Resolusjon: Kristiansand må redusere det kommunale eierskapet

Her kan du lese resolusjonen Kristiansand Høyres årsmøte 2022 vedtok etter forslag fra Unge Høyre.

Illustrasjonsfoto fra Kristiansand Høyres nominasjonsmøte. (Foto: Josva Severinsen)

Kristiansand kommune er en stor kommune på eierskapssiden. I tillegg til å drive virksomheter direkte knyttet til kommunens kjerneoppgaver, er kommunen på eiersiden i en rekke større selskaper og virksomheter det er verdt å stille spørsmålstegn ved. Kommunen er for eksempel på eiersiden i hele fire forskjellige arbeidsmarkedsbedrifter, et sightseeing-selskap som drifter en turistbåt, og et busselskap som nesten utelukkende har sin virksomhet utenfor Kristiansand.

Kommunen eier Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS), som har som formål å bidra til vekst og verdiskapning gjennom eiendomsutvikling av kommunens næringseiendommer. Likevel ser vi eksempler på at selskapet har blandet seg inn i det private boligmarkedet gjennom å drive boligutvikling på eiendommer som Marvikssletta, med risikoen det innebærer. I slike prosjekter går også kommunen i direkte konkurranse mot eiendomsselskapene på Sørlandet.

I tillegg har kommunen eierskap i eiendomsselskaper som Torvmoen AS, hvor det offentlige er på eiersiden i selskaper som normalt er privateide. Dette er eierskap som bærer preg av lite strategisk tankegang og unødvendig innblanding i det private boligmarkedet.

Høyre mener kommunen i minst mulig grad skal blande seg inn i det private boligmarkedet, og at KNAS skal rendyrkes som næringsselskap. Kommunen skal ikke drive næringsvirksomhet, men være en strategisk tilrettelegger for næringslivet. Det innebærer at KNAS først og fremst bør konsentrere seg om kjøp av større arealer, både regulerte og uregulerte, med strategisk beliggenhet som kan bidra til næringsutvikling i kommunen.

Høyre mener at det private bør eie og drive de selskapene der det ikke er nødvendig for samfunnet at det offentlige driver eller har et strategisk eierskap i. Et redusert kommunalt eierskap kan blant annet bidra til bedre kapitalallokering i næringslivet, økte inntekter for kommunen, større maktspredning, samt minske faren for rolleblandinger. Kommunalt eide selskaper som nesten utelukkende har forretningsmessige mål, bør derfor selges.

Kristiansand Høyre vil:

  • Systematisk gjennomgå kommunale eierposisjoner med mål om å selge/avvikle/fusjonere selskaper for å redusere det kommunale eierskapet.
  • Rendyrke Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) som næringsselskap innen næringseiendom.

Her kan du laste ned den vedtatte resolusjonen: