Politikk

Høyre vil jobbe for kvalitet i skolen, en bedre eldreomsorg, gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet Kongsvinger skal være en av de beste kommunene å vokse opp, bo, leve, drive næring og ha en aktiv fritid i. Det får vi til når alle gode krefter drar i samme retning. Vi tror på Kongsvinger!

Våre hjertesaker

 • Samfunnsutvikling

  Vi vil legge til rette for et variert næringsliv som gir regionen flere ben å stå på. Vi vil føre en næringspolitikk som utnytter regionens forutsetninger og sterke kompetansemiljø og bidrar til innovasjon, større verdiskaping og nye, lønnsomme arbeidsplasser. Vi vil være en pådriver for å redusere byråkrati, forenkle regelverk og legge til rette for økt verdiskaping.

 • Oppvekst

  Høyre vil sørge for at familier fremdeles skal kunne velge mellom kommunale og private barnehager og bedre tilrettelegge åpningstider for pendlere og turnusarbeidere. Høyre ønsker en god skole som skal gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, kjønn og bosted. Vi skal sørge for at alle elever opplever kunnskap, trygghet og mestring i skolen. Vi vil derfor sikre at spesialpedagogiske virkemidler settes inn tidlig for de barnehagebarn og elever som trenger det. Høyre vil styrke svømmeundervisningen og tilrettelegge for fysisk aktivitet hver dag.

 • Helse, sosial og omsorg

  Mennesket må settes foran systemet. Det er kommunens ansvar å tilby gode tjenester tilpasset innbyggernes behov.Kongsvinger Høyre støtter kvalitetsreformen for eldreLeve hele livet. Vi går derfor til valg på å forbedre eldres måltider, sikre økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Høyre ønsker åpenhet og mangfold i tjenestetilbudet slik at alle kan få friheten til å velge det tilbudet som passer best for seg og sin familie. Derfor ønsker vi alle gode krefter, ideelle, private og offentlige velkommen for å kunne løse velferdsutfordringene i samspill.

 • Kultur, fritid og miljø

  Høyre ønsker å legge til rette for et rikt og allsidig kulturliv, bredde- og toppidrett og et bredt tilbud av fritidsaktiviteter. Vi vil bygge ut og vedlikeholde kommunens anlegg til kultur-, idretts- og fritidsformål, sørge for flere nærmiljøanlegg og støtte drift og utvikling av idretts- og kulturanlegg eid av frivillige. Høyre vil opprettholde gratis bruk av kommunale anlegg for barn og unge under 19 år.