Innkalling til årsmøte og nominasjonsmøte

nn Vedlagt følger innkalling til årsmøte og nominasjonsmøte i Kristiansand Høyre tirsdag 4. desember kl 18 på Scandic hotel Bystranda.nnnnn n

Årsmøtet

n

Dagsorden for årsmøte:n
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsordenn
Sak 2: Spørsmål om åpent/lukket møten
Sak 3: Valg av ordstyrer og referentn
Sak 4: Valg av 2 til å skrive under protokollenn
Sak 5: Styrets beretning med rapport fra sideforeningenen
Sak 6: Rapport fra kommunestyregruppenen
Sak 7: Valgkomiteens innstilling på valg av: − Leder − Nestleder − Styremedlemmer − Varamedlemmer − 2 Revisorer. Ingen er i år på valg da alle ble ifjor valgt for 2 år.n
Sak 8: Styrets innstilling på valg av valgkomité.n
Sak 9: Valg av 17 delegater m/vara til Fylkesårsmøte 1.-2. februar 2019n
Sak 10: Innkomne sakern
Sak 11: Orienteringer:n
− Regnskapsrapport fra 1. januar 2018 til siste månedsslutt før årsmøtet og forslag budsjett for 2019n
n
Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret senest 20. november.n
n

n

Nominasjonsmøtet

n

Etter avslutning av det ordinære årsmøtet, gjennomføres nominasjonsmøte for valg av kandidater til kommunevalget 2019.n
n
Vedlagt er nominasjonskomiteens forslag til liste til kandidater.n
n
Dagsorden for nominasjonsmøte:n
– Godkjenning av innkalling og antall fremmøtte med stemmerettn
– Valg av møteledern
– Nominasjon av kandidater til valglistenn
– Fastsettelse av antall forhåndskumulerte. Nominasjonskomiteen forslår at de 4 øverste forhåndskumuleres.n
– Fullmakt til styret til å supplere listen ved eventuelle frafalln
– Valg av tillitsvalgte for listen. Det foreslås at lokalforeningens leder sammen med organisatorisk nestleder velges.n
n
Merk at nominasjonsmøtet er åpent møte. For å ha stemmerett gjelder at medlemskap må være tegnet 4 uker før møtet og at kontingent må være betalt innen møtets start. Stemmeberettigede er medlemmer som har stemmerett ved valget i 2019, dvs som fyller 18 år i valgåret (født i 2001).n
n
n
Med vennlig hilsen
Kristiansand Høyre

v/ Per Sigurd Sørensen (leder)