Omsorg med kvalitet og valgfrihet

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og hvor flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at innbyggerne får velge selv. Hvem som utfører jobben er vi ikke opptatt av så lenge de som leverer tjenestene oppfyller kvalitetskravene kommunen krever. Kommunen må være en tydelig og god bestiller av tjenestene og utføre tilsyn slik at innbyggerne er trygge på at de får de tjenestene de skal ha

Valgfrihet i BPA-ordningen og hjemmesykepleie

Vi sier ja til alle gode krefter som vil være med å skape et bedre og mangfoldig tilbud. Private aktører er et viktig supplement til kommunens egne tjenester og gir brukeren økte innflytelse over egen hverdag. Det gir god livskvalitet og verdighet når man kan bestemmes selv hvem som skal komme hjem til seg for å hjelpe. Åpenhet om kvaliteten til både private og offentlige leverandørene må sikres.n
n

Nytt felles bygg for legevakt og akutt/kirurgi på sykehuset på Eg.

Høyre er opptatt av at Kristiansand og regionen har et godt sykehustilbud med høy faglig kvalitet. Bygging av nytt akuttbygg, kombinert med kommunal legevakt og andre funksjoner, er ett av de viktigste og strategiske prosjektene for kommunen i neste periode. Høyre vil at Kristiansand skal være en pådriver i arbeidet med å få på plass et nytt akuttbygg. Slik situasjonen er i dag kan vi ikke vente i 10-15 år på at Helse Sør Øst skal starte planleggingen av et slikt bygg. Derfor ønsker vi at Kristiansand kan bygge akuttbygget sammen med kommunal legevakt og leie akuttdelen ut til Helse Sør Øst. Dette blir vår viktigste sak mot nasjonale myndigheter i kommende periode.n
n

Et løft for eldre som bor hjemme

De fleste 80- og 90 åringer bor hjemme, og ikke på sykehjem. Eldre som bor hjemme skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. Når venner og familie faller fra er det lett at eldre opplever passivitet, kjedsomhet og ensomhet. Det er viktig for Høyre se på hvordan man kan hjelpe de som trenger det aktivitet og trivsel.n
n

Høyre har lansert 11 tiltak som skal forebygge passivitet og ensomhet:

n
n
  n
 • Trygg og enkel transport
 • n
 • Flere demensvennlige samfunn
 • n
 • Hjelp til småoppdrag
 • n
 • Velferdsteknologi er frihetsteknologi
 • n
 • Tiltak for trivsel, mot ensomhet
 • n
 • Aktivitetstilbud
 • n
 • Sosiale tilbud
 • n
 • Mobilisering av frivillige
 • n
 • Hverdagsrehabilitering
 • n
 • Forebyggende hjemmebesøk
 • n
 • Oppfølgingsteam
 • n
n

Kristiansand er god på hjemmetjenester og oppfølging av de eldre som trenger hjelp. Vi ønsker et større og bedre samarbeid med frivilligheten slik at flere eldre får besøk og tilbud om ulike aktiviteter.& Vi ønsker å være en demensvennlig by og vi må derfor øke kunnskapen hos våre innbyggere om demens, spesielt hos grupper som ofte treffer denne gruppen som taxisjåfører, butikkpersonell, apotekansatte m.fl.