Nytt fra kommunepolitikken

Selv om det nærmer seg kommunesammenslåing, så er det full aktivitet i kommunestyregruppene i Søgne, Songdalen og Kristiansand. Her er litt informasjon fra lokalpolitikken i disse kommunene.n n


n

Kommunepolitikk i Songdalen

nn

Gruppeleder: Anders Ramslandn
n

n

Vi har jobbet mye med saken om Rosseland skole, hvor vi dessverre tapte i lokaliseringsdebatten. Skolesaker er ofte veldig betente og vi brukte mye tid og ressurser på denne saken.n
n
Budsjettarbeidet for 2019 er nylig avsluttet, og i god Høyreånd tenker vi konservativt og langsiktig i forhold til sammenslåingen. Dette med tanke på utviklingen av Nodeland sentrum og få opprettet en kulturell møteplass der. I tillegg til dette satses det på å få opprustet idrettshallene, blant annet i Finsland hvor det kommer nytt dekke, ventilasjonsanlegg m.m.n
n
Videre så er vi opptatte av at tjenestenivået skal holde fortsatt like god og høy standard. Det skal satses på å få etablert et dagsenter for hjemmeboende demente. Helseminister Bent Høie har skrytt av Songdalen kommune for å være en dementvennlig kommune. Det er vi stolt av!n
n
En siste ting som må nevnes er digitalisering i skolene. Vi kommer til å legge det inn som en føring i budsjettet at våre skoler skal ha like gode digitale hjelpemidler som skolene i Kristiansand da sammenslåingen slår i kraft.

nnnn

n
n

n

Kommunepolitikk i Søgne

n

n Gruppeleder:n Tom Erik Løchennnn
n

Kommunestyregruppen har også i 2018 avviklet gruppemøter hver mandag med unntak av ferier og enkelte uker da det ikke har vært noen politiske møter.n

Det har vært betydelig mindre turbulens på møtene pga kommunesammenslåings problematikken, så nå har vi igjen fått tilbake en bra utvikling på våre møter og vi ser nå at det blir bedre og bedre oppmøte og dermed en enda bredere debatt slik at vi kommer fram til de beste politiske løsningene.

n

Vi har fortsatt med gjennomføring av møtene, slik at de som sitter i utvalgene nå selv fører sakene i møtet før vi starter diskusjonen. Vi er nå blitt en veldig bra sammensveisa gruppe og vi klarer som regel og komme fram til enighet i sakene vi diskuterer.

n

Vi sitter jo denne perioden i opposisjon, men nå har vi igjen blitt enige med de andre borgerlige partiene om og lage et felles budsjett og deretter fortsette samarbeid på den borgerlige siden.

n

De største sakene vi har jobbet med i år har vært Tangvall planen, kommuneplanen, Søgne videregående og ungdomsskolen og selvfølgelig E-39. Det har skap en del uro og det er jo trist at mye av fokuset vedrørende kommuneplanen vår har blitt snakket ned av Kristiansand høyre samtidig som de selv har stemt for nærmest det samme på østsiden av byen.

n

Når det gjelder E 39 så er jo spaden satt i jorden og det må vi jo alle være utrolig takknemlige for.n
n
Når det gjelder Søgne videregående skole så må vi fortsatt holde trykket oppe, det ble jo satt av penger til planlegging og det er under arbeid men det har jo kommet flere innspill fra både idretten og skolen så det er viktig og holde trykket oppe så ikke det blir noen flere utsettelser. n

nn

Når det gjelder Søgnetunet så ble det heldigvis tilført nærmere 50 mil og det er under arbeid i dag slik at prosjektet er klart til skolestart 2019.

n

Det er jo nå fullt fokus på sammenslåingsprosessene og vi har vært så heldige at vi har fått plass både i arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg og naturligvis i fellesnemda.n

n

Viktigeste saker neste år vil bli og fortelle Søgnes innbyggere at de må bruke stemmeretten sin og gi en ekstra stemme til de de tror vil jobbe for at Søgne blir den beste delen av nye Kristiansand kommune, med både kveldsåpent legesenter og et levende sentrum.n
n

n
n

Kommunepolitikk i Kristiansand

n

Gruppeleder: Renate Hægelandn
n

nnn

n
Sakene og arbeidet preges av at vi står overfor en kommunesammenslåing og at vi skal vedta Handlingsplanen for 2019 – 23 med budsjett.

n

Det er nå litt over et år til vi går inn i nye Kristiansand. Det er mange ting som skal være på plass til da. Nå arbeides det med å sette den administrative organiseringen. Her har vi blant annet hatt en diskusjon om plasseringen av idrettsetaten som har engasjert mange. Denne saken kommer tilbake til fellesnemda senere. Nye Kristiansand er i full gang med innplassering av folk i den nye organisasjonen og jobber med den geografisk plassering av de tjenestene som ikke er stedsavhengige. Det er spennende prosesser for mange ansatte som ikke helt vet hvordan deres arbeidshverdag bli i den nye kommunen.

n

Arbeidet med Handlingsplanen og budsjettet er preget av at vi kun har et år igjen som gamle Kristiansand. Rådmannen har funnet plass til en ny skole, Wills Minne, ellers er det et ansvarlig budsjett som ikke bruker opp reserver og disposisjonsfond før sammenslåingen. n
n
Vi i Høyre støtter rådmannen, men mener vi må kunne gjøre noen små justeringer som støtter opp under de utfordringene vi har i oppvekstsektoren og i Helse og Sosial. Vi legger inn midler til en 11’erbane på Tveit slik at Tveit IL får en etterlengtet 11-er bane med kunstgress. Vi foreslår å opprette et oppgaveutvalg som skal å tenke nytt om hvordan vi skal få flere i jobb.n
n
Mange er ufrivillig utenfor arbeidslivet. Årsakene er ulike og ofte sammensatt. Kompetanse, helse og språk er noen elementer som går igjen som hinder for å komme inn i arbeidslivet. Vi ser blant annet at mange innvandrere har sammensatte utfordringer som hindrer de i å komme fra stønad til arbeid. Det finnes mange gode tiltak i dag, men vi opplever at tiltakene og arbeidet er for fragmentert. Derfor foreslår vi et oppgaveutvalg som skal vurdere hvordan vi kan jobbe smartere og mer helhetlig med å hjelpe flere å realisere sitt potensiale, hjelpe flere inn i arbeidslivet.

n

Vi er en motivert gruppe som jobber for å gjennomføre god Høyre-politikk hver dag. Vi ser frem til et travelt år på mange måter- Kommunesammenslåing og valg er to stikkord som vil pregearbeidet i 2019.n
n
n
n

n

TIL INFORMASJON:
Eksisterende kommunestyregrupper i disse kommunene vil bli nsittende frem utgangen av neste år, før de nyvalgte politikerne tar seten og styrer den nye kommunen fra 1.1.2020.

nn

Derfor vil de tre gruppelederne forsatt være med i hovedstyret i Kristiansand Høyre ut neste år.n
n

n

n
n