Innkalling stiftelsesmøte for nye Kristiansand Høyre

Innkalling ekstraordinært årsmøte og stiftelsesmøte for nye Kristiansand Høyre Sted: Clarion hotel Ernst, Rådhusgaten 2, 4664 Kristiansand Dato: Lørdag 3. februar 2018 Tid: 16.00 – ca. 18.00

Tidsrammer lørdag 3. Februar:
Kl. 15:45 Oppmøte og registrering for medlemmer av Søgne og Songdalen Høyre
Kl. 16:00 Separate ekstraordinære årsmøter for Søgne og Songdalen Høyre
Alle medlemmer fra Songdalen og Søgne Høyre innkalles i henhold til Høyres normalvedtekt §7.

Saker som skal behandles:
1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Spørsmål om åpent/lukket møte
3) Valg av ordstyrer og referent
4) Valg av 2 til å skrive under protokollen
5) Vedtak om oppløsning av Søgne og Songdalen Høyre, og fusjon med Kristiansand Høyre:

«Under forutsetning av likelydende vedtak i de to andre foreningene, oppløses Søgne Høyre og Songdalen Høyre og fusjoneres med Kristiansand Høyre med virkning fra 3.2.2018. Medlemmer og aktiva overføres med virkning fra 1.1.2018»

Kl. 16:30 Oppmøte og registrering for medlemmer av Kristiansand Høyre
Kl. 16:45 Stiftelse av nye Kristiansand Høyre
Alle medlemmer fra Songdalen, Søgne og Kristiansand Høyre innkalles og registreres som stiftere.

Saker som skal behandles:
1) Godkjenning av innkalling og saksliste

2) Spørsmål om åpent/lukket møte

3) Valg av ordstyrer og referent

4) Valg av 2 til å skrive under protokollen

5) Stiftelsen av ny kommuneforening

«Det er i dag, 3.2.2018, avholdt stiftelsesmøte i «nye» Kristiansand Høyre. «Nye» Kristiansand Høyre etableres med virkning fra 3.2.2018. Medlemmer og aktiva overføres fra Songdalen, Søgne og Kristiansand Høyre til «nye» Kristiansand Høyre med virkning fra 1.1.2018. Den nye foreningen kalles Kristiansand Høyre.»

6) Fastsettelse av fellesvedtekter for Kristiansand Høyre – fellesvedtekter vedlegges innkallingen

7) Valg av foreningsstyret – valgkomiteens innstilling vedlegges innkallingen
a. Leder
b. 1. Nestleder (politisk)
c. 2. Nestleder (organisatorisk)
d. Kasserer
e. Kvinnepolitisk ansvarlig
f. 2 stk styremedlemmer
g. 6 stk bydelskontakter
h. 2 stk fylkesstyrerepresentanter + 4 stk varamedlemmer
i. To revisorer for 2018 og 2019

8) Orientering:
a. Det nye foreningsstyret utarbeider årsbudsjett for 2018, basert på regnskapsrapport 2017 fra de tre gamle
kommuneforeningen.

Ca. kl. 18:00 Avslutning

For spørsmål vedr. Valgkomiteens arbeid og innstilling, kontaktes Harald F. Andersen: hafa@getmail.no

For andre spørsmål, kontakt regionrådgiver Tor Marius Markussen: tmm@hoyre.no

Med vennlig hilsen interimsstyret i nye Kristiansand Høyre,
Lisbeth Andersen, Ida Grødum, Øyvind Lorentsen, Renate Hægeland, Tom Løchen, Anders Ramsland