Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Enkeltmennesket, livsmestring og livskvaliteten for oss i Høyre det viktigste. Uansett om du bor i sentrum eller ute i distriktene. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Arbeidsplasser og næringsutvikling

Kvinesdal Høyre vil alltid være på lag med de som skaper arbeidsplasser og bidrar til et bredere vare- og tjenestetilbud i kommunen. En positiv næringsutvikling gir mange positive ringvirkninger for lokal – samfunnet, og vi i Kvinesdal Høyre mener det er like viktig å bevare og støtte opp om eksi sterende arbeidsplasser som å skape nye.

Kvinesdal Høyre vil:

 • Heie fram gründere og gjøre det interessant å etablere og videreutvikle virksomheter i Kvinesdal
 • Sikre at landbruksnæringen utvikles gjennom kombinasjon av tradisjonelle og nye former for landbruk, samt legge mer vekt på å verne dyrket mark i arealplanlegging
 • Trygge kommunens arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og konkurransekraft
 • Arbeide for at kommunens planarbeid tar hensyn til både natur- og landskapsvern, friluftsliv, næringsutvikling og verdiskapning
 • Arbeide aktivt for at havn og havne området vårt videreutvikles og at det legges til rette for ny havnerelatert aktiv i tet
 • Stimulere til etablering og utvikling av fiske- og oppdrettsnæringen/blå næring i regionen
 • Støtte opp om arbeidet for stedsutvikling på Knaben
 • Heie fram og støtte opp om de mange næringsinitiativ som skaper arbeidsplasser, opplevelser og aktivitet i nordre del av kommunen
 • Jobbe for at det etableres nye næringsområder i tilknytning til nye E39
 • Jobbe for flere lærlingeplasser og lærekandidatplasser både i kommunen og i det private næringsliv
 • Støtte opp om og samarbeide tett med Innovasjon Kvinesdal og Handelshuset Kvinesdal om videre utvikling og aktivitet i sentrum
 • Legge til rette for et aktivt torgområde
 • Jobbe for isbane i sentrumsområdet
 • Utnytte Kvinaparken for å romme flere aktiviteter
 • Videreutvikle infrastruktur på festivalområdet

Utdanning og oppvekst

For Kvinesdal Høyre er det viktig å legge til rette for at alle barn og unge skal få gode muligheter til faglig, sosial og personlig utvikling gjennom hele utdanningsløpet, kjennetegnet av gode og trygge barnehager, skoler og SFO. Livsmestring og mangfold er viktige kjerneverdier. Barn og unge er framtida vår!

Kvinesdal Høyre vil:

Stimulere til at Kvinesdalskolen jobber aktivt med trivselsfremmende tiltak
Sikre godt fysisk og psykososialt læringsmiljø i barnehage, skole og SFO

 • Legge til rette for at andre kompetansegrupper kan bidra inn i Kvinesdalskolen for å møte barn og unge i dagens utfordringsbilde
 • Prioritere tidlig og riktig innsats i barnehage og skole, da dette er nøkkelen til økt mestring, motivasjon og læringsutbytte
 • Ha tilgjengelige barnehageplasser i kommunen nær der folk bor, tilrettelegge for ulike barnehagetilbud og ha fortløpende barnehageopptak etter behov
 • Legge til rette for desentralisert utdanning på høyskolenivå for å kunne rekruttere og beholde viktig arbeidskraft og kompetanse i kommunen
 • Jobbe for å opprettholde og styrke tilbudet ved Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal
 • Fortsette arbeidet for at det etableres flere kommunale lærlingeplasser
 • Ha tettere samarbeid mellom barnehage/skole og kulturskolen
 • Styrke rådgivningstjenesten
 • At Kvinesdalskolen skal være i front med digitale løsninger og hjelpemidler
 • øke kompetansen på rus og rusforebygging
 • Jobbe for at SFO-tilbudet i Kvinesdalskolen videreutvikles og har høy kvalitet og innhold, gjerne i samarbeid med idrett og kultur. Vi ønsker å innføre lavere pris
  enn i dag for søsken som er omfattet av samme tilbud.
 • Realisere vedtatte investeringsplaner for renovering av Kvinesdal ungdomsskole og utbygging av Liknes skole
 • Ta utgangspunkt i mulighetene og synergieffekter ved samtidig ombygging Kvinlog skule og flerbrukshall
 • Bevare grendestrukturen
 • Innføre gratis frukt og grønt i grunnskolen
 • Ha mer fysisk aktivitet og praktisk tilnærming til læring, styrke mulighetene for at barn og unge kan få utvikle seg ut fra egne interesser og forutsetninger i utdanningsløpet
 • Se på mulighetene for å etablere et mobbeombud sammen med andre kommuner i Lister
 • Være pådriver for etablering av Vitensenter. Dette vil styrke realfagsatsingen og gi barn og unge nye muligheter til opplevelser og læring
 • Stimulere til økt samarbeid mellom skole og næringsliv, blant annet gjennom Ungt Entreprenørskap

Folkehelse og trivsel

Folkehelse handler om å fremme livskvalitet og trivsel. Mennesker som trives der de bor, er friskere, mer aktive og deltar mer i lokalsamfunnet.

Kvinesdal Høyre vil:

 • Forebygge ensomhet og isolasjon gjennom å fokusere på sosiale møteplasser og tilrettelegging for at frivillige tjenester, organisasjoner og enkeltpersoner kan
  bidra til alles nytte og glede
 • Styrke lavterskeltilbud som er rettet mot utsatte innbyggergrupper for å sikre økt deltakelse og inkludering, for eksempel innføre kulturkort for barn og unge
 • Støtte opp om driften og utviklingen av ungdomshuset «Inner10er»
 • Jobbe for at kommunens kulturtilbud skal være variert og lett tilgjengelig for alle
 • Jobbe for å synliggjøre bygdas unike kultur- og historiearv gjennom å lage en besøksfolder som beskriver ulike historiske og kulturelt viktige steder og
  museer, og innføre ulike kunnskapskonkurranser og besøkskonkurranser à la «10 på topp»
 • Jobbe for at det skal være lett for alle kommunens innbyggere «å ta sunne valg», og at det skal være lett å være i fysisk aktivitet
 • Sette ut flere benker langs de mest brukte turløypene i nærområdene rundt kommunesentraene
 • Stimulere til aktivitet, blant annet gjennom å støtte opp om videre utvikling av turløypenett både med toppturer og løyper i nærmiljøet i hele kommunen
 • Sørge for at tiltak som igangsettes i et folkehelse- og forebyggingsperspektiv skal være kunnskapsbaserte og i størst mulig grad rette seg mot barn og unge,
  sosiale levekår/sosial ulikhet og utvikling av positive bomiljø
 • Sikre gode rammevilkår for både organisert og uorganisert idrett som bidrar til både god folkehelse, deltakelse og inkludering
 • Legge til rette for utvidelse og oppgradering av småbåthavna på Feda. Vi ønsker også å forskjønne det tilstøtende området øst for småbåthavna og tilrettelegge
  for bobiler
 • Jobbe aktivt for at gangbroa fra småbåthavna på Feda til Sande blir en realitet

Helse, omsorg og velferd

Kvinesdal Høyre er opptatt av å sikre innbyggerne gode helse- og velferdstjenester som utføres av ansatte med god kompetanse. Tjenestene må være tilpasset de behov som finnes i dag, men også morgendagens behov.

Kvinesdal Høyre vil:

 • Fokusere på tidlig å sette i gang tiltak for de som trenger tjenester for å unngå utvikling av mer alvorlige lidelser og større behov
 • Legge til rette for at ansatte innen helse, omsorg og velferd i kommunen skal få muligheter til kompetanseheving på områder som er nødvendige for å opprettholde en trygghet i tjenesteutøvelsen
 • Tilrettelegge for at innbyggerne som ønsker det skal få mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig
 • Beholde Feda omsorgssenter med minimum dagens driftsmodell, og arbeidet med å oppgradere og renovere bygningsmassen videreføres
 • Jobbe for å fornye og forbedre fasiliteter og tilbud tilknyttet Kvinesdal omsorgssenter.
 • Samlokalisering av tjenester i en forebyggende avdeling for best mulig utnytte fagkompetanse og ressurser på tvers i arbeidet med rehabilitering, trening og pleie.
 • Sørge for at tjenestene innen helse, omsorg og velferd er framtidsrettet og bærekraftige slik at innbyggerne er sikret et godt tjenestetilbud også i framtiden
 • Sikre at innbyggerne har et kompetent tilbud innen psykisk helse og rusbehandling, og sikre tilstrekkelig ettervern
 • Arbeide for at kommunale tjenester og frivillige tilbud skal ha fokus på medmenneskelige relasjoner for å forebygge isolasjon og ensomhet
 • Legge til rette for at arbeidet med demensvennlig kommune prioriteres

Kommunen som medspiller

Den private eiendomsretten er dypt forankret i norsk kultur og i det norske folks bevissthet. Eiendomsretten gir en personlig interesse av å forvalte eiendommen i et langsiktig perspektiv, og at verdiene holdes i hevd i generasjoner. Høyre vil alltid være motstander av for mye offentlig innblanding; – Du skal selv få bestemme over egen eiendom.
Kvinesdal skal være en JA-kommune med lave offentlige gebyrer.

Kvinesdal Høyre vil:

 • Jobbe for at kommunen skal drive en arealforvaltning som gir inbyggerne muligheter – ikke begrensninger
 • Si nei til boplikt!
 • åpne for dispensjoner fra byggeforbud i 50- og 100-metersbeltet fra vann og vassdrag der det er forsvarlig
 • Sikre enkle søknadsprosesser når innbyggerne ønsker å realisere sin bolig- eller hyttedrøm
 • Jobbe for at det alltid skal være tilgjengelig en variasjon av kommunale tomter
 • Være mot eiendomsskatt på boliger

Kommunikasjon og trafikksikkerhet

Kvinesdal er en langstrakt kommune og en langstrakt kommune krever god infrastruktur

Alle skal kunne ferdes trygt, og det igangsatte forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen må fortsette. Vi vil jobbe for at alle skal ha tilgang til nettjenester enten via mobilnett eller bredbånd/fiber med god kvalitet og kapasitet

Kvinesdal Høyre vil:

 • Alltid stå på for best mulig kvalitet på statlige og offentlige veger, og at rute-/jernbanetilbud til og fra Storekvina er godt
 • Jobbe for at det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og «Kjør me ved» videreføres og videreutvikles
 • Tilrettelegge for tryggere skoleveier
 • Være en pådriver for at mest mulig av strøm- og fiberledningsnett legges i bakken
 • Arbeidt aktivt for at havn og havneområdet vårt videreutvikles og at det legges til rette for ny havnerelatert aktivitet

Miljø, energi og bærekraft

Kommunen vår er beriket med et vakkert og variert landskap. Vi har mye ren energi og store uberørte områder, elver og fjord.

Kvinesdal er en viktig energikommune i nasjonal målestokk, og vi har mange små og større vannkraftverk som leverer jevn og grønn kraft. Vi vil ikke at det skal gis flere konsesjoner til landbasert vindkraft i kommunen.

Kvinesdal Høyre vil:

 • Ta vare på og videreutvikle miljøvennlig kraftproduksjon og samtidig jobbe på lag med grunneierne av elva Kvina i forhold til å bevare elvas rike laksefisk gjennom fornuftige kultiveringstiltak
 • Sikre at naturområder forvaltes på en bærekraftig måte som ivaretar hensynet til både friluftsliv, turisme og næringsinteresser
 • Aktivt bidra til at grønn datalagring blir en framtidig næring i vår region
 • Jobbe for at det ved fornying av Kvinesdal kommunes bilpark vurderes nullutslippsbiler/elbiler

Kvinesdal i regionen

Kvinesdal skal være en sentral aktør i regionens framtidige bosetting og tjenestetilbud.

Vi vil jobbe for at Kvinesdal fortsatt vil være en sentral aktør i regionalt samarbeid og utvikling. Vi har etter hvert mange gode eksempler på at kommune grenser ikke behøver å være en begrensning. Vi vil samarbeide med våre nabokommuner for å finne de beste løsningene for hele regionen, både i forhold til næring, turisme og tjenestetilbud!

Kvinesdal høyre vil jobbe for å få flere kompetansearbeidsplasser til regionen.