Oppvekst med kunnskap og mestring

nn Høyres viktigste sak er kvalitet og mestring i barnehage og skole. En god barndom varer livet ut. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

nnn

Trygg oppvekst

n

Kristiansand skal være en trygg by som det er godt å vokse opp i. Et godt samspill mellom foreldre, familie, kommunen, andre offentlige myndigheter, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst. Tidlig innsats og forebygging er avgjørende for å skape mestring og læring, bekjempe sosial ulikhet og utenforskap.

nnnnnn

Høyre vil:n
n

n
  n
 • støtte frivillige organisasjoner som driver forebyggende arbeid blant barn og unge
 • n
 • sikre at alle barn og unge kan delta i minst en fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi
 • n
 • ha nulltoleranse for bruk og omsetning av narkotika ved alle kommunale ungdomstilbud
 • n
 • styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom hjem, barnevern, skolehelsetjenesten, skole, barnehage og politi
 • n
 • støtte «Sommer-jobb prosjektet» for å gi ungdom som trenger det en positiv arbeidserfaring i trygge omgivelser
 • n
 • tilrettelegge for fritidsaktiviteter for utsatt ungdom i helger og ferier, i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • n
 • øke kvaliteten i barnevernet gjennom satsing på innovasjon, kompetanseheving og dialog med barnevernstjenestens brukere og samarbeidspartneren
 • n
 • tilby ettervern for barnevernsbarn frem til de er 23 år, hvor man aktivt må takke nei til ettervern etter fylte 19 år
 • n
 • at barnets beste alltid skal legges til grunn og at Kristiansand har et barnesyn hvor barna blir tatt på alvor og får medvirke og blir informert i saker angående dem
 • n
 • videreutvikle «Nye mønstre – Trygg oppvekst» som arbeider på tvers av hjelpeapparatet for å gi tett oppfølging og støtte til alle i familien så tidlig som mulig. Utvide antall familiekoordinatorer til utprøving av metode og utvikle satsingen
 • n
 • utvide lavterskeltilbud og forebyggende tilbud til barn og unge som treffer både gutter og jenter, så som skolehelsetjeneste, helsestasjoner med tverrfaglig tilbud, sosiallærere og mobile team
 • n
 • øke tilstedeværelsen av helsesykepleietjenesten på barneskolene for å møte utfordringene med psykisk helse og prioritere å rekruttere mannlige helsesykepleiere
 • n
 • at taushetsplikten ikke skal være til hinder for samarbeid og utveksling av informasjon mellom de ulike etater og instanser for å sikre et helhetlig tilbud, men samtidig ivareta personvernet
 • n
 • avvikle den kommunale kontantstøtten
 • n
 • at barnevernet skal ha tett og forpliktende samarbeid med UIAs masterstudie i Barnevern.
 • n
 • merke all retusjert reklame på kommunal eiendom med sikte på å redusere kroppspresset blant ungen
  n
 • n
n

Skole og barnehage

n

At barna lærer seg å lese, regne og skrive gir grunnlaget for gjennomføring av videregående skole og en jobb som kan gi mening og inntekt.n

n

Satsingen på inkluderende læringsmiljø i de tre kommunene som nå blir Kristiansand (i dagens Kristiansand kalt FLIK) har lagt grunnlaget for å kunne heve ambisjonsnivået for skolene i kommunen. Nå er tiden inne for å legge lista høyere.n
n

n

Høyre har to tydelige mål:

n
  n
 1. Alle barn skal lære mer
 2. n
 3. Ingen skal mobbes
 4. n
n

Høyre vil derfor ha etnomfattende program i nye Kristiansand for utvikling av innholdet i barnehage ognskole:n
n

n
nn
n
  n
 • Tydelige måln
 • n
 • Godt skoleeierskap og oppfølging av skolenen
 • n
 • God skoleledelsen
 • n
 • Bruk av faglige resultater, skolebidragsindikatoren og trivselsundersøkelsen som grunnlag for utvikling på skolenn
 • n
 • Dyktige lærere og fortsatt satsing på etter- og videreutdanningn
 • n
 • Kvalitetsplan for SFOn
 • n
 • Mat de til de som ikke har med seg niste hjemmefran
 • n
 • Sømløs overgang mellom skoletrinn og fra barnehage til skolen
 • n
 • Flere medarbeidere med helsefaglig kompetanse inn i skolenn
 • n
 • Intensiv opplæring av elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.
 • n
n
nn

For å sikre at allengjennomfører videregående skole og læretid, vil vi etablere tilbud om etnfrivillig 11. skoleår. Dette er et nytt initiativ etter inspirasjon fra bla Drammen. Tilbudet må etableres i et samarbeid med fylkeskommunen.