Politikk

Vestre Toten Høyre ønsker en kommune som er drevet av kunnskap, innovasjon, skaperkraft, mangfold og toleranse.

Vestre Toten skal være en god plass å bo, jobbe og leve i, med aktive arbeidsplasser, nyskapende næringsliv, god fremkommelighet og et mangfoldig kulturliv.

Kommunen må dermed være en leverandør av gode tjenester og en tilrettelegger for utvikling og mangfold i hele kommunen.

Vi vil skape fremgang gjennom et tett samarbeid mellom kommunen, industri, øvrig næringsliv, fagmiljøene, frivillige organisasjoner, private aktører og enkeltpersoner.

Våre hjertesaker

Kunnskap og mestring i skolen

Vestre Toten Høyre vil fortsette satsingen på kvalitet og innhold i skolen. De første årene i barnehage og på barneskolen spiller en stor rolle i barns utvikling.

Her skal de knekke lesekoden, sosialiseres og føle mestring gjennom læring. Dermed er det også viktig at barn med ulike utfordringer fanges tidlig opp. Ansatte i utdanningsforløpet må ha god og relevant kompetanse

Tettstedsutvikling, næring og industri, økonomi og skatt

Kommunens fremtid bygges på et kompetent næringsliv som drives av kunnskap og skaperkraft.

Vestre Toten må jobbe målrettet for bedre samferdsel og infrastruktur. 

Idrett og kultur

Vestre Toten har høy aktivitet i de lokale musikk- og idrettsmiljøene.

Vi vil fortsette å legge til rette for at kulturaktivitetene møter gode betingelser for å utvikle sine tilbud til barn og unge.

Omsorg og helse

Vestre Toten Høyre ønsker å prioritere en god helsetjeneste for hele befolkningen.

Selv når man er avhengig av hjelp og å motta tjenester fra kommunen, skal alle ha mulighet til å bestemme mest mulig over eget liv. Når man har behov for omsorgstjenester skal man møte verdighet, kompetanse og kvalitet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Høyres viktigste prosjekt er å skape et bærekraftig velferdssamfunn, og vår politikk bygger på ideen om mangfold, respekt, likeverd, tillit og frihet. Vestre Toten Høyre ønsker et levende lokalsamfunn der alle føler seg inkludert og hvor alle gis muligheter til å realisere og nå sine mål. Sammen kan vi skape den beste kommunen å vokse opp i, og den beste kommunen å bli gammel i.

Vestre Toten Høyre ønsker en kommune som er drevet av kunnskap, innovasjon, skaperkraft, mangfold og toleranse. Vestre Toten skal være en god plass å bo, jobbe og leve i, med aktive arbeidsplasser, nyskapende næringsliv, god fremkommelighet og et mangfoldig kulturliv. Kommunen må dermed være en leverandør av gode tjenester og en tilrettelegger for utvikling og mangfold i hele kommunen. Vi vil skape fremgang gjennom et tett samarbeid mellom kommunen, industri, øvrig næringsliv, fagmiljøene, frivillige organisasjoner, private aktører og enkeltpersoner.

Mye er bra i kommunen vår. Men det er også mye som kan bli bedre. Byggingen av nye skoler, gymsaler og idrettsanlegg viser at kommunen satser på barn og unge. Den enorme frivilligheten vi har i kommunen viser at satsingen betyr noe. Skole og utdanning er den viktigste nøkkelen for å utjevne sosiale forskjeller. Gode barnehager og gode skoler vil sikre Norge en trygg fremtid. Når ettåringen begynner i barnehage, eller seksåringen begynner i første klasse, skal de møte et trygt og godt læringsmiljø og kompetente barnehageansatte og lærere som evner å se hele mennesket. Høyre vil fortsette satsingen på skole, helsesykepleier og styrking av barnevernet gjennom kompetanseløft.

Kommunen er til for deg. Når du trenger det som mest, skal kommunen være der. Høyres mål er at alle skal få gode, verdige og stabile omsorgstjenester. For at de som trenger det skal oppleve kvalitet og valgfrihet i omsorgen, må kommunen være en attraktiv arbeidsgiver, for vi trenger ansatte med de beste hodene og de varmeste hendene.

Vestre Toten skal fortsette å være ledende innenfor industri og næring. Men for at vi skal være rustet for fremtiden må vi i større grad legge til rette for vekst og nye initiativ, både i og utenfor Raufoss Industripark. Høyre fører en politikk som vil fremme et konkurransedyktig næringsliv og som skaper trygge arbeidsplasser.

For Høyre er det grunnleggende å bygge samfunnet nedenfra og opp. Vestre Toten Høyre ønsker en kommune som kan gi et bredt spekter av tjenester som er svært viktige for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov.

Høyre vil gjøre Vestre Toten klar for fremtiden, og bedre rustet til å møte innbyggernes krav og ønsker. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd, og det er vår oppgave å sørge for at velferden til kommunens innbyggere ivaretas. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Vestre Toten Kommune fortjener kommunepolitikere som VIL noe, TØR noe og som ser muligheter, ikke bare begrensninger.

Vi står foran et valg. Et valg som vi håper også betyr et politisk skifte.

For Høyre er det viktig at alle barn opplever kunnskap og mestring i skolen. Alle elever skal ha like god skolegang uavhengig av foreldrenes økonomi og utdanning, hvor man er bosatt i kommunen og etnisitet.

Vestre Toten Høyre vil fortsette satsingen på kvalitet og innhold i skolen. De første årene i barnehage og på barneskolen spiller en stor rolle i barns utvikling. Her skal de knekke lesekoden, sosialiseres og føle mestring gjennom læring. Dermed er det også viktig at barn med ulike utfordringer fanges tidlig opp. Ansatte i utdanningsforløpet må ha god og relevant kompetanse.

En del elever som går ut av ungdomsskolen har så dårlige karakterer og/eller har strøket i så mange fag at videregående skole vil bli svært vanskelig å gjennomføre. Vestre Toten Høyre mener at et tilbud om et frivillig ekstra skoleår på ungdomsskolen vil gjøre det lettere for mange av disse elevene å fullføre videregående skole og at de får et bedre grunnlag for å gjøre gode skolevalg. Erfaringer fra andre steder i landet viser at elever som benytter seg av et slikt tilbud, modnes både faglig og personlig i løpet av dette året. En prøveordning er derfor en god måte å gjennomføre og utprøve dette på. Forutsetningen er et innhold som er tilpasset elevene og gode lærerkrefter.

En god barndom varer og preger en hele livet, dette vil vi i Vestre Toten Høyre bidra positivt til.

Kommunens fremtid bygges på et kompetent næringsliv som drives av kunnskap og skaperkraft. Vestre Toten må jobbe målrettet for bedre samferdsel og infrastruktur. Det er ingen tvil om at Vestre Toten har en særegen posisjon når det kommer til industri og næringsliv. Men vi konkurrerer med andre kommuner om å være et attraktivt sted å bo, jobbe og investere i. Derfor er det viktig at vi jobber enda mer målrettet med å synliggjøre industri og næring i hele kommunen. I dette ligger også en likebehandling av bedrifter i og utenfor næringsparken.

Vestre Toten Høyre vil fortsette en kurs med stram økonomisk styring og effektiv saksbehandling innenfor plan og utvikling, for å ivareta din velferd og trygghet.

Vestre Toten har et tradisjonsrikt og internasjonalt orientert industrielt miljø innen vareproduksjon.  Dette miljøet har et særpreg som kompetansemiljø som kan gi vekstsynergier også til andre miljøer.  Få steder i landet har et bedre apparat for tilrettelegging av samarbeidet mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer enn Industriparken på Raufoss og andre kompetansemiljøer i Vestre Toten. Etablering av Katapulten, gjort av dagens regjering, synliggjør viktigheten av et verksted for utprøving av nye ideer og ny teknologi. Nye bedrifter og næringer kan vokse frem av et slikt samarbeid. Vestre Toten Høyre ønsker å gi mer kraft til kompetansemiljøer og –utvikling.

Vestre Toten Høyre vil jobbe for at Rv4 sikres en helhetlig utbygging og forbedring også sørover. Dette har stor betydning for det store volumet av varetransport inn og ut fra Vestre Toten og vil også representere en mer trafikksikker transportåre ut av vår kommune.

Vestre Toten skal være ledende innenfor miljø og klima. Klimaendringer er en av de største truslene i verden i dag, og klimagasser kjenner ingen landegrenser. Derfor har vi alle et ansvar for å handle. Vi må forandre for å bevare.

Kommunen vår består av store arealer med fornybare ressurser og dyktige mennesker med fagkunnskap. Fremtidens arbeidsmarked er grønt, smart og nyskapende. 

Vi må bruke grønn teknologi som kutter utslipp, og som gir mindre mikroplast. Det lønner seg å investere i grønn teknologi, fordi da investerer vi også i mennesker. Klimakampen er en kamp hvor kun seier er godt nok.

Gjennom idrett og kultur skapes identitet, tilhørighet og mestringsfølelse.

Vestre Toten har høy aktivitet i de lokale musikk- og idrettsmiljøene. Vi vil fortsette å legge til rette for at kulturaktivitetene møter gode betingelser for å utvikle sine tilbud til barn og unge.

Det må være plass til både bredde og topp innenfor kultur og idrett. Ved å opprette en friluftscene, kan flere ta del i det kulturelle livet i kommunen.

Vi ønsker at alle barn og unge skal få mulighet til å ta del i kultur-, idrett-, og fritidsaktiviteter uavhengig av hvilken bakgrunn man kommer fra. Ved å legge til rette for og utvikle flere lavterskeltilbud, og innføre aktivitetskort for barn av lavinntektsfamilier, vil flere kunne ta del i det fantastiske fellesskapet idrett og kulturtilbud bringer med seg.

Vestre Toten Høyre ønsker å prioritere en god helsetjeneste for hele befolkningen. Selv når man er avhengig av hjelp og å motta tjenester fra kommunen, skal alle ha mulighet til å bestemme mest mulig over eget liv. Når man har behov for omsorgstjenester skal man møte verdighet, kompetanse og kvalitet.

Høyre ønsker mer varierte omsorgs- og rehabiliteringstilbud tilpasset individet. For å muliggjøre dette må vi i større grad åpne opp for offentlige og private samarbeid. Ledelse og rekruttering må stå i fokus, og vi må kunne utnytte de mulighetene velferdsteknologien gir på området. Økt digitalisering og effektivisering vil ikke nødvendigvis medføre en «kaldere» tjeneste, men resultatet av dette bør heller frigjøre varme hender til mer omsorg.

Vi må styrke våre sosiale sikkerhetsnett, slik at færre havner i utenforskap og flere løftes opp i trygge omgivelser. Tilbudet til de mest utsatte, særlig innen rus og helse må fortsatt styrkes.

Toten skal være et aldersvennlig samfunn. Mennesker som har levd et langt liv, og som nå har behov for hjelp, skal også ha et liv med mening og verdighet. Eldrereformen «Leve hele livet» må derfor gjennomføres. Alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Å leve hele livet handler om å sikre de eldre tryggheten om at de får god hjelp når de trenger det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. God mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap er viktig både i behandling og forebygging av helseplager.

Mange eldre og deres pårørende opplever utrygghet og bekymring. Mange brukere har for mange hjelpere å forholde seg til. Pårørende er en ressurs som ofte blir utnyttet for mye, de eldre selv blir benyttet for lite. Vi må stille pasienten spørsmålet «hva er viktig for deg?». Vi vil da finne ut hva som er vedkommendes behov og ressurser. Vi må lytte til hovedpersonene selv.

Vi vet at vi har et stort ansvar for å bekjempe vold og overgrep mot barn. Når så mange barn utsettes for dette kan vi ikke som samfunn si oss fornøyd. Høyre mener at familien er det viktigste fellesskapet vi har, og når barn utsettes for vold og overgrep der de trenger og forventer mest trygghet, er det vår plikt som politikere å hjelpe dem.

Barn skal ha en trygg barndom som varer hele livet. Noen barn og familier trenger hjelp fra det offentlige for å sikre nettopp det. Da er det viktig at barnets beste, trygghet, omsorg og sikkerhet alltid settes først. Og at barn blir hørt i saker som gjelder dem selv. Vi er nødt til å tenke mer helhetlig om hvordan vi jobber med forebygging og oppfølging av utsatte barn og familier. Vi må bygge et lag rundt barna, som sikrer at deres behov og interesser ses i en helhet og at barnas beste settes i sentrum.

Vestre Toten Høyre vil bygge videre på de gode erfaringene vi har fra Voksenopplæringsgruppa som arbeider med hjernerehabilitering. Systematisk tverrfaglige satsing over tid, har gitt oss resultater vi bør legge til rette for både for denne brukergruppa, men også andre grupper med lignende diagnoser.

Høyre anerkjenner pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten, både som avlastere, omsorgspersoner og beslutningstakere for pasienten/brukeren og for behandlingsløpet.

Vestre Toten Høyre vil legge til rette for gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner.

Eller last ned vårt program i pdf-versjon her