psykiatritjenester vil bli samlokalisert med barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatrisk senter.

Edwin Ruuds Omsorgssenter skal få et nytt forsterket tilbud til demente. I tillegg vil Edwin Ruuds fungere som et utviklingssenter for primærhelsetjenesten i kommunen.

Høyre vil gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet», som skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen, – mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap.

God folkehelse er avgjørende for folks trivsel og livskvalitet. God folkehelse er også god økonomi, som igjen er grunnlaget for en god kommune. Et godt folkehelsearbeid er et pågående og langsiktig arbeid som krever tidlig og tverrfaglig innsats.

Indre østfold kommune skal som en ny og robust kommune kunne tilby omsorg og behandling raskere og bedre enn hva de fem kommune har kunnet tilby tidligere.

HøYRE VIL:
 • Sikre god drift av eksisterende omsorgssentre/sykehjem i kommunen. Innbyggerne skal få tilbud nærmest der de bor, men skal også få mulighet til å velge annet sted i kommunen hvis ønskelig.
 • Sørge for at middagen på omsorgssentre og til hjemmeboende er næringsrik og god, og serveres på ettermiddagen.
 • Ha intensiv rehabilitering med egne sengeposter på Helsehuset, som nasjonalt pilotprosjekt.
 • Bedre behandlingstilbudet innen psykisk helse med særlig vekt på tilbudet til barn og unge.
 • Sikre et godt dagtilbud for eldre og etablere aktivitetssentre.
 • Videreføre frisklivssenteret og utvide tilbudet til å gjelde alle innbyggerne i kommunen.
 • Sikre mennesker med rett på brukerstyrt personlig assistent et godt tilbud for å kunne leve selvstendige liv og delta i samfunnet. Brukere skal kunne velge en BPA-ordning enten i kommunal eller privat regi.
 • Sørge for at eldre kan bo lenger hjemme ved å ta i bruk velferdsteknologi, som for eksempel trygghetsalarm, digitalt nattilsyn, multidosedispensere, e-låser og digital avstandsoppfølging.
 • Bedre fastlegetilbudet for pendlerne ved å utvide åpningstidene.
 • Utvide og bedre tilbudet for revmatikere på badene i Indre østfold samt redusere prisene for brukerne.
 • Iverksette tiltak for god folkehelse i samarbeid med frivilligheten og fagpersoner.
 • Utarbeide en veteranplan i samarbeid med veteranorganisasjonene.

Oppvekst og skole – et viktig grunnlag for en god start på livet

Høyre vil sørge for at barn og ungdom i Indre østfold kommune får en oppvekst og skolegang som gir dem trygghet og kunnskap som kvalifiserer til et godt og meningsfylt voksenliv.

Kunnskap gir muligheter for alle og selvstendighet for den enkelte.

Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring. Høyre vil prioritere dette i skole og barnehage, som er viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap.

Høyre vil ta stilling til skolestrukturen når skolebruksplanen foreligger i 2021.

Partiet ønsker et bredt og likeverdig skoletilbud som gir en inkluderende kunnskapsskole. Barn og unge med ulik bakgrunn og forutsetninger trenger et tilpasset skoletilbud.

HøYRE VIL:
 • Satse på digitale læremidler i skolen. Sikre pc/nettbrett til hver elev i de alderstrinnene der dette anbefales pedagogisk. Dette skal ikke gå på bekostning av annet nødvendig skolemateriell som må kjøpes inn i forhold til den nye læreplanen som trer i kraft til skolestart 2020.
 • Satse mer på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og prioritere at alle elever skal lære å lese, skrive og regne.
 • Vedlikeholde og/eller bygge nye skoler i henhold til ny skolebruksplan som vedtas 2021.
 • Sørge for et likeverdig skoletilbud i hele kommunen.
 • Styrke innsatsen mot barnefattigdom med konkrete ordninger som gjør at alle barn kan delta på fritidsaktiviteter.
 • Sikre god språkutvikling for alle barn i barnehagen slik at de er god rustet for den første lese- og skriveopplæringen i skolen.
 • Ha bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger større utfordringer.
 • Forsterke innsatsen mot mobbing og trakassering.
 • Avsette en sum tilsvarende 400,- pr. elev i barneskolen som øremerkes mat/ernæring/fysisk aktivitet som et tiltak for bedre folkehelse. Hver enkelt skole velger hvordan de ønsker dette organisert.
 • Sikre en god helsetjeneste for både gutter og jenter.
 • Sørge for full barnehagedekning, løpende opptak og likestille offentlige og private barnehager.
 • Ha en skole med faglig dyktige lærere som er genuint opptatt av fag, pedagogikk og læringsmiljø.
 • Legge til rette for mangfold i barnehagetilbudet og sikre lengre åpningstider der det er mange pendlere.
 • Sørge for gode ungdomsklubber med allsidige aktiviteter.
 • Styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv for å sikre en mer praktisk tilnærming til utdanningen.
 • Ha høye mål for resultatene i skolene.
 • Tilrettelegge for etter- og videreutdanning.
 • Tilby et forberedende 11. trinn og mulighet til å «ta opp» fag før videregående. I tillegg sikre god overgang fra ungdomsskolen til videregående skole.
 • Legge til rette for leksehjelp gjennom frivillighetssentralene.
 • Etablere en sommerskole med godt skolefaglig innhold.
 • Legge til rette for bredere aktivitetstilbud og styrke innholdet i SFO samt sikre søskenmoderasjon i barnehage og SFO.
 • Sørge for at vi har en velkomstgruppe som sørger for at innvandrerelever får nødvendig norskopplæring før de starter i ordinære klasser i skolen.
 • Vurdere mobilfrie skoler når de digitale læremidlene er på plass.

Idrett – kultur og frivillighet

Idrett – kultur og frivillighet skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet til lokalsamfunnet.

Høyre vil sikre et kultur- og idrettstilbud som favner bredt, uavhengig av ambisjoner og nivå. Alle må få kjenne gleden ved å ta del i idretts – og kulturtilbudet og Høyre ønsker å videreutvikle mangfoldet.

Det er viktig å spille på lag med frivillige organisasjoner, lag og foreninger, som skaper arenaer for opplevelser, mestring og læring. Frivillighetens bidrag innen idrett og kultur er helt avgjørende, og det er viktig at det skjer på frivillighetens premisser.

Høyre ønsker å videreføre Askim Kulturhus som regionalt kulturhus og styrke Festiviteten i Mysen som en scene for lokale produksjoner. Høyre vil styrke innholdet i Kulturskolen og sikre en desentralisert struktur.

Kommunen har fem forskjellige Frivillighetssentraler som bør utvikles videre som unike sentraler i sine lokalsamfunn.

Idrett, kultur og frivillighet er viktig for å bevare identiteten til det enkelte tettsted og i arbeidet med å skape en felles identitet for Indre østfold kommune.

HøYRE VIL:
 • Sikre et kultur- og idrettstilbud som favner bredt uavhengig av ambisjoner og nivå.
 • Bygge gode idrettsanlegg som for eksempel svømmehall, ishall, fotballhall og håndballhall.
 • Legge til rette for at det skapes innhold og opplevelser i alle eksisterende idretts – og kulturbygg.
 • Sikre gratis bruk av kommunale idrettsanlegg, skoler og baner for lag og foreninger for utøvere under 20 år.
 • Gjøre kommunale lokaler tilgjengelige for frivilligheten når kommunen ikke bruker dem.
 • Sikre en god Kulturskole, som ivaretar et bredt tilbud og reduserer ventelister.
 • Videreutvikle ungdomsklubbene.
 • Den kulturelle spaserstokken videreføres i Indre østfold kommune.
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner for å skape aktivitetstilbud for eldre.
 • Ta vare på og videreutvikle alle lokale bygdemuseer og andre kulturminner.
 • Fortsette å støtte alle frivilligsentralene og styrke deres koordinerende rolle.
 • Se til at NAV og helsetjenestene informerer om de frivilliges tilbud til personer med behov for sosial inkludering.
 • Legge til rette for at flyktninger og innvandrere får møte bredden av frivilligheten for å finne aktiviteter som passer deres interesser.
 • Støtte talenter innen idrett og kultur, slik at de kan få ut sitt potensial.
 • Støtte opp om elitesatsing samt satsing på enkeltutøvere og lag.
 • Støtte opp om arrangører som ønsker å legge større nasjonale og internasjonale arrangementer til Indre østfold kommune.
 • Ha en idrettskoordinator i hel stilling i kommunen.
 • Utarbeide en kommunal frivilligmelding.
 • Utarbeide en kulturminneplan for hele Indre østfold kommune.

Grønt skifte

Høyre vil ha en klar klimastrategi i Indre østfold som gjør kommunen til en aktiv part i det nasjonale og internasjonale klimaarbeidet i henhold til FNs bærekraftsmål.

De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Klima- og miljøutfordringene krever innsats i Indre østfold i tillegg til innsatsen på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Bedre ressursutnyttelse kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet. Råvarenes maksimale levetid må nyttiggjøres og den totale avfallsmengden må reduseres. Det må skapes arbeidsplasser som gir bedre miljø og økt verdiskaping for samfunnet.

HøYRE VIL:
 • Ha en klimastrategi med konkrete forslag til utslippskutt i kommunen.
 • Sikre at nye offentlige bygg holder nær nullutslippsnivå.
 • Bruke mest mulig tre i offentlige nybyggingsprosjekter.
 • Stimulere til bygging av passivhus ved utbygging av nye boligområder.
 • Stille miljøkrav i alle kommunens anbud og innkjøp.
 • Stille krav om redusert matsvinn i kommunale tjenester med 50 prosent innen 2030.
 • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av nye tjenestebiler.
 • Legge til rette for flere ladestasjoner for elbiler.
 • Legge bedre til rette for gående og syklende, med fokus på universell utforming
 • Sikre gode og trygge skoleveier og sørge for sammenhengende gang-/sykkelveier i og mellom byene og tettstedene.
 • Etablere sykkelparkering ved alle offentlige virksomheter og kollektivknutepunkter.
 • Bevare og utvikle parker og grønne lunger og sikre biologisk mangfold.

Integrering

Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy arbeidsdeltakelse. Flere innvandrere må inkluderes i arbeidslivet.

En god integreringsprosess og et velfungerende samfunn forutsetter felles forståelse for norsk samfunn og kultur. Det er en selvfølge at det stilles krav til norskkunnskap og forståelse for det norske samfunnet for de som oppholder seg i Norge over tid. Dette krever en særlig innsats fra hver enkelt av de som skal leve i Norge.

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet, og Høyre vil legge til rette for at disse har gode rammevilkår for virksomheten sin.

HøYRE VIL:
 • Sikre en god arena for norskopplæring og samfunnskunnskap for innvandrere.
 • Jobbe aktivt for å få flere med innvandrerbakgrunn inn i frivilligheten.
 • Forbedre introduksjonsprogrammet med tydelige forventninger til resultater og flere arbeidsrettede tiltak.
 • Gi god veiledning til innvandrere som ønsker å starte egen bedrift og skape arbeidsplasser.
 • Sette i gang tiltak som sikrer at flere minoritetsspråklige barn begynner i barnehagen.
 • Sørge for at vi har en velkomstgruppe som sikrer at innvandrerelever får nødvendig norskopplæring før de starter i ordinære klasser i skolen.

Indre Østfold kommune

Høyre vil sikre trygg økonomisk styring og god kommunal service overfor innbyggerne i den nye kommunen.

Høyre tok initiativ til dagens sammenslåing og har vært det ledende partiet i arbeidet for at Indre østfold kommune skulle bli en realitet. Høyre mener en ny kommune vil sikre bedre kommunale tjenester og stå bedre rustet overfor kommende utfordringer. Høyre mener en ny kommune vil gi trygghet, økt kvalitet i tjenestene og bedre økonomi.

Høyres økonomiske styringsprinsipper er avgjørende og viktige når vi ønsker å sikre god styring og ledelse i den videre prosessen med å bygge den nye kommunen.

Høyre vil sikre god styring og ledelse i den videre prosessen med å bygge den nye kommunen.

For å lykkes i denne svært viktige prosessen, er det en selvfølge for Høyre å ha både innbyggerne og de ansatte med seg på laget.

HøYRE VIL:
 • Sikre god utvikling i byene, tettstedene og grendene med grunnlag i den lokale identiteten
 • Etablere gode nærdemokratiske medvirkningsordninger, med nye «Lokale verksteder» i byene og tettstedene. Her skal innbyggere og politikere møtes for å drøfte utfordringer og muligheter.
 • Satse på digitalisering som gir nye muligheter til å bringe tjenestene nærmere innbyggerne.
 • Sikre innbyggerne kommunalt servicetilbud nær der de bor ved å etablere servicetorg/innbyggertorg i Tomter, Spydeberg/Knapstad, Skjønhaug, Mysen og Askim. Samtidig vil Høyre sørge for digitale servicetorg i flere av grendene.
 • Bedre kommunens service overfor innbyggere og næringsliv ved at de ansatte i større grad reiser ut til innbyggertorgene og bedriftene.

Felles kultur og identitet

Høyre vil skape en ny kommune preget av klare verdivalg og engasjerte innbyggere.

Det er innbyggerne i fellesskap som er med på å forme Indre østfold kommune, blant annet ved å skape liv i tettsteder, byer og grender. Vi skal være en «ja»-kommune der vi fremsnakker steder, opplevelser og mennesker.

Indre østfold Høyre vil motivere innbyggerne til å benytte seg av tjenestetilbud, friluftsområder og arenaer på tvers av gamle kommunegrenser for selv å erfare alle mulighetene i den nye kommunen.

Høyre er opptatt av at verdigrunnlaget i Indre østfold kommune skal bygges på gjensidig respekt, toleranse, vennlighet og åpenhet.

HøYRE VIL:
 • Fokusere på god service overfor innbyggere og næringsliv.
 • Legge til rette for bred innbyggerinvolvering blant annet gjennom «Lokale verksteder» der politikerne møter innbyggerne i byene og tettstedene.
 • Gjøre innbyggerne mer kjent i egen kommune ved å gi tilbud om guidet rundtur i kommunen i en periode etter sammenslåingen.
 • Gi nye innbyggere en velkomstpakke bestående av informasjon og billetter til lokale tilbud i samarbeid med næringslivet.
 • Legge til rette for god informasjon om hva som foregår av små og store aktiviteter til enhver tid i byene, grendene og tettstedene.
 • Skape en offensiv profil til bruk ved markedsføring av kommunen.