Vi vil mer for Kristiansand

Vi trenger et politisk skifte. Etter fire år med politisk kaos i bystyret, og en regjering som er bedre på reversering enn krisehåndtering er det på tide at de borgerlige partiene igjen får styre Kristiansand.

Høyre skal få Kristiansand tilbake på nasjonale scenen. (Foto: Høyre)

Høyres visjon er at Kristiansand skal være Norges mest attraktive kommune å bo og investere i. Potensialet er der, men først må vi løse våre største utfordringer. Prioritert nummer 1 må være kampen mot utenforskap. 

I dag er det altfor mange som ikke har en jobb å gå til i vår kommune. Det igjen fører til at altfor mange barn vokser opp uten å ha råd til å delta på lik linje som sine klassekamerater. Det kan vi ikke sitte å se på. 

Høyre vil føre en politikk som møter denne utfordringen i to spor. På kort sikt må vi sørge for en politikk som gjør hverdagen enklere for de som har minst i lommeboken. Det handler for eksempel om å styrke fritidsfondet. Fritidsfondet er en ubyråkratisk ordning som gjør at familier med lavinntekt kan søke om hjelp til å betale utgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter. Ordningen er i ferd må bli godt kjent blant kommunes lag og foreninger. De spiller også en avgjørende rolle i å gjøre ordningen til en suksess. Det er de som står nærmest de som trenger hjelpen. Og de hjelper også med å gjøre ordningen kjent, identifisere hvem som er aktuelle mottakere og de bidrar i selve søknadsprosessen. Tusen takk til idretten, lag, foreninger og frivillighet. Uten dere har vi ikke sjans til å lykkes. 

Og det bringer meg videre på det neste kortsiktige tiltaket. Vi vet at kommunes utfordringer er store, og på tross av mange dyktige ansatte i kommunen så trenger vi flere som bidrar for å nå våre viktigste mål. Vi må å ta i bruk alle gode krefter i samfunnet. Regjeringen og venstresidens iver etter å gjøre hverdagen vanskeligere for private og ideelle aktører er motivert av ideologi. Vi vil fokusere på hva som er best for den enkelte innbygger i Kristiansand.

I kampen mot utenforskapet trenger vi flere sosiale entreprenører som Hopeful i Kvadraturen og Pit-Stop på Flekkerøya.  Vi må legge til rette for gode samarbeidsformer der organisasjonene kan fokusere på det som er viktigst. Nemlig å bruke tid og ressurser på de som faktisk trenger hjelp fremfor å skrive prosjektsøknader. Høyre har tatt initiativ til å utarbeide rammeavtaler der kommunen og de enkelte organisasjonene blir enige om punkter der de skal levere på viktige satsingsområder for kommunen. Det gjør at viktige samfunnsaktører og utviklere som Blå kors får forutsigbare rammer for sitt viktige arbeid.   

På kort sikt er det også viktig å føre en politikk som gir mer romslig økonomi for de som bor i kommunen. Eiendomsskatt og kommunale avgifter er grunnleggende usosiale da de rammer flatt og uavhengig av inntekt. Om vi kan kombinere et lavere lokalt skatte- og avgiftsnivå med gjennomslag for Høyre sitt forslag om økt barnetrygd i alternativt statsbudsjett når vi målrettet og effektivt de som trenger det mest. Jeg er stolt av å være i et parti som prioriterer nettopp barnetrygden. Da vi satt i regjering gjennomførte vi et etterlengtet løft for barnetrygden. Før det hadde den stått stille siden 1996. Med god hjelp av KrF som regjeringspartner fikk Solberg-regjeringen på plass et historisk løft for barnetrygden med over 8000 kroner. 

Alt dette er viktige tiltak på kort sikt. Men på lang sikt er det en oppgave som trumfer alt når det gjelder kampen mot utenforskap. Vi må få flere i jobb! Skal vi lykkes med det må vi føre en næringspolitikk som gjør det attraktivt å investere i vår kommunen. Vi må få på plass en skikkelig JA-kultur som alltid ser etter løsninger før begrensinger. Vi må sette av tilstrekkelig areal sånn at vi kan utvikle eksisterende industri og tiltrekke oss ny. Jeg våger å påstå at det ikke finnes en eneste kommune med bedre forutsetninger enn oss for å lykkes. 

Vi har en strategisk geografisk posisjon midt i mellom Oslo og Stavanger og nærhet til de europeiske markedene, vi har internasjonal flyplass, et fremadstormende universitet, etablert industrikompetanse, dyktige fagarbeidere og tilgang til fornybar energi. Det må vi utnytte og utvikle. Får vi til det bygger vi grunnlaget for å løse de store utfordringene som vår kommune og landsdel står i. 

Et utgangspunkt for politikken som vektlegger ønske om at hver enkelt og hver familie skal få mer rom til å bestemme over egen hverdag er viktige fellesverdier på borgerlig side. Det samme er troen på privat næringsliv, og forståelse om at verdier må skapes før de kan deles. 

Med det som felles plattform er jeg sikker på at vi skal lykkes i å danne et stabilt, styringsdyktig flertall som setter kommunen og innbyggerne først. Et borgerlig politisk flertall med en ordfører i spissen som får gjennomslag for Kristiansand sine viktigste saker inn mot regjering og Storting. Den jobben er jeg klar for å ta. 

Vi vil mer for Kristiansand enn kaoset som har preget politikken i denne perioden! 

Kronikken er publisert i Fædrelandsvennen 26.12.2022.