Kommunen må ivareta våre sårbare grupper

Gruppeleder Renate Hægeland har sendte 8 spørsmål til ordfører og kommunedirektøren om hvordan kommunenivaretar sårbare grupper og ressursene de ansatte utgjør, i den ekstraordinære situasjonen vi står i nå.nn n

Høyre er fornøyd med at regjeringen, sammen med opposisjonen har kommet frem til gode løsninger for å hjelpe bedrifter, selvstendig næringsdrivende og ansatte. Videre at man vil følge situasjonen tett og sette inn flere tiltak hvis det er nødvendig.n
n
Arbeid er viktig for alle. Når usikkerheten rundt om man har en jobb å gå til og en økonomi til å betale sine utgifter, er det til stor hjelp at denne byrden blir løftet bort. Det opplever vi nå at regjeringen har gjort. Med det på plass kan man begynne å fungere normalt igjen. Det er viktig for vi alle har behov for overskudd for å takle det vi står i på best mulig måte for oss selv, familien og samfunnet.
n

Spørsmål til ordfører og kommunedirektøren fra Høyre

n

Kristiansand og verden er inne i en situasjon ingen har opplevd tidligere. Norge og mange andre land stenges ned og det får store konsekvenser for samfunnet og våre innbyggere.n

n

Vi vet at politisk ledelse og administrasjonen er i full beredskap og har stor arbeidsbelastning. Det er foreløpig kommet lite informasjon ut til oss politikere og det gjør at det er nødvendig for oss å be om informasjon om hvordan ulike ting blir håndtert nå fra kommunens side. Kommunen har et særskilt ansvar for mange sårbare grupper i den kommende tiden.

n

Vi ønsker at helseutvalget og oppvekstutvalget holdes løpende orientert om hvordan kommunen agerer i forhold til disse sektorene. Det er her flest av våre innbyggere rammes.

n

Løpende oppdatering fra lederne i utvalgene til resten av medlemmene i utvalgene, gjør at alle kan gi gode svar på spørsmål fra innbyggerne og komme med konkrete tilbakemeldinger der hvor vi har innspill.

Høyre har 8 spørsmål i forbindelse med den situasjonen Kristiansand nå står i og som krever ekstraordinære tiltak og innsats.n

1. Hvilket tilbud får og unge som er under barnevernets omsorg, når barnehager og skoler er stengt? Vi vet at mange barn ikke har foreldre som kan være en ressurs for dem gjennom et helt døgn. De trenger et dagtilbud med trygge voksne og stabile rammer. Hvilke tiltak setter Kristiansand inn for disse.

2. Hvordan er beredskapen i hjemmetjenestene og hvordan får kommunen tatt vare på de mest sårbare eldre under koronapandemien? Kristiansand er en hjemmetjeneste-kommune og det betyr at det er mange eldre som klarer å bo hjemme med god støtte fra ulike helsetjenester, selv om de har store helseutfordringer. Dersom tilbudet til disse rammes av at ansatte ikke kan møte på jobb, vil mange eldre syke få behov for institusjonsplass.

3. Hva er situasjonen for barn med spesielle omsorgsbehov? Hvordan opprettholder Kristiansand tjenestene for denne gruppen? Hvilke prioriteringer gjøres?n
n
4. Hvordan tar kommunen vare på våre rusmisbrukere? Dette er en svært sårbar gruppe for smitte med lavt immunforsvar og som trenger en struktur rundt seg for å klare seg.

5. Hvordan forholder Kristiansand seg til frivilligheten og andre som stiller sine tjenester til disposisjon for innbyggerne? Mange vil trenge praktisk hjelp fordi de selv har vanskeligheter med å gå ut. Noen blir isolerte og ensomme når de ikke kan opprettholde sine normale aktiviteter. De trenger noen som tar kontakt med de på telefon og digitale plattformer. Kommunen sitter på informasjon som kan være verdifull i denne perioden og kan sammen med frivillige og andre tilby tjenester for å hjelpe denne gruppen.

6. Mange innbyggere vil bli permitterte den neste uken/ukene? Hva gjør kommunen for å gi de en hjelpende hånd i denne vanskelige situasjonen hvor inntektene reduseres vesentlig over natten og utgiftene fortsatt er der. Vil disse få betalingsutsettelse på kommunale avgifter? Andre ordninger?n

7. Omprioritering av kommunalt ansattes oppgaver? Når skolene og barnehagene stenger og andre kommunale aktiviteter stenges, så vil det være mange ansatte som ikke vil ha en jobb å gå til. Hvordan vil kommunen bruke denne ressursen? Vil disse bli omprioritert til andre oppgaver?

8. Næringslivet er svært sårbart i den situasjonen vi er i nå. Vi kan risikere at mange av være innbyggere mister jobben pga konkurser og nedleggelser. Hvordan forbereder kommunen og NAV seg til å møte denne situasjonen? Er det inngått ytterligere samarbeid og koordinering med NAV? Har kommunen oversikt over hvilke tiltak NAV vil igangsette?