Disse utvalgene skal Høyres representanter sitte i

Fordelingen av hvilke utvalg Høyres bystyrerepresentanter skal sitte i er klar. Finn din politiker i oversikten under.

Formannskapet

Formannskapet har overordnet ansvar for saksområder som finans og økonomi, planarbeid inkludert kommuneplan, verdiskaping, folkehelse, levekår, likestilling, mangfold, sysselsetting, inkludering, boligpolitikk, kriminalitetsforebyggende arbeid, samfunnssikkerhet og beredskap, areal- og transportsamarbeid (ATP), internasjonalt arbeid og strategisk samarbeid med samfunnsaktører på regionalt og nasjonalt nivå.

Høyres medlemmer i utvalget:

  • Ordfører Mathias Bernander (kontakt)
  • Gruppeleder Norunn Tveiten Benestad (kontakt)
  • Gruppenestleder Amalie Gunnufsen (kontakt)

Kommunalutvalget

Kommunalutvalget har ansvar for næringspolitiske saker, næringsutvikling, samarbeid med næringsaktører og næringsrettet virkemiddelapparat, arbeidsgiverrollen, overordnet fornyings- og omstillingsarbeid i kommunen, eierskapsstyring av kommunens selskap og foretak, innkjøp og anskaffelser, utbyggingsavtaler, eiendomsforvaltning- og vedlikehold, småbåthavner og ekspropriasjon.

Høyres medlemmer i utvalget:

  • Ordfører Mathias Bernander (kontakt)
  • Gruppeleder Norunn Tveiten Benestad (kontakt)
  • Gruppenestleder Amalie Gunnufsen (kontakt)

Oppvekstutvalget

Oppvekstutvalget har ansvar for oppvekst- og utdanningspolitiske saker, barnevern, barnehager, skoler, skolefritidsordninger, voksenopplæring, PPT og forebyggende helsetjenester for barn og unge.

Høyres medlemmer i utvalget:

Helseutvalget

Helseutvalget har ansvar for helse- og sosialpolitiske saker, alle kommunale helsetjenester, institusjoner, bo- og omsorgssentre, kommunale tjenester i NAV, flyktningetjenester.

Høyres medlemmer i utvalget:

Kultur- og idrettsutvalget

Kultur- og idrettsutvalget har ansvar for kulturpolitiske saker, kunst, kulturhistorie, idrett og fysisk aktivitet, nærdemokrati og innbyggerdialog, frivillighet, bibliotek, kulturskole og fritidstilbud for barn og unge.

Høyres medlemmer i utvalget:

Areal- og miljøutvalget

Areal- og miljøutvalget har ansvar for plan-, bygge- og delesaker, eiendomsskatt, navnesaker, vei og infrastruktur, parkering, kommunale friområder, landbrukspolitikk, havbruksforvaltning, klima- og miljøpolitikk, lokalisering av energibærere, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold, skjærgård, vann og vassdrag.

Høyres medlemmer i utvalget:

  • Utvalgsleder Odd Nordmo (kontakt)
  • Vegard Kristian Møller Launes (kontakt)

Havnestyret

Høyres medlemmer i utvalget:

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har ansvar for å kontrollere den økonomiske forvaltningen og at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, utføre forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og selskaper, utføre eierskapskontroll og påse at bystyrets vedtak ved revisjonsrapporter følges opp.

Høyres medlemmer i utvalget:

  • Utvalgsnestleder Helge Reisvoll (kontakt)

Siden oppdateres etterhvert som flere verv fordeles.