En god skole og et mangfoldig fritidstilbud

Barnehagen og skolen er blant de viktigste arenaene i et barns oppvekst, fordi grunnlaget for læring, mestring og utvikling legges her. En god barnehage og skole gir barn like muligheter til å lykkes.

Hege Marie Holthe, 7. kandidat for Lillesand Høyre.

Lillesand Høyre vil derfor sikre en god skole som ser den enkelte elevs behov. Skolen skal hjelpe både de som har utfordringer med å lære, og de som trenger ekstra utfordringer for å lære enda mer. De siste periodene har vi hatt stort fokus på etter- og videreutdanning av lærere, og dette vil vi fortsette med også i neste periode. Godt utdannet og kvalifisert personell er viktig for å se og utvikle hver enkelt elev. Samtidig vil vi arbeide for at alle skolene i kommunen blir sertifisert som dysleksivennlige, for at disse elevenes behov blir ivaretatt enda bedre fremover.

Dyktige og motiverte lærere er avgjørende for en god skolehverdag. Gode lærere skaper et godt læringsmiljø hvor det stimuleres til mestring og trivsel.  Dette bidrar også til god klasseledelse og et godt klassemiljø. Et godt klassemiljø er også sentralt og forebyggende for at elever skal ha en trygg og mobbefri hverdag. Samtidig har vi i Lillesand Kommune hatt noen krevende og selvsagt svært uheldige saker knyttet til mobbing, og Lillesand Høyre vil alltid ta lærdom av disse slik at kommunen er bedre rustet til å gripe inn tidlig og begrense skadeomfanget. Fremover må det systematiske arbeidet mot mobbing utvikles videre i samarbeid mellom skolen, elevene og foreldrene.

For å sikre en god oppvekst er det viktige at kommunen er pådriver, og legger til rette for at det etter skoletid er arenaer hvor ungdommens interesser ivaretas. Noen vil spille i korps, noen vil skru, noen vil spille fotball og noen vil drive med e-sport og andre vil noe helt annet. Det er helt naturlig siden alle er forskjellige. Det viktige for oss i Høyre er at vi som kommune gjennom kulturmidler bevilger penger til ulike lag og foreninger som driver med nettopp forskjellige ting. Samtidig skal prinsippet om gratis lån av lokaler til aktiviteter for barn og unge under 18 år ligge fast. Slik kan vi bidra til å holde medlemsavgifter lave og samtidig sikre et mangfoldig tilbud slik at all ungdom i Lillesand har mulighet til å drive med sine interesser hvor de kan føle trygghet og mestring.  Lillesand høyre mener at blant annet disse tiltakene rundt barn og unge vil bidra til å utvikle skolen i riktig retning hvor alle elevers behov for utvikling og mestring blir ivaretatt. Samtidig må vi legger til rette for utvikling etter skoletid ved å sikre et mangfoldig aktivitetstilbud via de mange lag og foreninger vi har i kommunen, som gjør en kjempejobb.