10 gode grunner til å stemme Lesja Høyre

Alle barn skal oppleve mestring i oppveksten!

Alle elever fortjener å oppleve mestringsfølelse. Lesja Høyre vil fortsette det arbeidet for gode skoler og barnehager. Lesja Høyre ønsker en desentralisert skolestruktur men dette må ikke gå på bekostning av kvalitet i både læring og læringsmiljø. Kommunen skal tilrettelegge for at våre ansatte i skoler og barnehager tar etter- og videreutdanning. Vi skal satse enda mer på tidlig innsats for å forhindre kunnskapsforskjeller mellom elevene, mobbing og utenforskap. Høyre vil arbeide for muligheter for alle!

Seniorenes Lesja og pasientenes helsetjeneste

Seniorene utgjør et viktig potensial i Lesja og må i større grad involveres i utvikling av Lesja. Å få lov å bidra og å ha reell medbestemmelse gir livet mening og holder oss unge lengre. Lesja Høyre vil at det skal legges til rette for de som ønsker å bo hjemme lengst mulig slik at de får de tilbudene og den hjelpen de trenger. Ensomhet blant eldre er et økende helseproblem som kan løses med tilrettelegging av sosiale møteplasser blant annet i samarbeid med Frivillighetssentralen. Eldre- og omsorgsboliger med et aktivt miljø rundt bidrar til god fysisk og psykisk helse.   
Ikke alle er velsignet med god helse. Uansett hva som er vanskelig i hverdagen, skal helsetjeneste i Lesja ta deg imot med åpne armer. Enten om det er på sykehjemmet, eller om du har en tøff dag på skolen. Helse- og omsorgstjenestene i Lesja skal sette pasienten foran systemet, slik at alle får den hjelpen de trenger.

Et levende lokalsamfunn

Lesja er en fin bygd å vokse opp i. Derfor må vi sørge for at alle barn har en fritidsaktivitet å gå til. Da må vi styrke breddeidretten og satse på samarbeid med den lokale frivilligheten. Barn fra lavinntektsfamilier skal få tilbud om minst én gratis fritidsaktivitet. En god oppvekst varer hele livet!

En inkluderende bygd

Innvandrere skal bli godt integrert i Lesja. Gjennom god hverdagsintegrering skal vi sørge for at alle innvandrere kommer i jobb eller arbeid. Norsk språk er nøkkelen til god integrering, og Høyre vil derfor at kommunen spiller en mer aktiv rolle i norskopplæringen.

Vi skal skape flere arbeidsplasser

Høyre heier på dem som ønsker å skape og utvikle sin egen arbeidsplass i Lesja. Derfor må det bli lettere for bedrifter å etablere seg her. Et aktivt og synlig næringsliv sørger ikke bare for en sunn kommuneøkonomi, det skaper også velferd for de som jobber der. Lesja skal være en JA-kommune, som ser muligheter der andre ser utfordringer!

Et enda grønnere Lesja

Lesja skal bidra med å redusere Norges utslipp. Da må det bli lettere å ta grønne valg i hverdagen. Samtidig må også kommunen gjøre sitt. Derfor skal alle nye kommunale biler være utslippsfrie, vi skal redusere mengden engangsplast og vi skal utnytte overskuddsmat bedre. I anbudsprosesser skal kommunen ha fokus på klima og miljø i valg av leverandører. Vi må stoppe utslippene – ikke utviklingen!

Du skal komme deg raskere frem og tryggere hjem

Gode og trygge veier gjør ikke bare at vi kommer oss fortere frem og hjem, det er også bra for næringslivet og binder lokalsamfunnet vårt sammen. Høyre vil satse på og tilrettelegge for godt vedlikehold og utvikling av kommunale veier, gang- og sykkelsti.

Vi skal modernisere Lesja

Høyre vil gjøre det lettere å bruke kommunale tjenester. Digitalisering gir mange nye muligheter og kan frigjøre midler vi kan bruke på skole-, eldre- og helsetjenesten. Samtidig skal kommunen være en attraktiv arbeidsplass der de ansatte trives og får tilbud om faglig utvikling.

Lokal råderett over våre arealer og naturressurser

Nesten 80% av Lesja areal er underlagt vern etter Naturmangfoldloven eller på annen måte båndlagt ift. lokal forvaltning. Det er vi som bor her som har lokal- og erfaringsbasert kunnskap og som i størst mulig grad skal få bestemme hvilken og hvor utviklingen skal være, uansett om det gjelder i areal- eller rovviltpolitikken. Lesja Høyre vil fortsette sitt mangeårige og intense arbeid for privat eiendomsrett og lokal råderett og mindre makt til stat og fylkeskommune i behandling av kommunale planer. Et omfattende innsigelsesinstitutt er største utfordringen for lokal samfunnsutvikling og genererer avfolkning og attgroing.

Eiendomsskatt – en rettighet, men må innrettes riktig

Lokal beskatningsrett er en viktig del av lokaldemokratiet. Høyre er i utgangspunktet ikke for eiendomsskatt siden denne ikke tar hensyn til inntekt, kun verdien på eiendommen din. Høyre vil til det ytterste jobbe for å redusere kommunens pengebruk istedenfor å innføre eller øke skatter og avgifter.
Men i Lesja er det 2,5 ganger flere fritidsboliger enn fastboliger. Eierne av disse har krav på en rekke lovpålagte tjenester – f.eks. brannvesen, legevakt og hjemmesykepleie. Eiendomsskatt er eneste lokale skatt som kan ilegges.
Lesja Høyre ønsker ingen eller lavest mulig eiendomsskatt og med et bunnfradrag på 1 million kr. for å skjerme fastboende, særlig de med lavinntekt.