Innkalling til årsmøte 2019 (m/årsmøte dokumenter)

nn Vi innkaller med dette alle betalende medlemmer til årsmøte for arbeidsåret 2019 for Kristiansand Høyre tirsdag 3. desember kl. 17:30 på Radisson Caledonien Hotell.nn n

Årsmøtet innledes av Høyresnnestleder og helse- omsorgsminister Bent Høie, hvor deretter ordfører Harald Furre og gruppeleder Renate Hægeland vilngi en oppsummering og vurdering av valget. n

n

I henhold til Høyres vedtekter, foreligger følgende saker til behandling

n

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2: Spørsmål om åpent/lukket møte n

Sak 3: Valg av ordstyrer og referent

n

Sak 4: Valg av 2 til å skrive under protokollen

n

Sak 5: Styrets beretning med rapport fra sideforeningene

n

Sak 6: Rapport fra kommunestyregruppene

n

Sak 7: Valgkomiteens innstilling på valg av:n
− Leder − Nestleder − Styremedlemmer − Varamedlemmer − 2 Revisorer

n

Sak 8: Styrets innstilling på valg av valgkomité. n
Komiteen er valgt for 2 år, og er ikke på valg i år

n

Sak 9: Valg av 19 delegater m/vara til Fylkesårsmøte 8. februar 2020 på Scandic hotell Sørlandetn
n

n

Sak 10: Innkomne saker

n

Sak 11: Orienteringer:n
− Regnskapsrapport fra 1. januar 2018 til siste månedsslutt før årsmøtet og forslag budsjett for 2019 n
n
Sakspapirer vil bli lagt ut på Kristiansand Høyres nettside ca. 1 uke før møtetn
n

nn

Forslag til saker som ønskes behandlet, månsendes styret senest 20. november. Send skriftlig melding til krshoyre@gmail.com

n

Stemmerett:
For å ha stemmerett gjelder at medlemskap må være tegnet 4 uker før møtet og at kontingent må være betalt innen møtets start.