Muligheter for alle

Din bakgrunn skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har i Indre Østfold.

Bli medlem
Indre Østfold Høyres gruppeleder - Petter Schou
Gruppeleder Petter Schou

Indre Østfold Høyres hjertesaker

Nei til eiendomsskatt for hus, hytter og næring

 • Beholde mer av dine egne penger
 • Avgiftene skal holdes nede

Gode skoler med kvalifiserte lærere

 • Likeverdig skoletilbud for barna i hele kommunen
 • Alle skal oppleve mestring og læringsglede
 • Fortsette satsing på etter- og videreutdanning av lærere

Full barnehagedekning og løpende opptak

 • Nok kvalifisert personell
 • Fleksible åpningstider

På lag med næringslivet

 • Legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling
 • Bedriftsmangfold – forutsigbarhet og gode rammebetingelser
 • På lag med de som skaper arbeidsplasser

Trygge og verdige helse- og omsorgstjenester

 • Flere sykehjemsplasser
 • Fremtidsrettede boformer og bofellesskap
 • Valgfrihet – Du skal bestemme over din egen hverdag

Rask helsehjelp

 • Psykisk helsehjelp når du trenger det
 • Styrke helsesykepleiertjenesten til barn og unge
 • Sikre fastlege til alle

By- og tettstedsutvikling

 • Gode oppvekstsvilkår for alle
 • Trygge bomiljøer og sikre skoleveier
 •  Planlegge for flere og varierte boliger der folk vil bo

Samferdsel

 • Jobbe for et bedre kollektivtilbud i Indre Østfold
 • Sikre nok P-plasser til pendlere ved alle stasjoner
 • Styrke vedlikeholdet av kommunale veier

Frivillighet, idrett og kultur

 • Fritidskort til alle unge – og støtte opp om et variert aktivitetstilbud
 • Vedlikeholde idrettsanleggene og støtte opp om nye
 • Støtte opp om det lokale kulturarbeidet

Miljøet vårt – kutte utslipp, ikke utviklingen

 • Ta i bruk energibesparende tiltak i kommunale bygg og vurdere solceller
 • Balansere vekst og vern
 • Redusere forsøpling i nærområdene – med enklere levering av avfall

Petter Schou

Gruppeleder