Politikk

Høyre vil jobbe for kvinners rett til å leve frie liv. Kvinner skal være med på å eie sin del av verden og sin egen framtid.

Saker vi jobber for

  • Økonomisk likestilling

    Økonomisk likestilling handler om valgfrihet og muligheten til å kunne ta frie valg. Friheten til å kunne bestemme over egne penger, hverdag, utdanning, arbeid og tid. Over en tredjedel av alle kvinner i arbeidslivet jobber for eksempel deltid.

    I tillegg tjener kvinner som jobber heltid 89 prosent av det menn tjener. Forskjellen på hva kvinner og menn tjener påvirker hvilke muligheter og hvilken valgfrihet de har.

  • Bekjempe vold

    150 000 nordmenn opplever vold i nære relasjoner hvert år, to tredjedeler av dem er kvinner. 1 av 10 kvinner opplever voldtekt i løpet av livet. Halvparten før de fyller 18 år og kun 10% anmelder voldtekt. Vold og overgrep har et betydelig omfang og er et stort samfunnsproblem vi må bekjempe. I 2013 innførte Høyre en ordning med omvendt voldsalarm. Et viktig virkemiddel for å forebygge nye voldshandlinger.

  • Kvinnehelse

    Regjeringen har kommet med 6 løfter til bedre kvinnehelse hvor det loves mer til forskning på kvinnehelse, satsing på reproduktiv helse (satsing på undervisning om respekt for hverandre og for å kunne ta informerte valg), bedre kreftbehandling (enkel HPV-test, pakkeforløp brystkreft og pakkeforløp hjem), nye pakkeforløp, pårørendestrategi og internasjonal kvinnehelse (særlig styrking av vaksinasjonsprogram, barnehelse og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter). Dette følges nå opp med en egen NOU om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv.

  • Motvirke negativ sosial kontroll

    Æreskultur og negativ sosial kontroll utøves for å krenke enkeltpersoners frihet for å sikre at han/hun lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Systematisk nedbryting av den enkeltes rettigheter frarøver andres frihet og ødelegger liv. Dette må vi bekjempe. Vi jobber for retten til å bestemme over eget liv. Høyre i regjering la frem en egen handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i 2017.

Høyre vil jobbe for kvinners rett til å leve frie liv. Valgfrihet er viktig, og vi vil jobbe for at kvinner tar bevisste valg som sikrer økonomisk uavhengighet og mulighet til å bestemme over egne liv. Kvinner skal være med på å eie sin del av verden og sin egen framtid. Vi skal jobbe for å løfte fram en bredde av rollemodeller og gjøre flere kvinner synlige.

Organisering/Mandat

HKF er en integrert del av partiorganisasjonen. HKF er en aktiv bidragsyter i partiets politikkutforming gjennom programprosesser og resolusjoner. Forumet jobber for å rekruttere flere kvinner til aktiv deltakelse i partiet. HKF tilbyr møteplasser for kvinner i partiet, og stiller med opplæring og inspirasjon til det politiske arbeidet. HKF jobber for å få flere kvinner til å stemme Høyre.