Interpellasjon: Mer åpenhet og god kommunikasjon er viktig

Media har i den senere tid hatt flere oppslag om omorganisering av hjemmetjenestene på Langenes og i Songdalen, hvor det fremkommer at administrasjonen forslår endringer i tjenestetilbudet til innbyggerne, som er ukjente for politikerne.

nn Den daglige driften av en kommune som betjener 111 645 innbyggere er krevende, og en kommunesammenslåing med tre kommuner gjør dette enda mere utfordrende. Når politikerne som er de øverste ansvarlige i kommunen ikke får informasjon om pågående prosesser, eller er de «siste» som får vite hva som skjer, så skaper dette unødvendig uro og støy.

n

Administrasjonen har fått fullmakt gjennom delegasjonsreglementet til å organisere kommunen i hht gjeldene kommuneplaner, handlingsplaner og budsjetter. Det fordrer god kommunikasjon og informasjon til politikerne. Det er et viktig demokratisk prinsippat det er de folkevalgte og ikke administrasjonen som utgjør det øverste organet i kommunen.

n

Vi er valgt av folket som representanter for å sikre at alle stemmer høres, og viktige hensyn tas.

n

I sammenslåingsprosessen var det en utstrakt involvering av politikerne for å ivareta åpenhet og transparens i arbeidet. Dette for å sikre at den nye kommunen utviklet seg etter fellesnemdas intensjoner.

nn

Nå kan det virke som om involveringen, kommunikasjonen og åpenhet om prosessene er langt mindre enn i sammenslåingsprosessen, det til tross for at utvalgslederne er frikjøpt i 30% for å følge sitt utvalgsområde tett opp. Det nærmer seg ett år siden dagens bystyre ble valgt.

n

Det oppleves derfor som betimelig å reflektere over om vi har oppnådd en god balanse på hvordan og når folkevalgte skal involveres. n
n

n

Mitt spørsmål til ordfører er

n

Er ordføreren fornøyd med hvordan politikere involveres og informeres i oppfølgingsarbeidet med kommunesammenslåingen?

n

Dersom svaret på spørsmålet er nei; Hva vil ordføreren gjøre for å sikre at politikerne blir involvert på en måte som fører til mer åpenhet og transparens, samt mindre støy og uro blant ansatte og innbyggere?n
n