Idrett og frivillighet i attraktive lokalsamfunn

Idrett og frivillighet et viktige grunnpilarer i samfunnet. Det er inngangen for mange barn og unge til langvarig vennskap og aktivitet. Kristiansand er en av Norges beste byer å drive idrett i. Vi har en gjennomgående høy dekning på flerbruksanlegg, stort utbygd turstinett og et godt tilbud til mindre idretter. Noe av det viktige med idretten er at den inkluderer og er et møtested på tvers. Derfor må vi fortsette satsingen på idrett i kommunen.

Ny svømmehall på vestsiden av kommunenn

n

Kristiansand mangler svømmehallkapasitet. Kristiansand har behov for å lage en svømmehallplan og lage en oversikt over vedlikeholds status for de svømmeanleggene vi har i kommunen og hvilke behov kommunen har for anlegg i fremtiden. Det er spesielt behov for en svømmehall vest i kommunen. Høyre ønsker å utrede lokaliseringen av en svømmehall vest i kommunen. Den skal være lett tilgjengelig og målrettes mot bruk til skolesvømming.

n

Utrede muligheten for å bygge flerbrukshall ved Wildsnminne skole

n

Wilds minne skole skal rives sammen med den gamle Start-hallen og det skal bygges opp en helt ny skole. Høyre mener at vi i forbindelse med nybyggingen må se på muligheten for å bygge en flerbrukshall i stedet for en gymsal som kreves i dag. Det er god samfunnsnytte i å ha en hall som kan brukes på dagtid av skolene og på ettermiddag/kveldstid av idretten og frivillige lag og foreninger.

n

Gratis bruk av kommunale lokaler for frivilligheten i dennnye kommunen

n

Høyre støtter at frivilligheten skal bruke kommunens lokaler og bygg gratis. Det gjelder bygg som til daglig er i bruk til andre ting, som skoler, barnehager o.l. Økonomi er en knapphetsfaktor for de frivillige og det vil lette byrdene for alle de frivillige som engasjerer seg. De kan bruke kreftene på på idretten/aktivitetene som engasjerer, i stedet for å bruke tiden på å søke penger og selge vafler.

n

Idrettssenter på Gimle og utbygging av kompetansemiljøet

n

Høyre støtter arbeidet med å utvikle en plan for hvordan Gimle kan bli et kompetansesenter for idrett og folkehelse i samarbeid med UiA, SiA, Olympiatoppen Sør, Idrettsrådet m.fl. Det vil gi store ringvirkninger for hele idretts og folkehelse miljøene i regionen om vi får på plass en slik satsing.n